Menetlus : 2015/2132(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0333/2015

Esitatud tekstid :

A8-0333/2015

Arutelud :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0407

RAPORT     
PDF 197kWORD 185k
18.11.2015
PE 571.728v01-00 A8-0333/2015

eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

(14195/2015 – C8‑0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Euroopa Parlamendi delegatsioon lepituskomitees

Raportöörid: José Manuel Fernandes (III jagu – Komisjon)

Gérard Deprez (muud jaod)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

(14195/2015 – C8‑0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusi (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  võttes arvesse komisjoni poolt 24. juunil 2015. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti (COM(2015)0300),

–  võttes arvesse 4. septembril 2015. aastal vastu võetud ja 17. septembril 2015. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta (11706/2015 – C8‑0144/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kirjalikke muutmisettepanekuid nr 1/2016 (COM(2015)0317) ja nr 2/2016 (COM(2015)0513),

–  võttes arvesse oma 28. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta(1), ning sellest tulenevaid eelarve muutmise ettepanekuid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 90 ja artiklit 91,

–  võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A8‑0333/2015),

1.  kiidab heaks lepituskomitees kokkulepitud ühise teksti, milles võetakse kokku järgmised dokumendid:

–     loetelu eelarveridadest, mida võrreldes eelarveprojekti ega nõukogu seisukohaga ei muudetud;

–     kogusummad finantsraamistiku rubriikide kaupa;

–     kõigi eelarvepunktide arvnäitajad eelarveridade kaupa;

–     koonddokument arvnäitajatega ja kõiki neid ridasid käsitleva lõpptekstiga, mida on lepitusmenetluse käigus muudetud;

2.  kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldused;

3.   kinnitab oma avaldust institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 27 kohaldamise kohta;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA

LÕPLIK 14.11.20152016. aasta eelarve –

Ühised järeldused

Ühised järeldused koosnevad järgmistest jagudest:

1.  2016. aasta eelarve

2.  2015. aasta eelarve − paranduseelarve nr 8/2015

3.  Ühisavaldused

Kokkuvõtlik ülevaade

A.  2016. aasta eelarve

Vastavalt ühiste järelduste elementidele:

–  2016. aasta eelarves on kulukohustuste assigneeringute kogusummaks kinnitatud 155 004,2 miljonit eurot. Kokkuvõttes jäetakse sellega mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade suhtes 2016. aastaks kulukohustuste assigneeringutele 2331,4 miljoni euro suurune varu.

–  2016. aasta eelarves on maksete assigneeringute kogusummaks kinnitatud 143 885,3 miljonit eurot.

–  2016. aastal võetakse paindlikkusinstrumendi kaudu kasutusele 1506,0 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena rubriigis 3 („Julgeolek ja kodakondsus”) ja 24,0 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena rubriigis 4 („Globaalne Euroopa”).

–  Komisjoni hinnangu kohaselt on paindlikkusinstrumendi 2014., 2015. ja 2016. aastal kasutusele võtmisest tulenevad maksete assigneeringud 2016. aastal 832,8 miljonit eurot.

B.  2015. aasta eelarve

Vastavalt ühiste järelduste elementidele:

–  Paranduseelarve projekt nr 8/2015 kiidetakse heaks komisjoni pakutud kujul.

1.  2016. aasta eelarve

1.1.  „Suletud” eelarveread

Kõik eelarveread, mida kas nõukogu või Euroopa Parlament ei muutnud, ja need, mille puhul Euroopa Parlament kiitis vastava lugemise käigus heaks nõukogu muudatusettepanekud, on kinnitatud, välja arvatud juhul, kui allpool esitatud järeldustes ei ole märgitud teisiti.

Ülejäänud eelarvepunktide osas on lepituskomitee jõudnud kokkuleppele järeldustes, mis sisalduvad alljärgnevates punktides 1.2 kuni 1.6.

1.2.  Horisontaalsed küsimused

Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutustele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena) ja ametikohtade arv vastavad komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemele, ning nendesse on sisse arvestatud järgmised lepituskomitee poolt kokku lepitud korrigeerimised:

–  suurendada Euroopa Kemikaaliameti (teenustasudest rahastatud) ametikohtade arvu (ECHA Biocides, + 3 ametikohta) ja vähendada assigneeringuid 1 350 000 euro võrra;

–  suurendada Euroopa Lennundusohutusameti (teenustasudest rahastatud) ametikohtade arvu (EASA, + 6 ametikohta);

–  suurendada Euroopa Ravimiameti (teenustasudest rahastatud) ametikohtade arvu (EMA, + 3 ametikohta);

–  suurendada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti ametikohtade arvu ja sellega seotud assigneeringuid (ACER, + 5 ametikohta ja + 325 000 eurot);

–  suurendada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ametikohtade arvu ja sellega seotud assigneeringuid (FRA, + 2 ametikohta ja + 130 000 eurot);

–  suurendada Eurojusti ametikohtade arvu ja sellega seotud assigneeringuid (+ 2 ametikohta ja + 130 000 eurot);

–  suurendada Euroopa Pangandusjärelevalve assigneeringuid (EBA, + 928 000 eurot);

–  vähendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti investeeringuid (eu.LISA, - 260 000 eurot).

Rakendusametid

Rakendusametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena) ja ametikohtade arv vastavad komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemele.

Katseprojektid / ettevalmistavad meetmed

Vastavalt Euroopa Parlamendi ettepanekule otsustati heaks kiita 89 katseprojektist / ettevalmistavast meetmest koosnev terviklik pakett, mille kulukohustuste assigneeringute summa on 64,9 miljonit eurot.

Kui katseprojekti või ettevalmistava meetme jaoks saab kasutada olemasolevat õiguslikku alust, võib komisjon teha ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamiseks asjaomase õigusliku aluse alla, et hõlbustada meetme elluviimist.

Pakett jääb täielikult katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks finantsmääruses ette nähtud ülemmäärade piiresse.

1.3.  Finantsraamistiku kulurubriigid – kulukohustuste assigneeringud

Olles arvesse võtnud eelpool toodud järeldusi nn suletud eelarveridade, asutuste ning katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta, lepiti lepituskomitees kokku alljärgnevas:

Alamrubriik 1a

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel ning nendesse on sisse arvestatud järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrigeerimised:

•  Programmi „Horisont 2020” kulukohustusi suurendatakse järgmiselt:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

02 04 02 01

Juhtpositsioon kosmoses

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) innovatiivsuse suurendamine

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Ohutu ja kvaliteetse toidu ning muude biotoorainetel põhinevate toodetega varustatuse tagamine

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Euroopa ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva transpordisüsteemi väljaarendamine

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Euroopa teadustaristu (sh e-taristu) tõhustamine

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Juhtpositsioon nanotehnoloogia, kõrgtehnoloogiliste materjalide, lasertehnoloogia, biotehnoloogia ning kõrgtehnoloogilise tootmise ja töötlemise valdkonnas

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) innovatiivsuse suurendamine

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Piisava ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel põhinevate toodetega varustamise tagamine

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Teadus ühiskonna osalusel ja ühiskonna heaks

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Teadusuuringute tugevdamine tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate valdkonnas

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Euroopa teadustaristu (sh e-taristu) tõhustamine

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Raamprogramm „Horisont 2020” — Kliendikeskne teaduslik ja tehniline tugi liidu poliitikavaldkondadele

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

322 875 370

324 676 361

1 800 991

 

Kogusumma

 

 

31 828 018

•  Programmi „COSME” kulukohustusi suurendatakse järgmiselt:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

02 02 01

Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) rahastamisvõimaluste parandamine omakapitali ja laenude kujul

160 447 967

172 842 972

12 395 005

 

Kogusumma

 

 

14 284 725

•  Programmi „Erasmus+” kulukohustusi suurendatakse järgmiselt:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

 

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

 

Kogusumma

 

 

6 627 673

Selle tulemusena ning võttes arvesse detsentraliseeritud asutusi ning katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, on kulukohustuste kokkulepitud summa 19 010,0 miljonit eurot, ilma et rubriigi 1a ülemmääras oleks jäetud varu ning kasutades kulukohustuste varu summas 543 miljonit eurot.

Alamrubriik 1b

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel.

Võttes arvesse katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, on kulukohustuste kokkulepitud summa 50 831,2 miljonit eurot, mis jätab 5,8 miljoni euro suuruse varu rubriigi 1b ülemmääras.

Rubriik 2

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel koos edasise vähendamisega 140,0 miljoni euro ulatuses, mis tuleneb EAGFi sihtotstarbelise tulu suurendamisest ja eelarverea 11 06 62 01 suurendamisest. Sellest tulenevalt lepiti lepituskomitees kokku järgnevas:

 

 

 

 

In EUR

Eelarverida

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

05 03 01 10

Põhitoetuskava

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Teaduslik nõustamine ja andmete kogumine

8 485 701

8 680 015

194 314

 

Kogusumma

 

 

-139 805 686

Võttes arvesse detsentraliseeritud asutusi ning katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, on kulukohustuste kokkulepitud summa 62 484,2 miljonit eurot, mis jätab 1777,8 miljoni euro suuruse varu rubriigi 2 ülemmääras.

Rubriik 3

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel ning nendesse on sisse arvestatud järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrigeerimised:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

09 05 05

Multimeedia meetmed

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Taimedele kahjulike organismide õigeaegne avastamine ja nende likvideerimine

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Tulemusliku, tõhusa ja usaldusväärse kontrolli tagamine

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Taime- ja loomatervisega seotud erakorraliste meetmete rahastamine

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

 

Kogusumma

 

 

-9 075 000

Selle tulemusena ning võttes arvesse detsentraliseeritud asutusi, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid ning paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmist rände heaks, on kulukohustuste kokkulepitud summa 4052,0 miljonit eurot, ilma et rubriigi 1a ülemmääras oleks jäetud varu ning võttes kasutusele paindlikkusinstrumendi summas 1506,0 miljonit eurot.

Rubriik 4

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel ning nendesse on sisse arvestatud järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrigeerimised:

 

 

 

 

In EUR

Eelarverida

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Inimareng

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Toiduga ja toitainetega kindlustatus ning säästev põllumajandus

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Ränne ja varjupaik

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Vahemere piirkonna riigid — Hea valitsemistava, inimõigused ja liikuvus

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Vahemere piirkonna riigid — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Idapartnerlus — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Toetus muudele mitut riiki hõlmavatele koostöömeetmetele naabruskonnas — Katusprogramm

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Kiire, tõhusa ja vajadusepõhise humanitaar- ja toiduabi andmine

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

 

Kogusumma

 

 

132 303 941

Selle tulemusena ning võttes arvesse katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, on kulukohustuste kokkulepitud summa 9167,0 miljonit eurot, ilma et rubriigi 4 ülemmääras oleks jäetud varu ning võttes kasutusele 24,0 miljonit eurot paindlikkusinstrumendi kaudu.

Rubriik 5

Ametikohtade arv institutsioonide ametikohtade loetelus ja komisjoni pakutud assigneeringud eelarveprojektis, mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016, kiidetakse heaks järgmiste eranditega:

–  Euroopa Parlamendi lugemine kiidetakse heaks 9 ametikoha vähendamisega;

–  nõukogu lugemine kiidetakse heaks;

–  Euroopa Kohtule antakse lisaks 7 ametikohta (+ 300 000 eurot);

–  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee puhul kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi lugemine.

Komisjon peaks 26. novembril kiitma heaks aruande, milles käsitletakse 2015. aasta palkade ajakohastamise mõju eelarvele ja mida kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2015 kõigi ELi institutsioonide töötajate töötasudele ja pensionidele.

Selle tulemusena, võttes arvesse katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, on kulukohustuste kokkulepitud summa 8935,2 miljonit eurot, mis jätab 547,8 miljoni euro suuruse varu rubriigi 5 ülemmääras.

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

Kulukohustuse assigneeringud kehtestati komisjoni poolt koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) kavandatud tasemel, sh Euroopa Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 50 miljoni euro ulatuses ettemaksete tegemiseks.

1.4.  Maksete assigneeringud

Maksete assigneeringute üldine tase 2016. aasta eelarves on 143 885,3 miljonit eurot, sh 832,8 miljonit eurot seoses paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega.

Maksete assigneeringute liigendus vastab tasemele komisjoni poolt koostatud eelarveprojekti (mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016) tasemele ning sellesse on sisse arvestatud järgmised lepituskomitee poolt kokku lepitud korrigeerimised:

1.  Esiteks võetakse arvesse liigendamata kulude kulukohustuste assigneeringute kokkulepitud taset, mille puhul maksete assigneeringute tase võrdub kulukohustuste tasemega. See hõlmab ka detsentraliseeritud asutusi, mille puhul ELi toetus maksete assigneeringutesse kinnitatakse eespool punktis 1.2 esitatud suuruses. Kokku on vähendamise mõju 140,0 miljonit eurot;

2.  Uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringute puhul otsustati, et nende summa moodustab 50 % vastavate kulukohustuste summast või vastab summale, mida soovis Euroopa Parlament (juhul, kui see on väiksem). Käimasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise puhul on maksete assigneeringute suuruseks eelarveprojektis määratud suurus pluss 50 % vastavate uute kulukohustuste summast, või see vastab summale, mida soovis Euroopa Parlament (juhul, kui see on väiksem). Kokku on suurendamise mõju 29,5 miljonit eurot;

3.  Maksete assigneeringute kulusid vähendatakse 460,1 miljoni euro võrra järgmiselt:

 

 

 

 

eurodes

Eelarverida

 

Rubriik

Eelarveprojekt 2016 (sh kirj. muutmisettep. 1 ja 2)

2016. aasta eelarve

Erinevus

02 05 01

Ülemaailmsete satelliitnavigatsioonil põhinevate teenuste ja infrastruktuuri (Galileo) väljaarendamine ja käikuandmine 2020. aastaks

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

2020. aastaks selliste satelliidipõhiste teenuste pakkumine, mis võimaldavad parandada GPS-süsteemi toimimist, kattes järk-järgult terve Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) piirkonna (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Euroopa satelliitnavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Kosmoseseirel ja kohapeal kogutud andmetel põhinevate operatiivteenuste osutamine (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Liidu iseseisva Maa seire suutlikkuse arendamine (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Euroopa Sotsiaalfond — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

 

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Euroopa Sotsiaalfond — Arenenumad piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Maaelu arengu programmid

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Maaelu säästva arengu edendamine, territoriaalselt ja keskkonnaalaselt tasakaalustatuma, kliimasõbralikuma ning innovaatilisema liidu põllumajandussektori kujundamine

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine – Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Uuendusmeetmed linnade säästva arengu valdkonnas

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Ühtekuuluvusfondi varasemate projektide lõpuleviimine (varasemad kui 2007. aasta)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine – ITERi arendamise Euroopa ühisettevõte – Fusion for Energy (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

ITERi Euroopa ühisettevõtte loomine — Fusion for Energy (F4E) (2007–2013)

 

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

 

Kogusumma

 

 

-460 100 000

4.  Punktides 1–3 toodud maksete assigneeringute kogusumma on asjaomaste kuluartiklite puhul 570,6 miljonit eurot väiksem, kui oli kavandatud komisjoni eelarveprojektis, mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016.

1.5.  Eelarvemärkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt eelarvemärkuste teksti tehtud muudatustes on kokku lepitud niivõrd, kuivõrd nendega ei muudeta ega laiendata olemasoleva õigusliku aluse kohaldamisala, ei piirata institutsioonide halduslikku sõltumatust, ei põhjustata toimimisraskusi ja neid ei ole võimalik katta olemasolevatest vahenditest (nagu osutatud teostatavust käsitleva kirja lisas).

1.6.  Uued eelarveread

Välja arvatud juhul, kui lepituskomitee poolt kokkulepitud ühisjäreldustes on nimetatud teisiti või mõlema eelarvepädeva institutsiooni poolt oma lugemistes on ühiselt kokku lepitud teisiti, jääb eelarve liigendus, mille komisjon kavandas oma eelarveprojektis, mida on muudetud kirjalike muutmisettepanekutega 1 ja 2/2016, muutmata, välja arvatud katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete puhul ning Euroopa kodanikualgatuse artikli 18 04 01 jagamine kaheks eelarvepunktiks: 18 04 01 01 Kodanike Euroopa — Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil ning 18 04 01 02 Euroopa kodanikualgatus.

2.  2015. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt nr 8/2015 kiidetakse heaks komisjoni pakutud kujul.

3.  Ühisavaldused

3.1.  Ühisavaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et noorte töötuse vähendamine on endiselt tähtis ja ühine poliitiline prioriteet, ning nad kinnitavad seda silmas pidades taas oma otsusekindlust kasutada parimal moel selleks eraldatavaid eelarvevahendeid, eelkõige noorte tööhõive algatust.

Nad tuletavad meelde, et nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikli 14 lõikes 1 sätestatakse järgmist: „Finantsraamistiku aastate 2014–2017 kulukohustuste assigneeringute ülemmäära raames olemas olevad varud moodustavad finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate 2016–2020 kohta kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.”

Mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemise ja muutmise raames võtab komisjon arvesse noorte tööhõive algatuse hindamise tulemusi, millega koos esitatakse vajaduse korral ettepanekud algatuse jätkamiseks 2020. aastani.

Nõukogu ja parlament kohustuvad seoses sellega komisjoni esitatud ettepanekud kiiresti läbi vaatama.”

3.2.  Ühisavaldus makseprognoosi (2016–2020) kohta

„Tuginedes 2015–2016. aasta maksekava käsitlevale kehtivale kokkuleppele, tunnustavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon meetmeid, mida on võetud ühtekuuluvusprogrammidega seotud 2007.–2013. aasta kuhjunud täitmata maksenõuete järkjärguliseks likvideerimiseks ning kõikide rubriikide tasumata arvete kuhjumise jälgimise parandamiseks. Nad kinnitavad taas, et on pühendunud sellise kuhjumise ennetamisele tulevikus, luues muu hulgas varajase hoiatamise süsteemi.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jälgivad eelseisva aasta jooksul aktiivselt 2016. aasta eelarve täitmist kooskõlas kokkulepitud maksekavaga; eelkõige 2016. aasta eelarves eraldatud assigneeringute abil saab komisjon vähendada ühtekuuluvusprogrammidega seotud ja aasta lõpu seisuga kuhjunud 2007.–2013. aasta täitmata maksenõudeid 2016. aasta lõpuks ligikaudu 2 miljardi euroni.

Vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe lisa punktile 36 jätkavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon maksete täitmise ning ajakohastatud prognooside jälgimist asjakohastel poliitilise tasandi institutsioonidevahelistel kohtumistel, mis peaksid 2016. aastal toimuma vähemalt kolmel korral.

Seoses sellega tuletavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon meelde, et nendel kohtumistel tuleks käsitleda ka pikemaajalisi prognoose maksete oodatava arengu kohta kuni 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni.”

3.3.  Euroopa Parlamendi avaldus institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 27 kohaldamise kohta

Euroopa Parlament on kindlalt otsustanud jätkata oma ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade koguarvu vähendamist ja viia see lõpule 2019. aastaks alltoodud ajakava kohaselt, võttes arvesse 18 ametikoha kaotamist 2016. aastal:

Euroopa Parlamendi ametikohtade loetelus sisalduvate lubatud ametikohtade koguarvu vähendamine aastas eelneva aastaga võrreldes

5 % eesmärgi(6) saavutamiseks veel vajalik vähendus

 

2017

 

2018

 

2019

 

2017–2019

179

-60

-60

-59

-179

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve

Viited

[xxxxx/2015] – C8‑0000/2015] – [2015/xxxx](BUD)

Delegatsiooni juht: President

Martin Schulz

Vastutav komisjon

  Esimees

BUDG

Jean Arthuis

Raportöör(id)

José Manuel Fernandes

Gérard Deprez

Läbivaadatud õigusaktide projektid

COM(2015)0300, COM(2015)0317, COM(2015)0513

Nõukogu seisukoht

  Vastuvõtmise kuupäev

  istungil teada andmise kuupäev

11706/2015 – C8‑0274/20154.9.2015

 

8.9.2015

EP seisukoha vastuvõtmise kuupäev

28.10.2015

P8_TA(2015)0376

EP muudatusettepanekutega mittenõustumist käsitleva nõukogu kirja kuupäev

28.10.2015

Lepituskomitee koosolekud

9.11.2015

13.11.2014

 

 

Parlamendi delegatsiooni poolt ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 5 kohaselt toimunud vastuvõtmise kuupäev

14.11.2015

Kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Péter Niedermüller, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Daniele Viotti, Patricija Šulin

Lepituskomitees kokkuleppe saavutamise kuupäev

14.11.2014

Kuupäev, mil kaasesimehed kinnitasid ühise teksti heakskiitmise ning edastasid selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule

14.11.2015

Esitamise kuupäev

[0.0.0000]

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0376.

(2)

ELT L 163, 23.6.2007, lk 17

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(5)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)

Euroopa Parlamendi arvates ei hõlma 5 % vähendamine tema ametikohtade loetelus märgitud fraktsioonide ajutisi ametikohti.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika