Förfarande : 2015/0061(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0325/2015

Ingivna texter :

A8-0325/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0432

REKOMMENDATION     ***
PDF 164kWORD 91k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07191/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07115/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0148/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0325/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Saint Vincent och Grenadinerna, parlamentets ståndpunkt.

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och allmänna bestämmelser i avtalet

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna styrs av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, kallat Cotonouavtalet, liksom av dialogerna mellan Celac och EU och mellan EU och Cariforum. Den senare dialogen har lett till att olika samarbetsinstrument har inrättats, bland annat partnerskapsavtalet mellan EU och Cariforum (undertecknat 2008) och den gemensamma partnerskapsstrategin för EU och Västindien (2012).

I samband med den ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 509/2014 överfördes Saint Vincent och Grenadinerna till bilaga II med dess förteckning över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser. Den ändrade förordning (EG) nr 539/2001 är tillämplig på alla medlemsstater med undantag för Irland och Förenade kungariket.

Efter antagandet av förordningen den 20 maj 2014 antog rådet den 9 oktober 2014 ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna. Förhandlingarna inleddes den 12 november och avslutades den 11 december 2014. Avtalet undertecknades den 28 maj 2015 i Bryssel. Efter detta datum har avtalet tillämpats provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande.

I det undertecknade avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Saint Vincent och Grenadinerna vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. En gemensam förklaring till avtalet om tolkningen av 90-dagarsperioden bifogas. Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet.

**

Föredragandens motivering

Detta avtal om viseringsundantag för kortare vistelser är både ett resultat av de fördjupade förbindelserna mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna – av stor politisk betydelse inom ramen för Cotonouavtalet – och ytterligare ett sätt att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och intensifiera den politiska dialogen i en rad frågor, inklusive mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

På det ekonomiska planet har Saint Vincent och Grenadinerna genomgått en svår period som särskilt kännetecknats av naturkatastrofer och försämrade exportvillkor för den främsta jordbruksprodukten, bananer. Detta har varit ett hinder för landets ekonomiska återhämtning och har allvarligt skadat turismen. Dock har Saint Vincent och Grenadinerna under de senaste åren upplevt en positiv utveckling på det socioekonomiska området. Tack vare sin makroekonomiska politik har landet förbättrat sina resultat i fråga om utrikeshandel och framgångsrikt kunnat inleda ett program som syftar till att diversifiera ekonomin, som alltid varit inriktad på bananer, men även innehåller åtgärder för att öka exportvolymen, stärka turismsektorn och förbättra nivån på den sociala utvecklingen. Avtalet kommer att stärka förbindelserna mellan de båda parterna ytterligare och ge ny fart åt handeln.

När det gäller den politiska och institutionella situationen är Saint Vincent och Grenadinerna i dag en mångfaldspräglad och öppen demokrati som sedan självständigheten 1979 hållit åtta fria och demokratiska val och genomfört tre fredliga maktöverlämnanden mellan olika politiska partier. De medborgerliga och politiska rättigheterna, liksom grundläggande friheter såsom yttrandefrihet och mötesfrihet, skyddas av konstitutionen. Saint Vincent och Grenadinerna har gjort avsevärda framsteg mot att nå millennieutvecklingsmålen. Ingåendet av avtalet kommer att innebära en möjlighet att samarbeta inom centrala områden såsom mänskliga rättigheter och att föra en regelbunden och balanserad politisk dialog om mer specifika frågor såsom våld i hemmet och jämställdhet, som är prioriterade frågor för EU.

När det gäller rörligheten visar tillgängliga uppgifter att förtroendet för dem som ansöker om visum är högt och andelen avslag på ansökningarna låg. Landet utgör inte något hot vare sig i fråga om irreguljär migration eller i fråga om säkerhet och allmän ordning.

Slutligen understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Västindien. Avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet AVS–EU utan även delta i detta genom att resa till en praktiskt och ekonomiskt sett lägre kostnad.

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna församling.

**

Genomförande och uppföljning av avtalet

I fråga om genomförandet och uppföljningen av avtalet uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka utvecklingen vad gäller de kriterier som ursprungligen överfördes från bilaga I till bilaga II i förordning (EU) nr 509/2014. Dessa kriterier inbegriper inte enbart olovlig invandring, allmän ordning och säkerhet utan också unionens yttre förbindelser med det berörda tredjelandet, inbegripet i synnerhet hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föredraganden uppmanar dessutom Europeiska kommissionen och myndigheterna i Saint Vincent och Grenadinerna att säkerställa fullständig ömsesidighet när det gäller undantaget från viseringskravet, som måste möjliggöra likabehandling av alla medborgare, i synnerhet mellan alla EU-medborgare.

Föredraganden uppmärksammar att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet (artikel 6) företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna och värnar demokrati, mänskliga rättigheter och Europeiska unionens grundläggande principer skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Europaparlamentets föredragande uppmanar på nytt kommissionen att se över sammansättningen av de gemensamma kommittéer som ska förvalta framtida avtal.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet och är än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna.

**

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet endast tillämpas på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.11.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Francisco Assis, Eugen Freund

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy