Menettely : 2015/0052(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0329/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0329/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0426

SUOSITUS     ***
PDF 161kWORD 89k
16.11.2015
PE 560.851v02-00 A8-0329/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Mariya Gabriel

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07192/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07119/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0149/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0329/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Vanuatun tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisiä suhteita säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus).

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Vanuatun tasavalta siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 19. marraskuuta 2014 ja päätettiin 4. joulukuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 28. toukokuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Vanuatun välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun sopimuksen yhteydessä – syventämisestä ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita ja lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Vanuatun talouden kulmakiviä ovat maatalous, jonka osuus BKT:sta on 19 prosenttia, ja palvelusektori (erityisesti matkailu ja rahoituspalvelut), jonka osuus BKT:sta on 72 prosenttia. EU käy parhaillaan neuvotteluja yleisestä talouskumppanuussopimuksesta neljäntoista Tyynenmeren alueen maan kanssa ja Vanuatu on yksi näistä. Tällä hetkellä unioni tekee taloudellista yhteistyötä Vanuatun kanssa ja tukee sitä eniten yksityissektorin kehittämisessä, jotta luotaisiin työpaikkoja, sekä maatalous- ja matkailupolitiikan kehittämisessä. Unionin ja sen jäsenvaltioiden kauppa Vanuatun ja muiden Tyynenmeren alueen maiden kanssa keskittyy lähinnä maataloustuotteiden, kuten palmuöljyn, kahvin ja kalataloustuotteiden, tuontiin ja elektroniikan ja mekaanisten laitteiden vientiin. Kauppa ja investoinnit Euroopan unionin ja Tyynenmeren alueen maiden välillä ovat yleensä arvoltaan ja suhteessa vähäisiä, mutta ne tarjoavat paljon kehitysmahdollisuuksia. Esittelijä toteaa, että viisumivapaussopimuksella voisi olla erityisesti myönteisiä vaikutuksia investointeihin ja matkailualan kehittämiseen.

Poliittisesti Vanuatu on vakaa parlamentaarinen demokratia, ja kansainväliset tarkkailijat luonnehtivat viimeksi vuonna 2012 järjestettyjä vaaleja vapaiksi ja rehellisiksi. Perusoikeuksia ja -vapauksia suojellaan perustuslailla ja niitä kunnioitetaan yleisesti. Unionin poliittinen vuoropuhelu Vanuatun kanssa tällä alalla keskittyy kidutuksen torjuntaan, korruption torjuntaan, poliittisen osallistumisen edistämiseen ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Sopimus antaa myös mahdollisuuden jatkaa vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä muun muassa ihmisoikeuksien edistämiseen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaan liittyvissä asioissa.

Valtaosa Schengen-viisumin hakijoista katsotaan vilpittömässä mielessä matkustaviksi henkilöiksi, jotka eivät aiheuta riskejä ja jotka niin ollen saavat viisumin lyhytaikaista oleskelua varten. Vuonna 2014 esitettiin 190 viisumihakemusta Schengen-alueelle lyhytaikaista oleskelua varten, ja hakemuksista 186 hyväksyttiin, eli hylkäyspäätösten osuus oli lähellä nollaa. Lisäksi 36,6 prosentille hakijoista myönnetään viisumi useita maahantulokertoja varten, mikä osoittaa, että Schengen-maiden konsulaatit osoittavat heitä kohtaan yhä enemmän luottamusta. Evättyjen hakemusten hyvin pieni osuus sekä hakemusten niukka määrä viittaavat siihen, ettei turvallisuusriskejä ole ja että viisumivapaudella voi olla suotuisia vaikutuksia.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää eurooppalaisia kansoja ja Tyynenmeren alueen kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset hyötyvät täysin AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja voivat osallistua siihen matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin perusteisiin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alun perin johtivat asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Vanuatun viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia, etenkin unionin kansalaisia, kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) Euroopan unionia edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten edustajana ja demokratian, ihmisoikeuksien ja unionin periaatteiden puolustajana Euroopan parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkastelemaan uudelleen tulevien sopimusten hallintoa käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole myöskään vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Vanuatun tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francisco Assis, Eugen Freund

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö