ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

16.11.2015 - (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0058(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0327/2015
Predkladané texty :
A8-0327/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07194/2015),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07125/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0147/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0327/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Východotimorskej demokratickej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov a všeobecné ustanovenia dohody

Vzťahy medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou sa riadia Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, ktorá sa nazýva Dohodou z Cotonou. Východotimorská demokratická republika sa stala členom skupiny krátko po získaní svojej nezávislosti. Posledný politický dialóg s Východným Timorom sa konal 16. októbra 2014 v Bruseli. Pri tejto príležitosti bolo prijaté rozhodnutie uľahčiť spoluprácu na vízovom režime.

V rámci zmeny nariadenia (ES) č. 539/2001 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 509/2014 bola Východotimorská demokratická republika presunutá do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Zmenené nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Po prijatí uvedeného nariadenia 20. mája 2014 prijala Rada 9. októbra 2014 rozhodnutie o poverení Komisie začať rokovania o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou. Rokovania sa začali 19. novembra 2014 a skončili 15. decembra 2014. Dohoda bola podpísaná 26. mája 2015 v Bruseli. Od tohto dátumu sa dohoda vykonáva predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

Podpísaná dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Východotimorskej demokratickej republiky vycestovať na územie druhej zmluvnej strany bez víz na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných a špeciálnych pasov) cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu okrem vykonávania platenej činnosti.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou so zásadným politickým významom v rámci Dohody z Cotonou, ako aj ďalší prostriedok na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd.

Dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje príležitosť na valorizáciu hospodárskych vzťahov a príležitosť pre cestovný ruch. Cestovný ruch je kľúčovým sektorom pre rozvoj Východného Timoru, o ktorý sa európski občania môžu zaujímať ako turisti a tiež ako investori. EÚ je v súčasnosti tretím obchodným partnerom tichomorských krajín po Austrálii a Číne. Európska únia sa však drží medzi vývozcami do Východného Timoru na šiestom mieste. Zrušenie vízovej povinnosti tak predstavuje pre európskych podnikateľov a investorov ďalší stimul.

Táto dohoda má politický význam aj na regionálnej úrovni, a to z hľadiska posilnenia postavenia Európskej únie ako partnera krajín v tichomorskej oblasti, a v súvislosti s pristúpením Východného Timoru ku ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie), s ktorým sa Únia snaží posilniť strategické partnerstvo.

Spravodajkyňa zároveň poznamenáva, že Východný Timor po získaní nezávislosti dosiahol mimoriadne rýchlu a chvályhodnú demokratickú stabilizáciu. Krajina nadviazala partnerstvo s Európskou úniou hneď po získaní svojej nezávislosti a vzťahy sa odvtedy vyznačujú značnou kvalitou. Volebná pozorovateľská misia v roku 2012 ocenila, že sa vo veľkej miere zohľadnili odporúčania predchádzajúcej misie (2007), a kladne ohodnotila aj úsilie o nastolenie demokratickej kultúry v krajine, ako aj pokojný a inkluzívny priebeh volebného procesu. Navyše v národnom indikatívnom programe pre 11. ERF sa kladie dôraz na posilnenie štátnych inštitúcií a dobrú správu vecí verejných. Ústava chráni ľudské práva a základné práva a slobody. Politický dialóg Únie s Východným Timorom o tejto otázke sa zameriava na ľudské práva, slobodu médií a rodovú rovnosť, najmä boj proti domácemu násiliu.

Pokiaľ ide o mobilitu, veľká väčšina žiadateľov o schengenské víza je považovaná za cestujúcich bona fide, ktorí nepredstavujú riziko a získajú teda víza na krátkodobý pobyt: v roku 2014 miera zamietnutia predstavovala len 4,5 % zo 773 žiadostí o víza na krátkodobý pobyt. Nízka miera zamietnutia a obmedzený počet žiadostí sú dvomi prvkami, ktoré umožňujú vyhnúť sa bezpečnostným rizikám a preukázať prínos zrušenia vízovej povinnosti.

Spravodajkyňa zdôrazňuje nezanedbateľný vplyv, ktorý má zrušenie vízovej povinnosti na zbližovanie európskeho obyvateľstva s tichomorským obyvateľstvom. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti umožňuje občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva AKT – EÚ, ale aj podieľať sa na ňom jednoduchším cestovaním s nižšími nákladmi.

Spravodajkyňa z tohto hľadiska oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú členovia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorí veľkou mierou prispeli k uzavretiu tejto dohody, ktorá okrem iného uľahčí ich účasť na zasadaniach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

**

Vykonávanie a monitorovanie dohody

V otázke vykonávania a monitorovania dohody spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby pozorovala možný vývoj, pokiaľ ide o kritériá, ktoré pôvodne viedli k presunutiu z prílohy I do prílohy II k nariadeniu č. 509/2014. K týmto kritériám patrí nielen nelegálne prisťahovalectvo, verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj vonkajšie vzťahy Únie s príslušnou treťou krajinou, a to aj vrátane otázok spojených s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd.

Spravodajkyňa zároveň vyzýva Európsku komisiu a orgány Východného Timoru, aby dohliadali na úplnú reciprocitu zrušenia víz, ktorá musí umožňovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a najmä všetkými občanmi Únie.

Spravodajkyňa upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody (článok 6) Európsku úniu zastupuje iba Európska komisia. Európsky parlament by mal byť začlenený do práce spoločného výboru ako inštitúcia priamo volená európskymi občanmi a ako ochranca demokracie, ľudských práv a základných slobôd. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu opätovne nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala zloženie spoločných výborov pre správu budúcich dohôd.

Rovnako sa zamýšľa nad podpisom dohôd o zrušení vízovej povinnosti a ich predbežným vykonávaním pred tým, ako Európsky parlament udelí súhlas. Spravodajkyňa poznamenáva, že tento postup vedie k obmedzovaniu manévrovacieho priestoru Európskeho parlamentu a je o to problematickejší, že Parlament nie je včas informovaný o pokroku, ktorý sa v rámci bilaterálnych rokovaní dosiahol.

**

Osobitné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v odôvodneniach uzavretej dohody. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda nezúčastňujú na uzavretej dohode a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby s Východotimorskou demokratickou republikou čo najskôr uzavreli bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

**

Na záver spravodajkyňa odporúča členom Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Eugen Freund

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania