ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

16.11.2015 - (07194/2015 – C8‑0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0058(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0327/2015
Внесени текстове :
A8-0327/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07194/2015 – C8‑0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07194/2015),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07125/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква а) и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз

(C8–0147/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0327/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Демократична република Източен Тимор.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону, по което Демократична република Източен Тимор стана страна малко след като получи независимост. Последният политически диалог с Източен Тимор се проведе в Брюксел на 16 октомври 2014 г., и по този повод беше взето решение за улесняване на сътрудничеството по визовите режими.

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Демократична република Източен Тимор беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор. Преговорите започнаха на 19 ноември 2014 г. и приключиха на 15 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 26 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Демократична република Източен Тимор, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява възможност за оползотворяване на икономическите отношения и за развитието на туризма. Туризмът е по-специално основен сектор за развитието на Източен Тимор, който може да представлява интерес за европейските граждани в качеството им на туристи и инвеститори. Понастоящем ЕС е третият по големина търговски партньор на страните от Тихоокеанския регион след Австралия и Китай. Въпреки това, ЕС е все още на шесто място сред износителите в Източен Тимор. Следователно премахването на визите е също и допълнителен стимул за предприемачите и европейските инвеститори.

Споразумението е от политическо значение на регионално равнище, за засилването на ролята на ЕС като партньор на държавите от Тихоокеанския регион и с оглед на присъединяването на Източен Тимор към АСЕАН, с която Съюзът обяви увеличаване на стратегическото партньорство.

Докладчикът отбелязва също така, че в Източен Тимор се наблюдава изключително бързо и похвално демократично стабилизиране след обявяването на неговата независимост. Страната пое също така ангажимент за партньорство с Европейския съюз веднага след обявяването на независимостта й и оттогава отношенията са качествени. Мисията за наблюдение на изборите през 2012 г. приветства вземането под внимание в голяма степен на препоръките на предходната мисия (2007 г.) и усилията за утвърждаване на демократична култура в страната, както и мирното и приобщаващо провеждане на изборния процес. Освен това националната индикативна програма за 11-ия ЕФР поставя акцент върху укрепването на държавните институции и доброто управление. В областта на правата на човека, основните права и свободи са защитени от Конституцията. Политическият диалог на ЕС с Източен Тимор по този въпрос се фокусира върху правата на човека, свободата на медиите и равенството на половете, по-специално борбата срещу домашното насилие.

Що се отнася до мобилността, огромното мнозинство от кандидати за шенгенски визи се считат за добросъвестни пътници, които не представляват риск, и следователно получават виза за краткосрочно пребиваване: през 2014 г. от 773 заявления за визи за краткосрочно пребиваване за Шенгенското пространство, процентът на откази е бил само 4,5 %. Много малка част откази и ограниченият брой заявления са два елемента, които позволяват едновременно да се отхвърлят рискове за сигурността и да се съзрат ползите от премахването на визи.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Тихоокеанския регион. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но и включително външните отношения на Съюза със съответната трета държава, по-специално съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Източен Тимор да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави възможно най-скоро да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой с Източен Тимор .

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“