Eljárás : 2015/0052(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0329/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0329/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0426

AJÁNLÁS     ***
PDF 173kWORD 102k
16.11.2015
PE 560.851v02-00 A8-0329/2015

az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07192/2015 – C8‑0149/2015 – 2015/0052(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mariya Gabriel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07192/2015 – C8‑0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07192/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás tervezetére (07119/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) bekezdése a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0149/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0329/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Vanuatui Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A kapcsolati keret és a megállapodás általános rendelkezései

Az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti kapcsolatokat az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Unió és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) szabályozza.

Az 539/2001/EK rendelet 509/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet révén történő módosítása keretében a Vanuatui Köztársaság átkerült a II. mellékletbe, amely felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. A módosított 539/2001/EK rendelet Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállamra vonatkozik.

Az említett rendelet 2014. május 20-i elfogadását követően a Tanács 2014. október 9-én határozatot fogadott el, amelyben engedélyezte, hogy a Bizottság tárgyalásokat indítson az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti kétoldalú megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalások 2014. november 19-én kezdődtek el és 2014. december 4-én zárultak le. A megállapodást 2015. május 28-án írták alá Brüsszelben. A megállapodás azóta ideiglenes jelleggel alkalmazandó, az Európai Parlament jóváhagyására várva.

Az aláírt megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Európai Unió polgárai, illetve a Vanuatui Köztársaság állampolgárai számára bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartó, a másik Szerződő Fél területére történő utazás esetén. A vízummentesség a személyek minden kategóriájára (magán-, diplomata-, szolgálati/hivatalos és különleges útlevelek tulajdonosaira egyaránt) és bármilyen célú utazásra vonatkozik, a kereső tevékenység folytatásán kívül.

**

Az előadó indokolása

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is.

Vanuatu gazdaságában a mezőgazdasági tevékenységek és a szolgáltatások dominálnak, az előbbiek adják a GDP 19%-át, míg a szolgáltatások a 72%-át. Az EU jelenleg a csendes-óceáni régió 14 országával, köztük Vanuatuval is tárgyalásokat folytat egy átfogó gazdasági partnerségi megállapodásról. Az Unió és Vanuatu közötti gazdasági együttműködés és segítségnyújtás legjelentősebb területe jelenleg a magánszektor munkahely-teremtési célú fejlesztése, illetve a mezőgazdasággal és az idegenforgalommal kapcsolatos gazdasági politikák kidolgozása. Ami a csendes-óceáni országokkal, köztük Vanuatuval ápolt kereskedelmi kapcsolatokat illeti, az Unió és tagállamai elsősorban mezőgazdasági termékeket, például pálmaolajat, kávét és halászati termékeket importálnak ezekből az országokból, és elektromos berendezéseket és gépipari eszközöket exportálnak oda. Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unió és a csendes-óceáni országok viszonylatában alacsony a kereskedelem és a beruházások volumene és aránya, de jelentős fejlődésre van lehetőség. Az előadó megjegyzi, hogy a vízummentességi megállapodás különösen pozitív hatást gyakorolhat a beruházásokra és az idegenforgalmi ágazat fejlődésére.

Politikai téren Vanuatu stabil parlamentáris demokrácia, a legutóbbi 2012-es választásokat a nemzetközi megfigyelők szabadnak és tisztességesnek minősítették. Az alkotmány védi az alapvető jogokat, és azokat általában a gyakorlatban is tiszteletben tartják. Az Unió és Vanuatu között e téren folytatott politikai párbeszéd a kínzás tilalmára, a korrupció elleni küzdelemre, a politikai részvételre és a civil társadalom fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A megállapodás lehetővé teszi a párbeszéd folytatását, illetve többek között az emberi jogokkal és a nemi alapú erőszak elleni fellépéssel kapcsolatos együttműködést.

A mobilitás kapcsán elmondható, hogy a schengeni vízum igénylőinek túlnyomó többsége jóhiszemű utazónak minősíthető, aki nem jelent kockázatot, és megkapja a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot: 2014-ben 190 fő igényelt a schengeni térségben való rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot, ebből 186 fő kérelmét elfogadták, vagyis a visszautasítási arány csaknem nulla. A kérelmezők 36,6%-a többszöri belépésre jogosító vízumot kap, ami mutatja, hogy a schengeni tagállamok konzulátusai nagy bizalommal vannak az ország állampolgárai iránt. A visszautasítások igen alacsony aránya és a kérelmek korlátozott száma két olyan szempont, amelynek alapján egyrészt kizárhatók a biztonsági kockázatok, másrészt beláthatók a vízummentesség előnyei.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az európai és a csendes-óceáni népek közeledésének. A vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek az AKCS–EU partnerség biztosította lehetőségekkel, valamint hogy olcsóbban és egyszerűbben meg is élhessék ezt a folyamatot

Az előadó üdvözli e tekintetben az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség tagjainak szerepét, akik nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, és akik szintén könnyebben részt vehetnek majd az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés ülésein.

**

A megállapodás végrehajtása és nyomon követése

Ami a megállapodás végrehajtását és nyomon követését illeti, az előadó felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a lehetséges fejleményeket azon kritériumok vonatkozásában, amelyek kezdetben indokolták, hogy az ország átkerüljön az 509/2014/EK rendelet I. mellékletéből a II. mellékletbe. E kritériumok közé tartoznak az illegális bevándorlás, a közrend és a biztonság mellett az Unió külkapcsolatai, különösen az adott harmadik országgal, valamint az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó megfontolások.

Az előadó felkéri továbbá a Bizottságot és a Vanuatui Köztársaság hatóságait, hogy gondoskodjanak a vízummentesség teljes viszonosságáról, hiszen csak így biztosítható egyenlő bánásmód valamennyi polgár, és különösen az Unió valamennyi polgára esetében.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapodás igazgatására felállítandó vegyes bizottságban (6. cikk) az Európai Uniót csak az Európai Bizottság képviseli. Az európai polgárok által közvetlenül megválasztott intézményként, valamint a demokrácia, az emberi jogok és az Európai Unió alapvető elveinek védelmezőjeként be lehetne vonni az Európai Parlamentet a vegyes bizottság tevékenységébe. Az Európai Parlament előadója ismét arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jövőbeni megállapodások igazgatására felállítandó vegyes bizottságok összetételét.

Az előadó ezen kívül kérdésesnek tartja azt a gyakorlatot, hogy az Európai Parlament jóváhagyását megelőzően aláírják és ideiglenes jelleggel alkalmazzák a vízummentességi megállapodásokat. Az előadó szerint ez a gyakorlat csökkenti az Európai Parlament mozgásterét, és már csak azért is problematikus, mert a Parlamentet nem tájékoztatják megfelelő időben a kétoldalú tárgyalások alakulásáról.

**

Egyedi rendelkezések

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem veszt a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek kétoldalú megállapodást a Vanuatui Köztársasággal a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.

A megállapodás a területi hatályával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz: Franciaország és Hollandia esetében a megállapodás rendelkezései csak az említett két tagállam európai területeire alkalmazandók.

**

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

10.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Francisco Assis, Eugen Freund

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat