Διαδικασία : 2015/0052(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0329/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0329/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0426

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 189kWORD 108k
16.11.2015
PE 560.851v02-00 A8-0329/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07192/2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07119/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-149/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0329/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Βανουάτου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, καλούμενη «Συμφωνία του Κοτονού».

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία του Βανουάτου μεταφέρθηκε στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 19 Νοεμβρίου 2014 και περατώθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2014. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της Δημοκρατίας του Βανουάτου όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οιονδήποτε λόγο, πλην της άσκησης αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου – προσλαμβάνοντας ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού – και συνιστά συμπληρωματικό μέσο ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η οικονομία του Βανουάτου κυριαρχείται από τον γεωργικό τομέα, που συμβάλλει κατά 19% στο ΑΕΠ, και τον τομέα των υπηρεσιών (ειδικότερα τον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) που αντιπροσωπεύει το 72% του ΑΕΠ. Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 14 χώρες της περιοχής του Ειρηνικού στην οποία ανήκει το Βανουάτου. Σήμερα, οι κύριοι τομείς συνεργασίας και βοήθειας της Ένωσης με το Βανουάτου όσον αφορά την οικονομία είναι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία απασχόλησης, αφενός, και η υποστήριξη της εκπόνησης των οικονομικών πολιτικών για τη γεωργία και τον τουρισμό, αφετέρου. Προκειμένου για τις εμπορικές σχέσεις με τα κράτη του Ειρηνικού όπως το Βανουάτου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της εισάγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα όπως φοινικέλαιο, καφέ και προϊόντα της αλιείας, και εξάγουν ηλεκτρικούς και μηχανικούς εξοπλισμούς. Κατά γενικό κανόνα, τόσο το εμπόριο όσο και οι επενδύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ειρηνικού παραμένουν χαμηλής απόλυτης και σχετικής αξίας αλλά παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Από πολιτική άποψη, το Βανουάτου είναι μια σταθερή κοινοβουλευτική δημοκρατία και οι τελευταίες εκλογές του 2012 χαρακτηρίσθηκαν ως ελεύθερες και δίκαιες από τους διεθνείς παρατηρητές. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες προστατεύονται από το σύνταγμα και γίνονται εν γένει σεβαστά στην πράξη. Ο πολιτικός διάλογος της Ένωσης με το Βανουάτου επί του θέματος δίνει έμφαση στην πρόληψη των βασανιστηρίων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πολιτική συμμετοχή και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Η παρούσα συμφωνία θα επιτρέψει επίσης τη συνέχιση του διαλόγου και τη συνεργασία σε θέματα όπως η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σε ό, τι αφορά την κινητικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων θεωρήσεις Σένγκεν κρίνονται ως καλόπιστοι ταξιδιώτες που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο και τους χορηγείται ως εκ τούτου θεώρηση για βραχεία διαμονή: το 2014, επί 190 αιτήσεων θεώρησης για βραχεία διαμονή στο χώρο της Σένγκεν, έγιναν δεκτές οι 186, ήτοι το ποσοστό απόρριψης ήταν σχεδόν μηδενικό. Πέραν τούτου, το 36,6% των αιτούντων λαμβάνουν θεώρηση πολλαπλών εισόδων, γεγονός που μαρτυρεί την αυξημένη εμπιστοσύνη των προξενείων των κρατών Σένγκεν απέναντί τους. Το πολύ χαμηλό ποσοστό απόρριψης και ο περιορισμένος αριθμός αιτήσεων αποτελούν δύο στοιχεία που επιτρέπουν ταυτόχρονα να αποφευχθούν οι κίνδυνοι στον τομέα της ασφάλειας και να γίνουν αισθητά τα οφέλη από την απαλλαγή της υποχρέωσης θεώρησης.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και του Ειρηνικού. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, αλλά επίσης να συμμετάσχουν σε αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στη σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Σε ό, τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Δημοκρατίας του Βανουάτου να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στη Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου άμεσα εκλεγμένου από τους ευρωπαίους πολίτες και υπερασπιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της εν λόγω Μικτής Επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τη σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η εισηγήτρια προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της προσωρινής εφαρμογής τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των εν λόγω χωρών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν με τη Δημοκρατία του Βανουάτου διμερείς συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Eugen Freund

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Επεξήγηση συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου