DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

16.11.2015 - (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0058(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0327/2015
Předložené texty :
A8-0327/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

(07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07194/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07125/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0147/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a na čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0327/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Demokratické republiky Východní Timor.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor se řídí Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, dále jen „dohodou z Cotonou“, k níž Demokratická republika Východní Timor přistoupila velmi brzy po dosažení své nezávislosti. Poslední politický dialog s Východním Timorem se uskutečnil v Bruselu dne 16. října 2014 a při této příležitosti bylo rozhodnuto o zjednodušení spolupráce v oblasti vízových režimů.

V rámci změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 byla Demokratická republika Východní Timor přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Pozměněné nařízení č. 539/2001 se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor. Jednání byla zahájena dne 19. listopadu 2014 a ukončena dne 15. prosince 2014. Dohoda byla podepsána dne 26. května 2015 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas.

Podepsanou dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Unie a státní příslušníky Demokratické republiky Východní Timor, kteří pobývají na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelů cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti v případě krátkodobých pobytů je krokem k prohloubení vtahů mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor, který má silný politický význam v rámci dohody z Cotonou, a je rovněž prostředkem, který dále posiluje hospodářské a kulturní vztahy a prohlubuje politický dialog o různých otázkách, včetně lidských práv a základních svobod.

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty představuje možnost zhodnocení hospodářských vztahů a cestovního ruchu. Zejména cestovní ruch je pro rozvoj Východního Timoru klíčovým odvětvím, přičemž evropští občané se mohou o tuto zemi zajímat jednak jako turisté, ale také jako investoři. EU je v současné době třetím největším obchodním partnerem tichomořských zemí po Austrálii a Číně. Přesto zůstává EU na šestém místě, pokud jde o vývoz do Východního Timoru. Zrušení vízové povinnosti tudíž představuje také další pobídku pro evropské podnikatele a investory.

Tato dohoda má také politický význam na regionální úrovni vzhledem k tomu, že posílí postavení Evropské unie jakožto partnera zemí z oblasti Tichomoří a že se předpokládá přistoupení Východního Timoru ke sdružení ASEAN, s nímž Unie hodlá posílit strategické partnerství.

Zpravodajka rovněž konstatuje, že ve Východním Timoru došlo po dosažení nezávislosti k mimořádně rychlé a pozitivní demokratické stabilizaci. Po dosažení nezávislosti se země také zapojila do partnerství s Evropskou unií a vzájemné vztahy se od té doby vyznačují kvalitou. Mise pro sledování průběhu voleb v roce 2012 uvítala, že byla velmi široce zohledněna doporučení předcházející mise (z roku 2007) a že bylo vyvinuto úsilí o zakotvení demokratické kultury v této zemi a o pokojný a inkluzivní průběh volebního procesu. Národní orientační program 11. Evropského rozvojového fondu mimoto zdůrazňuje posílení státních institucí a řádnou správu věcí veřejných. Pokud jde o lidská práva, jsou základní práva a svobody chráněny ústavou. Politický dialog Unie s Východním Timorem týkající se tohoto tématu je zaměřený na lidská práva, svobodu sdělovacích prostředků a rovnost žen a mužů, zejména na boj proti domácímu násilí.

Pokud jde o mobilitu, naprostá většina žadatelů o schengenská víza je považována za řádné cestující, kteří nepředstavují riziko a získají tudíž vízum ke krátkodobému pobytu. Ze 773 žádostí o víza ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru podaných v roce 2014 bylo zamítnuto pouze 4,5 %. Velmi nízký podíl zamítnutí a omezený počet žádostí jsou dva faktory, které umožňují vyhnout se bezpečnostním rizikům a zároveň posoudit přínosy zrušení víz.

Zpravodajka závěrem zdůrazňuje nezanedbatelný vliv, který má zrušení vízové povinnosti na sblížení obyvatel Evropy a Tichomoří. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožňuje občanům nejen plně těžit z partnerství EU-AKT, ale také se na něm podílet formou snadného cestování za přiměřených nákladů.

Zpravodajka v tomto ohledu vítá úlohu, již sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou přispěli k uzavření této dohody usnadňující mimo jiné jejich účast na jednáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

**

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení 509/2014. Tato kritéria nezahrnují pouze nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale také vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, zejména včetně posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vyzývá Evropskou komisi a orgány Demokratické republiky Východní Timor, aby dbaly na úplnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména mezi všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve Smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se do činnosti Smíšeného výboru zapojit. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění, dříve než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu a je o to problematičtější, že Parlament není řádně a včas informován o vývoji dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Prohlášení vybízí orgány těchto zemí, aby co nejdříve uzavřely s Demokratickou republikou Východní Timor dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropské území těchto dvou členských států.

**

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament udělil svůj souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Eugen Freund

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ

V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se