Procedūra : 2015/0061(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0325/2015

Pateikti tekstai :

A8-0325/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0432

REKOMENDACIJA     ***
PDF 178kWORD 101k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Mariya Gabriel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (07191/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo projektą (07115/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0148/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0325/2015),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Sent Vinsento ir Grenadinų vyriausybėms ir parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Santykių pobūdis ir bendrosios susitarimo nuostatos

Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų santykiai reglamentuojami pagal Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, vadinamąjį Kotonu susitarimą, taip pat vykdant ES ir CELAC bei ES ir CARIFORUM dialogus. Vykdant ES ir CARIFORUM dialogą pasiekta, kad būtų įgyvendintos įvairios bendradarbiavimo priemonės, įskaitant 2008 m. pasirašytą ES ir CARIFORUM partnerystės susitarimą ir 2012 m. ES ir Karibų jūros regiono šalių strateginę partnerystę.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, Sent Vinsentas ir Grenadinai įtraukti į II priedą, kuriame išdėstytas sąrašas trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant valstybių narių išorės sieną. Iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę.

Po to, kai 2014 m. gegužės 20 d. buvo priimtas minėtasis reglamentas, 2014 m. spalio 9 d. Taryba savo sprendimu įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų dvišalio susitarimo sudarymo. Derybos buvo pradėtos 2014 m. lapkričio 12 d. ir baigtos 2014 m. gruodžio 11 d. Šis susitarimas pasirašytas 2015 m. gegužės 28 d. Briuselyje. Nuo tos dienos susitarimas taikomas laikinai, laukiant, kol jį patvirtins Europos Parlamentas.

Susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios šalies teritoriją ir ten būnantiems ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bendra deklaracija dėl 90 dienų laikotarpio aiškinimo pridėta prie susitarimo. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių ir (arba) pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo.

**

Pranešėjos pagrindimas

Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra ir Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų santykių plėtojimo rezultatas, dar labiau sutvirtinantis svarbią Kotonu susitarimo politinę reikšmę, ir papildoma priemonė siekiant sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Sent Vinsentas ir Grenadinai patyrė ekonomiškai sudėtingą laikotarpį, per kurį visų pirma vyko gamtinės nelaimės, taip pat labai pablogėjo pagrindinio žemės ūkio produkto – bananų – eksporto sąlygos. Šios problemos kliudė šalies ekonominiam atsigavimui ir labai neigiamai paveikė turizmą joje. Vis dėlto, pastaraisiais metais Sent Vinsento ir Grenadinų socialinė ir ekonominė padėtis pagerėjo. Dėl Sent Vinsento ir Grenadinų vykdomos makroekonominės politikos pagerėjo šalies išorės prekybos rodikliai ir ji galėjo sėkmingai pradėti ekonominio įvairinimo programą, nors vis dar pagrindinis dėmesys skiriamas bananams, taip pat taikomos priemonės, kuriomis siekiama padidinti eksporto mastą, taip sutvirtinant turizmo sektorių ir pagerinant socialinio vystymosi lygmenį. Šiuo susitarimu bus sudarytos galimybės dar labiau sutvirtinti abejų partnerių santykius ir duoti naują postūmį prekybos mainams.

Kalbant apie politinę ir institucinę padėtį, šiandien Sent Vinsentas ir Grenadinai yra pliuralistinės ir atviros demokratijos šalis, kurioje nuo nepriklausomybės paskelbimo 1979 m. aštuonis kartus vyko laisvi ir demokratiniai rinkimai ir tris kartus valdžioje taikiai pasikeitė skirtingos politinės partijos. Konstitucija užtikrinamos pilietinės bei politinės teisės ir pagrindinės laisvės, pavyzdžiui, saviraiškos ir susirinkimų laisvės. Sent Vinsentas ir Grenadinai padarė labai didelę pažangą siekdami Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Sudarius šį susitarimą bus galimybė bendradarbiauti pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, žmogaus teisių srityje, ir vykdyti nuolatinį ir suderintą politinį dialogą konkretesniais klausimais, pavyzdžiui, dėl smurto šeimoje arba vyrų ir moterų lygybės, kuriems Sąjunga ir toliau teikia pirmenybę.

Kalbant apie judumą, remiantis turimais duomenimis, matyti pasitikėjimas vizų prašančiais asmenimis ir mažas atmestų prašymų skaičius. Ši šalis nekelia jokio nei nelegalios imigracijos, nei saugumo ar viešosios tvarkos pavojaus.

Taigi, pranešėja pabrėžia, kad bevizis režimas nemažai prisidės suartinant europiečius ir Karibų jūros šalių gyventojus. Susitarimas dėl bevizio režimo sudaro galimybes piliečiams ne tik visiškai pasinaudoti AKR ir ES partneryste, bet ir joje dalyvauti ekonomiškai nebrangiai ir praktiškai keliaujant.

Atsižvelgdama į tai pranešėja palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių, labai prisidėjusių prie šio susitarimo, kuris savo ruožtu palengvins jų dalyvavimą AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje, sudarymo, veiklą.

**

Susitarimo įgyvendinimas ir kontrolė

Pranešėja, kalbėdama apie susitarimo įgyvendinimą ir kontrolę, ragina Europos Komisiją stebėti galimus pokyčius, susijusius su kriterijais, kuriais remiantis iš pradžių šalys buvo perkeliamos iš Reglamento 509/2014 I priedo į II priedą. Šie kriterijai apima ne tik nelegalią migraciją, viešąją tvarką ir saugumą, bet ir Sąjungos išorės ryšius su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų pirma, kalbant apie klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Be to, pranešėja ragina Europos Komisiją ir Sent Vinsento ir Grenadinų valdžios institucijas užtikrinti visišką bevizio režimo abipusiškumą, taip sudarant galimybę su visais piliečiais, ypač Sąjungos piliečiais, elgtis vienodai.

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtiniame komitete Susitarimo vykdymo priežiūrai (6 straipsnis) Europos Sąjungai atstovauja tik Europos Komisija. Europos Parlamentas kaip piliečių tiesiogiai renkama ir demokratiją, žmogaus teises bei ES pagrindinius principus ginanti institucija taip pat galėtų dalyvauti šio jungtinio komiteto veikloje. Europos Parlamento pranešėja dar kartą ragina Europos Komisiją persvarstyti būsimų susitarimų Jungtinių komitetų Susitarimo vykdymo priežiūrai sudėtį.

Pranešėjai taip pat kyla klausimų dėl praktikos, pagal kurią susitarimai dėl bevizio režimo pasirašomi ir laikinai taikomi negavus Europos Parlamento pritarimo. Pranešėja pabrėžia, kad tokia praktika sumažina Europos Parlamento veiksmų laisvę, juo labiau, kad Parlamentas nedelsiant ir laiku neinformuojamas apie dvišalių derybų eigą.

**

Specialios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama sudaryto susitarimo konstatuojamosiose dalyse. Taigi Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja sudarant šį susitarimą ir jo nuostatos joms nėra taikomos.

Prie susitarimo pridėtoje bendroje deklaracijoje taip pat minimas glaudi Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino asociacija įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau su Sent Vinsentu ir Grenadinais sudaryti dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju.

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju bevizis režimas taikomas tik šių valstybių narių teritorijoje Europos žemyne.

**

Taigi pranešėja rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Francisco Assis, Eugen Freund

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  balsavo prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika