Postup : 2015/0057(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0326/2015

Predkladané texty :

A8-0326/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0429

ODPORÚČANIE     ***
PDF 179kWORD 101k
16.11.2015
PE 560.852v02-00 A8-0326/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07190/2015 – C8-0144/2015 – 2015/0057(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07190/2015 – C8-0144/2015 – 2015/0057(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07190/2015),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07113/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0144/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0326/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Grenady.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov a všeobecné ustanovenia dohody

Vzťahy medzi Európskou úniou a Grenadou sa riadia Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Dohoda z Cotonou), ako aj dialógmi CELAC – EÚ a EÚ – CARIFORUM. Dialóg EÚ – CARIFORUM viedol k vytvoreniu rôznych nástrojov spolupráce, ku ktorým patrí Dohoda o partnerstve EÚ – CARIFORUM (podpísaná v roku 2008) a Spoločné strategické partnerstvo Karibik – EÚ (2012).

V rámci zmeny nariadenia (ES) č. 539/2001 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 509/2014 bola Grenada presunutá do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Zmenené nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Po prijatí uvedeného nariadenia 20. mája 2014 prijala Rada 9. októbra 2014 rozhodnutie o poverení Komisie začať rokovania o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Grenadou. Rokovania sa začali 12. novembra 2014 a skončili 9. decembra 2014. Dohoda bola podpísaná 28. mája 2015 v Bruseli. Od tohto dátumu sa dohoda vykonáva predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

Podpísaná dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Grenady cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných a špeciálnych pasov) cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu okrem vykonávania platenej činnosti.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Grenadou so zásadným politickým významom v rámci Dohody z Cotonou, ako aj ďalší prostriedok na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd.

Keďže hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od vývozu banánov a korenín, Grenada vyvinula iniciatívy, ktoré sú zamerané na transformáciu a rozsiahlu diverzifikáciu hospodárstva. Podiel poľnohospodárskeho odvetvia zaznamenal výrazný pokles v prospech služieb, najmä v oblasti cestovného ruchu a stavebníctva. Aj keď sa cestovný ruch postupne rozvíjal, toto odvetvie je stále málo rozvinuté v porovnaní s inými krajinami v regióne. Podobne ako všetky rozvíjajúce sa ostrovné krajiny čelí Grenada mnohým výzvam v dôsledku svojej rozlohy, vzdialenosti od trhov, zraniteľnosti, pokiaľ ide o vonkajšie otrasy, a obmedzenosti zdrojov. Liberalizácia vízovej povinnosti zjednoduší podmienky cestovania pre podnikateľov, uľahčí investície a prehĺbi hospodárske prepojenie podnikov. Táto dohoda umožní dynamizovať cestovný ruch a dodať nový impulz obchodu.

Pokiaľ ide o politickú a inštitucionálnu situáciu, krajina zdôrazňuje svoju angažovanosť v oblasti ľudských práv, a zaviazala sa, že posilní mechanizmy týkajúce sa ľudských práv. Nedávne návrhy na ústavnú reformu s cieľom podporovať a chrániť ľudské práva, ako aj prijaté legislatívne reformy, najmä prijatie nového zákona o domácom násilí a nového zákona o ochrane dieťaťa dokazujú, že Grenada je odhodlaná začleniť do vnútroštátneho práva zásady, na ktorých sú založené medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv. Grenada je demokratická a stabilná krajina, ktorá rovnako ako Európska únia chráni hodnoty a zásady demokracie, dobrej správy vecí verejných, rešpektovania ľudských práv a právneho štátu. Uzavretie tejto dohody umožní posilniť spoluprácu a prehĺbiť dialóg v mnohých oblastiach vrátane oblasti ľudských práv.

Pokiaľ ide o mobilitu, dostupné údaje ukazujú, že dôvera v žiadateľov o víza je vysoká, keďže miera zamietnutia víza je nízka. Táto krajina nepredstavuje žiadnu hrozbu ani v oblasti nezákonného prisťahovalectva, ani bezpečnosti či verejného poriadku.

Spravodajkyňa zdôrazňuje nezanedbateľný vplyv, ktorý má zrušenie víz na zbližovanie európskeho obyvateľstva s karibským obyvateľstvom. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti umožňuje občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva AKT – EÚ, ale aj podieľať sa na ňom jednoduchším cestovaním s menšími nákladmi.

Spravodajkyňa z tohto hľadiska oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú členovia Spoločného parlamentného zhromaždenie AKT – EÚ, ktorí veľkou mierou prispeli k uzavretiu tejto dohody, ktorá okrem iného uľahčí ich účasť na zasadaniach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

**

Uplatňovanie a monitorovanie dohody

V otázke vykonávania a monitorovania dohody spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby pozorovala možný vývoj, pokiaľ ide o kritériá, ktoré pôvodne viedli k presunu z prílohy I do prílohy II k nariadeniu č. 509/2014. K týmto kritériám patrí nielen nezákonné prisťahovalectvo, verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj vonkajšie vzťahy Únie s príslušnou treťou krajinou, a to aj vrátane otázok spojených s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd.

Spravodajkyňa zároveň vyzýva Európsku komisiu a orgány Grenady, aby dohliadali na úplnú reciprocitu zrušenia víz, ktorá musí umožňovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a najmä všetkými občanmi Únie.

Spravodajkyňa upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody (článok 6) Európsku úniu zastupuje iba Európska komisia. Európsky parlament by mal byť začlenený do práce spoločného výboru ako inštitúcia priamo volená európskymi občanmi a ako ochranca demokracie, ľudských práv a základných slobôd. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu opätovne nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala zloženie spoločných výborov pre správu budúcich dohôd.

Rovnako sa zamýšľa nad podpisom dohôd o zrušení vízovej povinnosti a ich predbežným vykonávaním pred tým, ako Európsky parlament udelí súhlas. Spravodajkyňa poznamenáva, že tento postup vedie k obmedzovaniu manévrovacieho priestoru Európskeho parlamentu a je o to problematickejší, že Parlament nie je informovaný včas a o štádiu, v ktorom sa bilaterálne rokovania nachádzajú.

**

Osobitné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v odôvodneniach uzavretej dohody. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda nezúčastňujú na uzavretej dohode a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby s Grenadou urýchlene uzavreli bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

**

Na záver spravodajkyňa odporúča členom Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Eugen Freund

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN

V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck,Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFN

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia