Procedură : 2015/0061(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0325/2015

Texte depuse :

A8-0325/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0432

RECOMANDARE     ***
PDF 179kWORD 106k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07191/2015),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07115/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C 8-0148/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0325/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Saint Vincent și Grenadinele.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Relațiile și dispozițiile generale din acord

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele sunt reglementate de Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, denumit în continuare „Acordul de la Cotonou”, precum și de dialogurile CELAC-UE și UE-CARIFORUM. Acest ultim dialog a determinat apariția unor diverse instrumente de cooperare, inclusiv Acordul UE-CARIFORUM (semnat în 2008) și Parteneriatul strategic comun între Caraibe și UE (2012).

În contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, statul Saint Vincent și Grenadinele a fost transferat la anexa II, care precizează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză în momentul trecerii frontierelor externe ale statelor membre. Regulamentul nr. 539/2001 modificat se aplică tuturor statelor membre cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.

După adoptarea, la 20 mai 2014, a regulamentului respectiv, la 9 octombrie 2014, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a Comisiei de a deschide negocieri pentru încheierea unui acord bilateral între Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele. Negocierile au fost deschise la 12 noiembrie 2014 și s-au încheiat la 11 decembrie 2014. Semnarea acordului s-a făcut la 28 mai 2015, la Bruxelles. De la această dată, acordul se aplică cu titlu provizoriu, în așteptarea aprobării Parlamentului European.

Acordul semnat prevede un regim de călătorie fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și resortisanții statului Saint Vincent și Grenadinele care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru o perioadă maximă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile. A fost anexată la acord o declarație comună privind interpretarea acestei perioadei de 90 de zile. Exonerarea de obligația de a deține viză este valabilă pentru toate categoriile de persoane (titularii de pașapoarte obișnuite, diplomatice, de serviciu/oficiale sau de pașapoarte speciale) care călătoresc din diverse motive, cu excepția celui de a presta o activitate remunerată.

**

Justificarea raportoarei

Acest acord de exonerare a obligației de a deține viză pentru șederile de scurtă durată este atât un rezultat al adâncirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele - cu o solidă semnificație politică în cadrul Acordului de la Cotonou, cât și un mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic cu privire la o gamă largă de subiecte, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Pe plan economic, Saint Vincent și Grenadinele a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată mai ales de catastrofele naturale, precum și de deteriorarea condițiilor pentru exportul principalului produs agricol - bananele. Aceste elemente au împiedicat redresarea economică a țării și au afectat grav turismul din această regiune. Cu toate acestea, Saint Vincent și Grenadinele a înregistrat în ultimii ani o evoluție socioeconomică pozitivă. Datorită politicilor macroeconomice adoptate, SVG și-a îmbunătățit performanțele în comerțul exterior și a putut să demareze cu succes un program de diversificare a economiei, axat tot pe banane, dar care conține și măsuri de creștere a volumului exporturilor, de consolidare a sectorului turismului și de îmbunătățire a nivelului de dezvoltare socială. Acest acord va consolida și mai mult relațiile dintre cele două părți și va da un nou impuls schimburilor comerciale.

Cu privire la situația politică și instituțională, SVG este astăzi o democrație pluralistă și deschisă, care, de la proclamarea independenței în 1979, a organizat opt alegeri libere și democratice trei alternanțe la putere pașnice între diferite partidele politice. Drepturile civile și politice, precum și libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și de întrunire, sunt protejate prin Constituție. Saint Vincent și Grenadinele a făcut progrese considerabile în direcția îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Încheierea acestui acord va oferi posibilitatea de a coopera în domenii fundamentale precum drepturile omului și de a purta un dialogul politic periodic și echilibrate cu privire la aspecte mai specifice, cum ar fi violența domestică și egalitatea între femei și bărbați, care rămâne prioritate pentru UE.

În ceea ce privește mobilitatea, datele disponibile arată că încrederea în solicitanții de viză este ridicată, înregistrându-se un nivel scăzut al ratei de refuz al vizelor. Această țară nu reprezintă nicio amenințare din perspectiva migrației neregulamentare sau a securității și ordinii publice.

În sfârșit, raportoarea subliniază impactul deloc neglijabil al exonerării de obligația de a deține viză pentru apropierea popoarelor Europei și ale zonei Caraibilor. Acordul de exonerare de la obligația de a deține viză le permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe la acesta călătorind cu costuri economice și practice reduse.

Raportoarea salută în acest sens rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord, care, în plus, va facilita participarea lor la întrunirile APP ale ACP-UE.

**

Implementarea și urmările acordului

În privința implementării și a urmărilor acordului, raportoarea invită Comisia Europeană să observe eventualele evoluții legate de criteriile care au condus, inițial, la transferul din anexa I în anexa II din Regulamentul nr. 509/2014. Printre aceste criterii se numără nu numai imigrația clandestină, ordinea publică și securitatea, ci și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe în cauză, inclusiv, mai ales, considerentele legate de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În afară de aceasta, raportoarea invită Comisia Europeană și autoritățile din Saint Vincent și Grenadinele să vegheze la deplina reciprocitate a exonerării de obligația de a deține viză, care trebuie să permită egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în special a tuturor cetățenilor Uniunii.

Raportoarea atrage atenția asupra faptului că, în componența Comitetului mixt de gestionare a acordului (articolul 6), Uniunea Europeană nu este reprezentată decât de Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă direct de cetățenii europeni și în calitate de apărător al democrației, drepturilor omului și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt. Raportoarea Parlamentului European încurajează din nou Comisia Europeană să revizuiască componența comitetelor mixte de gestionare pentru acordurile viitoare.

De asemenea, raportoarea își pune întrebări în legătură cu practica semnării unor acorduri de exonerare de obligația de a deține viză și a aplicării provizorii a acestora înainte de aprobarea Parlamentului European. Raportoarea remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European și că este cu atât mai problematică, cu cât Parlamentul nu a fost informat la timp cu privire la evoluția negocierilor bilaterale.

**

Dispoziții speciale

În considerentele din acordul încheiat se ține seama de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu participă, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Strânsa asociere a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând cu Saint Vincent și Grenadinele acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere.

Acest acord cuprinde dispoziții privind aplicarea teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

**

În final, raportoarea recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să susțină acest raport și ca Parlamentul European să-și dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

10.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisco Assis, Eugen Freund

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN

FOND

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

VERT

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate