ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

16.11.2015 - (07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0052(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0329/2015
Predkladané texty :
A8-0329/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07192/2015),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07119/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0149/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0329/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Vanuatskej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov a všeobecné ustanovenia dohody

Vzťahy medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou sa riadia Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, ktorá sa nazýva Dohoda z Cotonou.

V rámci zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 nariadením č. 509/2014 bola Vanuatská republika presunutá do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Zmenené nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Po prijatí uvedeného nariadenia 20. mája 2014 prijala Rada 9. októbra 2014 rozhodnutie o poverení Komisie začať rokovania o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou. Rokovania sa začali 19. novembra 2014 a skončili 4. decembra 2014. Dohoda bola podpísaná 28. mája 2015 v Bruseli. Od tohto dátumu sa dohoda vykonáva predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

Dohoda umožňuje občanom Európskej únie a štátnym príslušníkom Vanuatskej republiky cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných alebo špeciálnych pasov) cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou osôb cestujúcich na účely vykonávania platenej činnosti.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou so zásadným politickým významom v rámci Dohody z Cotonou, ako aj ďalší prostriedok na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a na zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd.

V hospodárstve Vanuatu prevládajú poľnohospodárske odvetvie, ktoré prispieva k HDP 19 %, a sektor služieb (najmä cestovný ruch a finančné služby), ktorý predstavuje 72 % HDP. EÚ v súčasnosti rokuje o komplexnej dohode o hospodárskom partnerstve so 14 krajinami tichomorského regiónu, do ktorého Vanuatu patrí. Hlavnú oblasť hospodárskej spolupráce a pomoci EÚ, pokiaľ ide o Vanuatu, v súčasnosti predstavuje rozvoj súkromného sektora, a to na jednej strane s cieľom vytvárať pracovné príležitosti a na druhej strane s cieľom podporovať vypracovanie hospodárskych politík pre poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Pokiaľ ide o obchodné vzťahy s tichomorskými štátmi, ako je Vanuatu, Únia a jej členské štáty dovážajú hlavne poľnohospodárske výrobky, napríklad palmový olej, kávu a produkty rybolovu, a vyvážajú elektrické a mechanické zariadenia. Vo všeobecnosti je hodnota obchodu a investícií medzi Európskou úniou a tichomorskými krajinami nízka, a to aj v relatívnom vyjadrení, existuje tu však veľký potenciál na rozvoj. Spravodajkyňa poznamenáva, že dohoda o zrušení vízovej povinnosti bude mať pozitívny vplyv najmä na investície a rozvoj sektora cestovného ruchu.

Po politickej stránke je Vanuatu stabilnou parlamentnou demokraciou a medzinárodní pozorovatelia označili posledné voľby v roku 2012 za slobodné a spravodlivé. Ústava chráni základné práva a slobody, ktoré sú v praxi vo všeobecnosti dodržiavané. Politický dialóg medzi Úniou a Vanuatu o tejto otázke sa prednostne zameriava na predchádzanie mučeniu, boj proti korupcii, politickú účasť a tiež rozvoj občianskej spoločnosti. Táto dohoda umožní tiež pokračovať v dialógu a spolupracovať v takých otázkach, ako je presadzovanie ľudských práv a boj proti rodovo motivovanému násiliu.

Pokiaľ ide o mobilitu, veľká väčšina žiadateľov o schengenské víza je považovaná za cestujúcich bona fide, ktorí nepredstavujú riziko a získajú teda víza pre krátkodobý pobyt: v roku 2014 sa schválilo 186 zo 190 žiadostí o víza pre krátkodobý pobyt v schengenskom priestore, čím sa miera zamietnutia rovnala skoro nule. V roku 2014 získalo 36,6 % žiadateľov víza na viac vstupov, čo svedčí o tom, že konzuláty schengenských štátov im stále viac dôverujú. Nízka miera zamietnutia a obmedzený počet žiadostí sú dvomi prvkami, ktoré umožňujú vyhnúť sa bezpečnostným rizikám a preukázať prínos zrušenia vízovej povinnosti.

Spravodajkyňa zdôrazňuje nezanedbateľný vplyv, ktorý má zrušenie víz na zbližovanie európskeho obyvateľstva s tichomorským obyvateľstvom. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti umožňuje občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva AKT – EÚ, ale aj podieľať sa na ňom jednoduchším cestovaním s nižšími nákladmi.

Spravodajkyňa z tohto hľadiska oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú členovia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorí veľkou mierou prispeli k uzavretiu tejto dohody, ktorá okrem iného uľahčí ich účasť na zasadaniach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

**

Vykonávanie a monitorovanie dohody

V otázke vykonávania a monitorovania dohody spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby sledovala možný vývoj, pokiaľ ide o kritériá, ktoré pôvodne viedli k presunu z prílohy I do prílohy II k nariadeniu č. 509/2014. K týmto kritériám patrí nielen nelegálne prisťahovalectvo, verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj vonkajšie vzťahy Únie s príslušnou treťou krajinou, a to aj vrátane otázok spojených s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd.

Spravodajkyňa zároveň vyzýva Európsku komisiu a orgány Vanuatu, aby dohliadali na úplnú reciprocitu zrušenia víz, ktorá musí umožňovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a najmä všetkými občanmi Únie.

Spravodajkyňa upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody (článok 6) Európsku úniu zastupuje iba Európska komisia. Európsky parlament by mal byť začlenený do práce spoločného výboru ako inštitúcia priamo volená európskymi občanmi a ako ochranca demokracie, ľudských práv a základných slobôd. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu opätovne nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala zloženie spoločných výborov pre správu budúcich dohôd.

Spravodajkyňa rovnako vyjadruje znepokojenie nad postupom, keď k podpisu dohôd o zrušení vízovej povinnosti a k ich predbežnému vykonávaniu dochádza skôr, ako Európsky parlament udelí súhlas. Spravodajkyňa poznamenáva, že tento postup vedie k ďalšiemu zúženiu manévrovacieho priestoru Európskeho parlamentu, pričom ešte problematickejšia je skutočnosť, že Parlament nie je včas informovaný o štádiu, v ktorom sa bilaterálne rokovania nachádzajú.

**

Osobitné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v odôvodneniach uzavretej dohody. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda na uzavretej dohode nezúčastňujú a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby s Vanuatskou republikou urýchlene uzavreli bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

**

Na záver spravodajkyňa odporúča členom Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Eugen Freund

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer, Lorenzo Fontana

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania