Procedure : 2015/0061(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0325/2015

Ingediende teksten :

A8-0325/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0432

AANBEVELING     ***
PDF 170kWORD 93k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mariya Gabriel

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07191/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07115/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0148/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0325/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Saint Vincent en de Grenadines.

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van de betrekkingen en algemene bepalingen van de overeenkomst

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines worden geregeld door de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan enerzijds en de Europese Unie en haar lidstaten anderzijds, genaamd de Overeenkomst van Cotonou, alsmede door de dialogen in het kader van CELAC-EU en EU-CARIFORUM. Deze laatste heeft geleid tot de invoering van verschillende samenwerkingsinstrumenten, waaronder de partnerschapsovereenkomst EU-CARIFORUM (ondertekend in 2008) en het Gezamenlijk strategisch partnerschap Caribisch gebied-EU (2012).

In het kader van de wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 door Verordening (EG) nr. 509/2014 van het Europees Parlement en de Raad is Saint Vincent en de Grenadines overgeheveld naar bijlage II, die de lijst bevat van derde landen wier onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten. De gewijzigde Verordening (EG) nr. 539/2001 geldt voor alle lidstaten, met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Na goedkeuring van bedoelde verordening op 20 mei 2014 heeft de Raad op 9 oktober 2014 een besluit goedgekeurd dat de Commissie machtigt om onderhandelingen te openen over de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines. De onderhandelingen zijn op 12 november 2014 geopend en op 11 december 2014 afgerond. De ondertekening van deze overeenkomst vond op 28 mei 2015 in Brussel plaats. Sedertdien wordt de overeenkomst voorlopig toegepast, in afwachting van de goedkeuring van het Europees Parlement.

De ondertekende overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor de burgers van de Europese Unie en voor de burgers van Saint Vincent en de Grenadines die naar het grondgebied van de andere partij reizen voor maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. Aan de overeenkomst is een gemeenschappelijke verklaring gehecht over de interpretatie van deze termijn van 90 dagen. De visumvrijstelling geldt voor alle categorieën personen (houders van gewone paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, officiële paspoorten en speciale paspoorten) en voor reizen voor alle doeleinden, behalve voor het verrichten van een bezoldigde bezigheid.

**

Motivering van de rapporteur

Deze overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf is een belangrijk positief resultaat in de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines, is van grote politieke betekenis in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, en vormt een bijkomend middel om de economische en culturele betrekkingen te versterken en de politieke dialoog over diverse kwesties, inclusief de mensenrechten en fundamentele vrijheden te intensiveren.

Economisch gezien heeft Saint Vincent en de Grenadines een moeilijke periode doorgemaakt, met name als gevolg van natuurrampen en de verslechtering van de uitvoeromstandigheden voor het belangrijkste landbouwproduct, bananen. Deze feiten hebben de economische heropleving van het land belemmerd en het toerisme ernstig geschaad. Niettemin heeft Saint Vincent en de Grenadines de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling op sociaaleconomisch vlak doorgemaakt. Dankzij het gevoerde macro-economische beleid heeft Saint Vincent en de Grenadines zijn prestaties op het gebied van de buitenlandse handel kunnen verbeteren en heeft het met succes een programma voor diversificatie van de economie opgestart waarin bananen nog steeds het kernproduct vormen, maar dat tevens voorziet in maatregelen ter vergroting van de export, versterking van de toerismesector en verbetering van het niveau van sociale ontwikkeling. De overeenkomst zal bijdragen tot intensivering van de betrekkingen tussen de twee partijen en een nieuw elan geven aan de handelsbetrekkingen.

Wat de politieke en institutionele situatie betreft is Saint Vincent en de Grenadines vandaag de dag een pluralistische, open democratie waar sinds de onafhankelijkheid in 1979 acht vrije en democratische verkiezingen zijn gehouden en de macht driemaal vreedzaam tussen verschillende politieke partijen is gewisseld. De burgerrechten en politieke rechten alsmede de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en van vergadering worden door de grondwet beschermd. Saint Vincent en de Grenadines heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het streven naar de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. De sluiting van deze overeenkomst biedt de gelegenheid tot samenwerking op belangrijke gebieden zoals de mensenrechten en tot een regelmatige en evenwichtige politieke dialoog over specifieke kwesties zoals huiselijk geweld of gelijke behandeling van mannen en vrouwen, onderwerpen die prioritair blijven voor de Unie.

Wat mobiliteit betreft blijkt uit de beschikbare gegevens dat het vertrouwen in de aanvragers van visa groot is, daar slechts in weinig gevallen een visum wordt geweigerd. Het land vormt geen enkele bedreiging, noch wat betreft irreguliere migratie, noch voor de veiligheid en openbare orde.

Tot slot benadrukt de rapporteur dat de visumvrijstelling een niet te verwaarlozen factor is voor de toenadering tussen de volkeren in Europa en de volkeren in het Caribisch gebied. Dankzij de visumvrijstellingsovereenkomst kunnen de burgers niet alleen ten volle voordeel trekken van het EU-ACS-Partnerschap, maar hier ook aan deelnemen doordat reizen goedkoper en eenvoudiger wordt.

De rapporteur uit haar tevredenheid over de rol van de leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, die in grote mate hebben bijgedragen tot de sluiting van deze overeenkomst, welke hun deelname aan vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU overigens ook nog eens vergemakkelijkt.

**

Tenuitvoerlegging van en toezicht op de overeenkomst

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de overeenkomst verzoekt de rapporteur de Commissie de eventuele ontwikkelingen ten aanzien van de criteria die oorspronkelijk hebben geleid tot de overheveling van bijlage I naar bijlage II van Verordening (EG) nr. 509/2014, in het oog te houden. Tot deze criteria behoren niet alleen clandestiene immigratie, openbare orde en veiligheid, maar ook de externe betrekkingen van de Unie met het derde land in kwestie, met inbegrip van, in het bijzonder, mensenrechten- en grondrechtenkwesties.

Bovendien verzoekt de rapporteur de Commissie en de autoriteiten van Saint Vincent en de Grenadines om toe te zien op volledige wederkerigheid van de visumvrijstelling, die voorziet in gelijke behandeling van alle burgers, met name de burgers van de Unie ten opzichte van elkaar.

De rapporteur vestigt de aandacht op het feit dat de Europese Unie in het gemengd comité voor het beheer van de overeenkomst alleen vertegenwoordigd wordt door de Europese Commissie. Als instelling die rechtstreeks gekozen is door de Europese burgers en als hoeder van de democratie, de rechten van de mens en de grondbeginselen van de Europese Unie zou het Europees Parlement betrokken kunnen worden bij de werkzaamheden van het gemengd comité. De rapporteur van het Parlement spoort de Europese Commissie andermaal aan de samenstelling van de gemengde comités voor toekomstige overeenkomsten te herzien.

Tevens plaatst de rapporteur een vraagteken bij de praktijk dat de overeenkomsten inzake vrijstelling van de visumplicht worden ondertekend en voorlopig toegepast, nog voordat het Europees Parlement de overeenkomsten heeft goedgekeurd. De rapporteur wijst erop dat deze praktijk de manoeuvreerruimte van het Parlement beperkt. Nog problematischer acht zij het feit dat het Parlement niet tijdig wordt geïnformeerd over de voortgang van de bilaterale onderhandelingen.

**

Bijzondere bepalingen

In de overwegingen van de gesloten overeenkomst wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen dus niet deel aan de gesloten overeenkomst en de bepalingen ervan zijn niet op hen van toepassing.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. De verklaring roept de autoriteiten van deze landen op zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten met Saint Vincent en de Grenadines te sluiten over de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf.

De overeenkomst bevat bepalingen betreffende de territoriale toepassing: ten aanzien van Frankrijk en Nederland gelden de bepalingen van de overeenkomst alleen voor het Europese grondgebied van deze twee lidstaten.

**

Tenslotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dit verslag steunen en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring verleent.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.11.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

HOOFDELIJKE STEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid