SUOSITUS esityksestä Euroopan neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

16.11.2015 - (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Menettely : 2015/0058(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0327/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0327/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä Euroopan neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07194/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07125/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0147/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0327/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisiä suhteita säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus), jonka jäseneksi Itä-Timorin demokraattinen tasavalta liittyi hyvin pian itsenäistymisensä jälkeen. Viimeisin poliittinen vuoropuhelu Itä-Timorin kanssa järjestettiin Brysselissä 16. lokakuuta 2014 ja sen yhteydessä päätettiin helpottaa viisumijärjestelyjä koskevaa yhteistyötä.

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Itä-Timorin demokraattinen tasavalta siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 19. marraskuuta 2014 ja päätettiin 15. joulukuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 26. toukokuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun sopimuksen yhteydessä – syvenemisestä ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita sekä lisätä vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tilaisuus edistää taloussuhteita ja matkailua. Matkailu onkin yksi Itä-Timorin kehityksen kannalta keskeisistä aloista, ja EU:ssa maasta voivat kiinnostua niin matkailijat kuin sijoittajatkin. EU on tällä hetkellä Tyynenmeren alueen maiden kolmanneksi tärkein kauppakumppani Australian ja Kiinan jälkeen. EU on silti vasta kuudennella sijalla Itä-Timoriin suuntautuvassa viennissä. Viisumivapaus on näin ollen myös lisäkannustin EU:n yrittäjille ja sijoittajille.

Sopimuksella on myös alueellisesti poliittista arvoa EU:n aseman vahvistamiseksi Tyynenmeren alueen maiden kumppanina ja pitäen silmällä Itä-Timorin mahdollista liittymistä Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN), jonka kanssa EU aikoo vahvistaa strategista kumppanuuttaan.

Esittelijä panee niin ikään merkille, että Itä-Timorin itsenäistymisen jälkeen demokratia on vakiintunut maassa kiitettävän nopeasti. Itä-Timor myös aloitti kumppanuuden EU:n kanssa heti itsenäistymisensä jälkeen ja osapuolet ovat onnistuneet luomaan erinomaiset suhteet. Vuoden 2012 vaalitarkkailuvaltuuskunta antoi kiitosta sille, että edellisen, maassa vuonna 2007 vierailleen vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset oli otettu hyvin suurelta osin huomioon, kuten myös demokraattisen kulttuurin vakiinnuttamiseksi maassa toteutetuille ponnistelulle sekä vaalien rauhanomaiselle ja osallistavalle toteutumiselle. Lisäksi 11. EKR:n maaohjelmassa painotetaan valtion elinten lujittamista ja hyvää hallintoa. Mitä taas tulee ihmisoikeuksiin, perusoikeudet ja -vapaudet on turvattu perustuslaissa. EU:n Itä-Timorin kanssa tästä aiheesta käymässä poliittisessa vuoropuhelussa keskitytään ihmisoikeuksiin, tiedonvälityksen vapauteen, sukupuolten tasa-arvoon ja erityisesti perheväkivallan torjuntaan.

Valtaosa Schengen-viisumin hakijoista katsotaan vilpittömässä mielessä matkustaviksi henkilöiksi, jotka eivät aiheuta riskejä ja jotka niin ollen saavat viisumin lyhytaikaista oleskelua varten. Vuonna 2014 esitettiin 773 viisumihakemusta Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten, ja hakemuksista vain 4,5 prosenttia evättiin. Evättyjen hakemusten hyvin pieni osuus sekä hakemusten niukka määrä viittaavat siihen, ettei turvallisuusriskejä ole ja että viisumivapaudella voisi olla suotuisia vaikutuksia.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentäisi eurooppalaisia ja Tyynenmeren alueen kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset hyötyisivät täysin AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja voisivat osallistua siihen matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin perusteisiin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alunperin johtivat asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Itä-Timorin viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti unionin kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa vain komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden vaalijana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Itä-Timorin demokraattisen tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francisco Assis, Eugen Freund

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää