Procedūra : 2015/0052(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0329/2015

Pateikti tekstai :

A8-0329/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0426

REKOMENDACIJA     ***
PDF 178kWORD 101k
16.11.2015
PE 560.851v02-00 A8-0329/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Mariya Gabriel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07192/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju projektą (07119/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0149/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0329/2015),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Vanuatu Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Santykių pobūdis ir bendrosios susitarimo nuostatos

Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos santykiai reglamentuojami pagal Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, vadinamąjį Kotonu susitarimą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, Vanuatu Respublika įtraukta į II priedą, kuriame išdėstytas sąrašas trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant valstybių narių išorės sieną. Iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę.

Po to, kai 2014 m. gegužės 20 d. buvo priimtas minėtasis reglamentas, 2014 m. spalio 9 d. Taryba savo sprendimu įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos dvišalio susitarimo sudarymo. Derybos buvo pradėtos 2014 m. lapkričio 19 d. ir baigtos 2014 m. gruodžio 4 d. Šis susitarimas pasirašytas 2015 m. gegužės 28 d. Briuselyje. Nuo tos dienos susitarimas taikomas laikinai, laukiant, kol jį patvirtins Europos Parlamentas.

Pasirašytu susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios šalies teritoriją ir ten būnantiems ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių ir (arba) pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo.

**

Pranešėjos pagrindimas

Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos santykių plėtojimo rezultatas, dar labiau sutvirtinantis svarbią Kotonu susitarimo politinę reikšmę, taip pat papildoma priemonė siekiant sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Vanuatu ekonomikoje pagrindinį vaidmenį atlieka žemės ūkio sektorius, kuris sudaro 19 proc. BVP, ir paslaugų (visų pirma, turizmo ir finansinių paslaugų) sektoriai, kurie sudaro 72 proc. BVP. Šiuo metu ES derasi su 14 Ramiojo vandenyno šalių, įskaitant Vanuatu, dėl visapusiško ekonominės partnerystės susitarimo. Šiuo metu pagrindinės Sąjungos ir Vanuatu ekonominio bendradarbiavimo ir pagalbos sritys yra, viena vertus, privatus sektorius norint kurti darbo vietas ir, antra vertus, parama rengiant žemės ūkio ir turizmo ekonominę politiką. Kalbant apie prekybos santykius su Ramiojo vandenyno šalimis, įskaitant Vanuatu, Sąjunga ir valstybės narės visų pirma importuoja žemės ūkio produktus, pavyzdžiui, alyvpalmių aliejų, kavą ir žvejybos produktus, ir eksportuoja elektroninę bei mechaninę įrangą. Apskritai Sąjungos ir Ramiojo vandenyno šalių prekybos santykių ir investicijų santykinė vertė nedidelė, tačiau jie sudaro daug vystymosi galimybių. Pranešėja pažymi, kad susitarimas dėl bevizio režimo visų pirma galėtų daryti teigiamą poveikį investicijoms ir turizmo sektoriaus vystymui.

Kalbant apie politiką, Vanuatu yra stabilios parlamentinės demokratijos šalis, paskutinius rinkimus, vykusius 2012 m., tarptautiniai stebėtojai įvertino kaip laisvus ir sąžiningus. Pagrindinės teisės ir laisvės saugomos pagal Konstituciją ir paprastai gerbiamos praktikoje. Sąjungos ir Vanuatu politinio dialogo šioje srityje pagrindinės temos yra kankinimų prevencija, kova su korupcija, dalyvavimas politiniame gyvenime, taip pat pilietinės visuomenės vystymasis. Sudarius šį susitarimą taip pat bus sudaryta galimybė vykdyti dialogą ir bendradarbiauti tokiais klausimais kaip žmogaus teisių rėmimas ir kova su smurtu dėl lyties.

Kalbant apie judumą, manoma, kad didžioji dauguma asmenų, prašančių Šengeno vizų, laikomi keliautojais, turinčiais gerų ketinimų, kurie nekelia rizikos, todėl jiems išduodamos trumpalaikės vizos: 2014 m. išduotos 186 vizos į Šengeno erdvę iš 190 prašymų, taigi atsisakymų išduoti vizas procentas beveik lygus nuliui. Antra vertus, 36,6 proc. prašytojų išduotos daugkartinio įvažiavimo vizos, taigi Šengeno erdvei priklausančių šalių konsulatuose jais pasitikima. Labai nedidelė atsisakymų išduoti vizas dalis ir ribotas prašymų skaičius yra du elementai, kuriais remiantis galima mažiau dėmesio skirti saugumo rizikai ir suprasti bevizio režimo naudą.

Pagaliau pranešėja pabrėžia, kad bevizis režimas nemažai prisidės suartinant europiečius ir Ramiojo vandenyno šalių gyventojus. Susitarimas dėl bevizio režimo sudaro galimybes piliečiams ne tik visiškai pasinaudoti AKR ir ES partneryste, bet ir joje dalyvauti ekonomiškai nebrangiai ir praktiškai keliaujant.

Atsižvelgdama į tai pranešėja palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių, labai prisidėjusių prie šio susitarimo, kuris savo ruožtu palengvins jų dalyvavimą AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje, sudarymo, veiklą.

**

Susitarimo įgyvendinimas ir kontrolė

Pranešėja, kalbėdama apie susitarimo įgyvendinimą ir kontrolę, ragina Europos Komisiją stebėti galimus pokyčius, susijusius su kriterijais, kuriais remiantis iš pradžių šalys buvo perkeliamos iš Reglamento 509/2014 I priedo į II priedą. Šie kriterijai apima ne tik nelegalią migraciją, viešąją tvarką ir saugumą, bet ir Sąjungos išorės ryšius su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų pirma, kalbant apie klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Be to, pranešėja ragina Europos Komisiją ir Vanuatu valdžios institucijas užtikrinti visišką bevizio režimo abipusiškumą, taip sudarant galimybę su visais piliečiais, ypač Sąjungos piliečiais, elgtis vienodai.

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtiniame komitete Susitarimo vykdymo priežiūrai (6 straipsnis) Europos Sąjungai atstovauja tik Europos Komisija. Europos Parlamentas kaip piliečių tiesiogiai renkama ir demokratiją, žmogaus teises bei ES pagrindinius principus ginanti institucija taip pat galėtų dalyvauti šio jungtinio komiteto veikloje. Europos Parlamento pranešėja dar kartą ragina Europos Komisiją persvarstyti būsimų susitarimų Jungtinių komitetų Susitarimo vykdymo priežiūrai sudėtį.

Pranešėjai taip pat kyla klausimų dėl praktikos, pagal kurią susitarimai dėl bevizio režimo pasirašomi ir laikinai taikomi negavus Europos Parlamento pritarimo. Pranešėja pabrėžia, kad tokia praktika sumažina Europos Parlamento veiksmų laisvę, juo labiau, kad Parlamentas nedelsiant ir laiku neinformuojamas apie dvišalių derybų eigą.

**

Specialios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama sudaryto susitarimo konstatuojamosiose dalyse. Taigi Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja sudarant šį susitarimą ir jo nuostatos joms nėra taikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat minimas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau su Vanuatu Respublika sudaryti dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju.

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju bevizis režimas taikomas tik šių valstybių narių teritorijoje Europos žemyne.

**

Taigi, pranešėja rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Francisco Assis, Eugen Freund

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  balsavo prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika