DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

16.11.2015 - (07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0052(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0329/2015
Předložené texty :
A8-0329/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07192/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07119/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0149/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0329/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Vanuatské republiky.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou se řídí Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda z Cotonou“).

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 byla Vanuatská republika přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Pozměněné nařízení č. 539/2001 se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou. Jednání byla zahájena dne 19. listopadu 2014 a ukončena dne 4. prosince 2014. Dohoda byla podepsána dne 28. května 2015 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas.

Podepsanou dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Vanuatské republiky, kteří pobývají na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se vztahuje na všechny kategorie osob (držitele cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti v případě krátkodobých pobytů je jednak výsledkem prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou, které má velký politický význam v rámci dohody z Cotonou, jednak dalším prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohlubování politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod.

Mezi hlavní sektory hospodářství Vanuatu patří zemědělství, které přispívá 19 % k HDP, a služby (zejména cestovní ruch a finanční služby), jež odpovídají 72 % HDP. EU v současnosti jedná se 14 státy tichomořského regionu, k nimž patří i Vanuatu, o uzavření komplexní dohody o hospodářském partnerství. Stěžejní oblasti spolupráce s Vanuatu a unijní pomoci, pokud jde o hospodářství, tvoří v současné době jednak rozvoj soukromého sektoru v zájmu vytváření pracovních míst, jednak podpora vypracování hospodářských politik pro odvětví zemědělství a cestovního ruchu. Pokud jde o obchodní vztahy se státy Tichomoří, jako je Vanuatu, Unie a její členské státy dovážejí zejména zemědělské produkty jako palmový olej, kávu a produkty rybolovu, a naopak vyvážejí elektrická a mechanická zařízení. V obecné rovině zůstává hodnota obchodu a investic mezi Evropskou unií a státy Tichomoří nízká, a to i v relativním vyjádření, ale zároveň mají silný potenciál rozvoje. Zpravodajka konstatuje, že dohoda o zrušení vízové povinnosti může mít do budoucna pozitivní dopad zejména na investice a na rozvoj cestovního ruchu.

Z politického hlediska je Vanuatu parlamentní demokracií a poslední volby, které se konaly v roce 2012, vyhodnotili mezinárodní pozorovatelé jako svobodné a spravedlivé. Základní práva a svobody jsou chráněny ústavou a jsou v praxi zpravidla dodržovány. Politický dialog mezi EU a Vanuatu o této otázce klade důraz na předcházení mučení, boj proti korupci, účast na politickém životě a také rozvoj občanské společnosti. Tato dohoda dále umožní vést dialog a spolupracovat v otázkách, jako jsou lidská práva a boj proti násilí páchanému na základě pohlaví.

Pokud jde o mobilitu, naprostá většina žadatelů o schengenská víza je považována za řádné cestující, kteří nepředstavují riziko a kteří tudíž získají vízum ke krátkodobému pobytu. Ze 190 žádostí o víza ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru podaných v roce 2014 bylo 186 žádostem vyhověno, takže se míra odmítnutých žadatelů blížila nule. Kromě toho obdrželo 36,6 % žadatelů vízum pro více vstupů, což svědčí o tom, že jim v tomto směru konzuláty zemí Schengenu stále více důvěřují. Velmi nízký podíl zamítnutí a omezený počet žádostí jsou dva faktory, které umožňují předcházet bezpečnostním rizikům a vnímat přínosy zrušení víz.

Zpravodajka závěrem zdůrazňuje nezanedbatelný dopad, který má zrušení vízové povinnosti pro sblížení obyvatel Evropy a Tichomoří. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství AKT-EU, ale přispěje i k jejich aktivnímu zapojení formou snadného cestování za přiměřenou cenu.

Zpravodajka v tomto ohledu oceňuje úlohu členů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou přispěli k uzavření této dohody, která mj. usnadní jejich účast na setkáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

**

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vybízí Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria nezahrnují toliko nedovolené přistěhovalectví, veřejný pořádek a bezpečnost, ale rovněž vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, včetně posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vybízí Evropskou komisi a orgány Vanuatu, aby dohlížely na úplnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména se všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve Smíšeném výboru, který je pověřen sledováním provádění dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti Smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro sledování provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu, přičemž ještě znepokojivější je skutečnost, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž neúčastní této dohody a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Prohlášení vybízí orgány těchto zemí k tomu, aby s Vanuatskou republikou co nejdříve sjednaly dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropská území těchto členských států.

**

Zpravodajka doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Eugen Freund

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ

V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se