AJÁNLÁS az Európai Unió és Kelet-Timor közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

16.11.2015 - (07194/2015 – C8‑0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Mariya Gabriel

Eljárás : 2015/0058(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0327/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0327/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Kelet-Timor közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07194/2015 – C8‑0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07194/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és Kelet-Timor közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás tervezetére (07125/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) bekezdése a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0147/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0327/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Kelet-Timor kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A kapcsolati keret és a megállapodás általános rendelkezései

Az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatokat az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Unió és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) szabályozza, amelynek röviddel függetlenné válása után a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság is tagja lett. A Kelet-Timorral folytatott legutóbbi politikai párbeszédre 2014. október 16-án került sor Brüsszelben, ekkor született meg a döntés, hogy megkönnyítik a vízumokkal kapcsolatos együttműködést.

Az 539/2001/EK rendelet 509/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet révén történő módosítása keretében Kelet-Timor átkerült a II. mellékletbe, amely felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. A módosított 539/2001/EK rendelet Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállamra vonatkozik.

Az említett rendelet 2014. május 20-i elfogadását követően a Tanács 2014. október 9-én határozatot fogadott el, amelyben engedélyezte, hogy a Bizottság tárgyalásokat indítson az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti kétoldalú megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalások 2014. november 19-én kezdődtek el és 2014. december 15-én zárultak le. A megállapodást 2015. május 26-án írták alá Brüsszelben. A megállapodás azóta ideiglenes jelleggel alkalmazandó, az Európai Parlament jóváhagyására várva.

Az aláírt megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Európai Unió polgárai, illetve a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság állampolgárai számára bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartó, a másik Szerződő Fél területére történő utazás esetén. A vízummentesség a személyek minden kategóriájára (magán-, diplomata-, szolgálati/hivatalos és különleges útlevelek tulajdonosaira egyaránt) és bármilyen célú utazásra vonatkozik, a kereső tevékenység folytatásán kívül.

**

Az előadó indokolása

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is.

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás kiváló alkalom arra, hogy előtérbe helyezzük a gazdasági kapcsolatokat és fejlesszük a turizmust. Az idegenforgalom kulcsfontosságú ágazat Kelet-Timor fejlődése tekintetében, és ebből a szempontból az európaiak turistaként és befektetőként is érdekeltek lehetnek. Az EU jelenleg a csendes-óceáni országok harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Ausztrália és Kína után. Ugyanakkor csak a hatodik legfontosabb a Kelet-Timorba importálók között. A vízummentesség újabb ösztönzőt jelenthet az európai vállalkozók és befektetők számára.

A megállapodásnak politikai jelentősége is van regionális téren, hiszen erősítheti az Európai Unió helyét a csendes-óceáni térség országainak partnerei között, illetve Kelet-Timor ASEAN-hoz való csatlakozásának távlatában, hiszen az Unió bejelentette az ASEAN-nal fenntartott stratégiai partnerség megerősítését.

Az előadó megjegyzi azt is, hogy Kelet-Timorban igen gyorsan és tiszteletre méltóan zajlott le a demokratikus stabilizáció az ország függetlenné válása után. Amint függetlenné vált, Kelet-Timor elkötelezte magát az Európai Unióval való partnerség mellett, és a kapcsolatok minősége azóta is kiváló. A 2012-es választási megfigyelő misszió üdvözölte a korábbi (2007-es) misszió ajánlásainak széles körű figyelembe vételét, valamint azt, hogy komoly erőfeszítéseket tettek a demokratikus kultúra meghonosítása érdekében, és hogy a választási folyamat békés és inkluzív módon zajlott. Ezen kívül a 11. Európai Fejlesztési Alap nemzeti indikatív programja az állami intézmények megerősítésére és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt. Ami az emberi jogokat illeti, az alkotmány garantálja az alapvető jogokat és szabadságokat. Az Unió és Kelet-Timor közötti politikai párbeszéd e kérdésekben az emberi jogokra, a média szabadságára, a nemek közötti egyenlőségre és a családon belüli erőszakra koncentrál.

A mobilitás kapcsán elmondható, hogy a schengeni vízum igénylőinek túlnyomó többsége jóhiszemű utazónak minősíthető, aki nem jelent kockázatot, és megkapja a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot: 2014-ben 773 fő igényelt a schengeni térségben való rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot, a visszautasítási arány csupán 4,5%-os volt. A visszautasítások igen alacsony aránya és a kérelmek korlátozott száma két olyan szempont, amelynek alapján egyrészt kizárhatók a biztonsági kockázatok, másrészt beláthatók a vízummentesség előnyei.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az európai és a csendes-óceáni népek közeledésének. A vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek az AKCS–EU partnerség biztosította lehetőségekkel, valamint hogy olcsóbban és egyszerűbben meg is élhessék ezt a folyamatot

Az előadó üdvözli e tekintetben az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség tagjainak szerepét, akik nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, és akik szintén könnyebben részt vehetnek majd az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés ülésein.

**

A megállapodás végrehajtása és nyomon követése

Ami a megállapodás végrehajtását és nyomon követését illeti, az előadó felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a lehetséges fejleményeket azon kritériumok vonatkozásában, amelyek kezdetben indokolták, hogy az ország átkerüljön az 509/2014/EK rendelet I. mellékletéből a II. mellékletbe. E kritériumok közé tartoznak az illegális bevándorlás, a közrend és a biztonság mellett az Unió külkapcsolatai, különösen az adott harmadik országgal, valamint az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó megfontolások.

Az előadó felkéri továbbá a Bizottságot és Kelet-Timor hatóságait, hogy gondoskodjanak a vízummentesség teljes viszonosságáról, hiszen csak így biztosítható egyenlő bánásmód valamennyi polgár, és különösen az Unió valamennyi polgára esetében.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapodás igazgatására felállítandó vegyes bizottságban (6. cikk) az Európai Uniót csak az Európai Bizottság képviseli. Az európai polgárok által közvetlenül megválasztott intézményként, valamint a demokrácia, az emberi jogok és az Európai Unió alapvető elveinek védelmezőjeként be lehetne vonni az Európai Parlamentet a vegyes bizottság tevékenységébe. Az Európai Parlament előadója ismét arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jövőbeni megállapodások igazgatására felállítandó vegyes bizottságok összetételét.

Az előadó ezen kívül kérdésesnek tartja azt a gyakorlatot, hogy az Európai Parlament jóváhagyását megelőzően aláírják és ideiglenes jelleggel alkalmazzák a vízummentességi megállapodásokat. Az előadó szerint ez a gyakorlat csökkenti az Európai Parlament mozgásterét, és már csak azért is problematikus, mert a Parlamentet nem tájékoztatják megfelelő időben a kétoldalú tárgyalások alakulásáról.

**

Egyedi rendelkezések

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem veszt a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek kétoldalú megállapodást a Kelet-timori Demokratikus Köztársasággal a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.

A megállapodás a területi hatályával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz: Franciaország és Hollandia esetében a megállapodás rendelkezései csak az említett két tagállam európai területeire alkalmazandók.

**

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

10.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Francisco Assis, Eugen Freund

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik