Postopek : 2015/0061(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0325/2015

Predložena besedila :

A8-0325/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0432

PRIPOROČILO     ***
PDF 171kWORD 101k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07191/2015),

–  ob upoštevanju sporazuma med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (07115/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2)(a) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0148/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0325/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Saint Vincenta ter Grenadin.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okvir odnosov in splošne določbe sporazuma

Odnose med Evropsko unijo in Saint Vincentom ter Grenadinami ureja Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi, t.i. sporazum iz Cotonouja, pa tudi dialogi med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav ter med EU in forumom karibske skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (CARIFORUM). Slednji je vzpostavil različne načine sodelovanja, vključno s sporazumom o partnerstvu EU-CARIFORUM (podpisanim leta 2008) in skupnim strateškim partnerstvom Karibi-EU (2012).

Z Uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 je bil Saint Vincent in Grenadine prestavljen v Prilogo II, ki vsebuje seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah, razen Irske in Združenega kraljestva.

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj za sklenitev dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Saint Vincentom ter Grenadinami. Pogajanja so se začela 12. novembra 2014, zaključila pa 11. decembra 2014. Sporazum je bil podpisan 28. maja 2015 v Bruslju. Od tega dne dalje se sporazum uporablja začasno, do odobritve Evropskega parlamenta.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije ter državljanom Saint Vincenta in Grenadin omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Sporazumu je priložena skupna izjava o razlagi tega obdobja 90 dni. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom, razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Saint Vincentom ter Grenadinami, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

Na gospodarskem področju je za Saint Vincentom in Grenadinami težko obdobje, ki so ga zaznamovale zlasti naravne nesreče ter poslabšanje pogojev za izvoz najpomembnejšega kmetijskega proizvoda, banan. To je oviralo gospodarsko okrevanje države in močno škodilo turizmu. Vendar pa so se v zadnjih letih družbeno-ekonomske razmere na Saint Vincentu in Grenadinah izboljšale. Kot rezultat dobre makroekonomske politike je Saint Vincent in Grenadine izboljšal svojo zunanjo trgovino in uspešno začel program diverzifikacije gospodarstva, ki še vedno temelji na bananah, a ga spremljajo ukrepi za povečanje izvoza, okrepitev turističnega sektorja in izboljšanje družbenega razvoja. Ta sporazum bo omogočil še tesnejše odnose med dvema partnericama in nov zagon na področju trgovinske izmenjave.

Glede političnih in institucionalnih razmer pa je Saint Vincent ter Grenadine pluralna in odprta demokracija, kjer je bilo od leta 1979, ko je dosegel neodvisnost, osem svobodnih in demokratičnih volitev, različne politične stranke pa so se tri krat mirno zamenjale na oblasti. Ustava varuje državljanske in politične pravice ter temeljne svoboščine, kot so svoboda izražanja in zbiranja. Saint Vincent ter Grenadine je naredil velik napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Sklenitev tega sporazuma bo omogočila sodelovanje na temeljnih področjih, kot so človekove pravice, ter reden in uravnotežen politični dialog o določenih vprašanjih, kot je nasilje v družini ali enakost med moškimi in ženskami, ki ostajajo prednostne naloge Unije.

Kar zadeva mobilnost, razpoložljivi podatki kažejo, da je zaupanje v prosilce za vizume veliko, saj je delež zavrnitev vlog majhen. Ta država ne pomeni grožnje, niti v smislu nezakonite migracije, niti na področju varnosti in javnega reda.

Na koncu poročevalka poudarja, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za zbliževanje evropskih in karibskih narodov. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med državami AKP in EU, pa tudi, da je pri potovanjih njihov delež finančnih in praktičnih stroškov manjši.

Poročevalka v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah skupščine.

**

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb meril, ki so prvotno pripeljala do prestavitve države iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, zlasti vprašanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in organe Saint Vincenta ter Grenadin, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti vseh državljanov Unije.

Poročevalka opozarja na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo predstavlja le Evropska komisija. Kot institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in ki brani demokracijo, človekove pravice in temeljna načela Evropske unije, bi bil lahko v delo skupnega odbora vključen tudi Evropski parlament. Poročevalka Evropskega parlamenta ponovno spodbuja Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Ugotavlja, da tovrstna praksa zmanjšuje manevrski prostor Evropskega parlamenta in je še toliko bolj problematična, ker Parlament ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in zanju njegove določbe ne veljajo.

V skupni izjavi, priloženi k sporazumu, je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja organe teh držav, naj s Saint Vincentom ter Grenadinami čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Sporazum vsebuje določbe v zvezi s teritorialno veljavnostjo: določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja Francije in Nizozemske.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Eugen Freund

POIMENSKO GLASOVANJE

PRI KONČNEM GLASOVANJU

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov