UDKAST TILHENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold

16.11.2015 - (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Mariya Gabriel

Procedure : 2015/0058(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0327/2015
Indgivne tekster :
A8-0327/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold

(07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07194/2015),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold (07125/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0147/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0327/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Demokratiske Republik Timor-Lestes regeringer og parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

Rammen for forbindelserne og aftalens generelle bestemmelser

Retsgrundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste er partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Den Europæiske Union og dens medlemsstater, kaldet "Cotonouaftalen", som Den Demokratiske Republik Timor-Leste tilsluttede sig kort tid efter uafhængigheden. Den seneste politiske dialog med Timor-Leste blev afholdt i Bruxelles den 16. oktober 2014, hvor det blev besluttet at lette samarbejde om visumregler.

Som en del af ændringen af forordning (EF) nr. 539/2001 ved Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 blev Den Demokratiske Republik Timor-Leste overført til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.

Efter vedtagelsen af denne forordning den 20. maj 2014 vedtog Rådet den 9. oktober 2014 en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en bilateral aftale mellem EU og Den Demokratiske Republik Timor-Leste. Forhandlingerne blev indledt den 19. november 2014 og afsluttet den 15. december 2014. Undertegnelsen af denne aftale fandt sted den 26. maj 2015 i Bruxelles. Siden denne dato finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse.

Den undertegnede aftale indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Den Demokratiske Republik Timor-Leste ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage i løbet af en periode på 180 dage. Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse.

**

Ordførerens holdning

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste – der er af stor politisk betydning i forbindelse med Cotonou-aftalen – og et yderligere middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Aftalen om visumfritagelse for korte ophold er en mulighed for at forbedre de økonomiske forbindelser og turismen. Turistsektoren er en nøglesektor for udviklingen af Timor-Leste, som de europæiske borgere både som turister og investorer vil være interesserede i. EU er i øjeblikket Stillehavslandenes tredjestørste handelspartner efter Australien og Kina. EU er imidlertid stadig kun den sjettestørste eksportør til Timor-Leste. Visumfritagelsen er derfor også et yderligere incitament for europæiske iværksættere og investorer.

Denne aftale har også en politisk betydning på regionalt plan med henblik på at styrke Den Europæiske Unions stilling som Stillehavslandenes partner og med henblik på Timor-Lestes tilslutning til ASEAN, eftersom Unionen har bebudet et styrket strategisk partnerskab med ASEAN.

Ordføreren bemærker endvidere, at Timor-Leste har oplevet en ekstrem hurtig og prisværdig demokratisk stabilisering efter uafhængigheden. Landet har også lige siden uafhængigheden indgået et partnerskab med Den Europæiske Union, og forbindelserne har siden da været kendetegnet ved deres kvalitet. Valgobservatørmissionen i 2012 udtrykte tilfredshed med, at henstillingerne fra den forrige valgobservationsmission (2007) i meget vidt omfang var taget i betragtning, med bestræbelserne på at forankre en demokratisk kultur i landet samt med den fredelige og inklusive gennemførelse af valgprocessen. Endvidere lægger det nationale vejledende program for den 11. EUF vægt på at styrke de statslige institutioner og god regeringsførelse. Hvad angår menneskerettighederne, er de grundlæggende rettigheder og friheder beskyttet af forfatningen. EU's politiske dialog med Timor-Leste om dette emne fokuserer på menneskerettigheder, pressefrihed og ligestilling mellem kønnene, især kampen mod vold i hjemmet.

Hvad angår mobiliteten, betragtes et stort flertal af dem, der ansøger om Schengen-visa, som bona fide-rejsende, der ikke udgør en risiko, og som derfor får visum til kortvarigt ophold. I 2014 blev der indgivet 773 ansøgninger om visa til kortvarigt ophold i Schengenområdet, og afslagsprocenten var kun 4,5 %. En meget lille andel af afslag og det begrænsede antal ansøgninger er to elementer, der gør det muligt både at imødegå sikkerhedsrisici og forudse fordelene ved visumfritagelsen.

Endelig understreger ordføreren, at visumfritagelsen er en ikke uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne i Stillehavsregionen. Visumfritagelsesaftalen giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud at drage fordel af AVS-EU-partnerskabet, men giver dem også mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har spillet, og som i høj grad har bidraget til indgåelsen af denne aftale, som bl.a. letter deres deltagelse i møderne i Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

**

Gennemførelsen og overvågning af aftalen

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning nr. 509/2014. Disse kriterier omfatter ikke blot illegal indvandring, den offentlige orden og sikkerheden, men også Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Endvidere opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen og myndighederne i Timor-Leste til at sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling af alle borgere, især blandt alle EU-borgerne.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen (artikel 6) er Den Europæiske Union kun repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet bør, som en institution, der er direkte valgt af europæiske borgere og forkæmper for demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper, kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Europa-Parlamentets råderum og er så meget mere problematisk, fordi Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger.

**

Særlige bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: for Frankrigs og Nederlandenes vedkommende giver visumfritagelsesaftalen statsborgere i Den Demokratiske Republik Timor-Leste ret til at ophold udelukkende på disse medlemsstaters europæiske områder.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller