JELENTÉS a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről

18.11.2015 - (14195/2015 – C8‑0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Az egyeztetőbizottsághoz delegált európai parlamenti küldöttség
Előadó(k): José Manuel Fernandes (III. szakasz – Bizottság)
Gérard Deprez (egyéb szakaszok)

Eljárás : 2015/2132(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0333/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0333/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről

(14195/2015 – C8‑0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegre és a Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozataira (14195/2015 – C8–0353/2015),

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2015. június 24-én fogadott el (COM(2015)0300),

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, a Tanács által 2015. szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2015. szeptember 17-én továbbított álláspontra (11706/2015 – C8–0274/2015),

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2016. (COM(2015)0317) és 2/2016. (COM(2015)0513) számú módosító indítványokra,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról elfogadott 2015. október 28-i állásfoglalására[1] és az abban szereplő költségvetési módosításokra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra[2],

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3],

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[4],

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[5],

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. és 91. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottságba delegált küldöttségének jelentésére (A8-0333/2015),

1.  jóváhagyja az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szöveget, amely az alábbi dokumentumok együtteséből áll:

-     a költségvetés tervezetében vagy a Tanács álláspontjában foglaltakhoz képest nem módosított költségvetési tételek jegyzéke;

-     összefoglaló számadatok a pénzügyi keret fejezetei szerint;

-     valamennyi költségvetési tétel soronkénti számadatai;

-     az egyeztetés során módosított valamennyi tétel számadatait és végleges szövegét tartalmazó konszolidált dokumentum;

2.  megerősíti az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

3.   megerősíti az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatát;

4.   utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa véglegesen elfogadottnak az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET

VÉGLEGESÍTVE: 2015.11.14.2016. évi költségvetés –

Együttes következtetések

A jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2016. évi költségvetés

2.  2015. évi költségvetés – 8/2015. számú költségvetés-módosítás

3.  együttes nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

A.  2016. évi költségvetés

Az együttes következtetések alapján:

-  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2016. évi költségvetésben 155 004,2 millió EUR. A többéves pénzügyi keret 2016-ra vonatkozó felső értékhatárai alatt így összesen 2331,4 millió EUR tartalékkeret marad a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

-  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2016. évi költségvetésben 143 885,3 millió euró.

-  A Rugalmassági Eszköz 2016-ban 1506,0 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához kerül igénybevételre a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság), valamint 24 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 4. fejezetben (Globális Európa).

-  A Rugalmassági Eszköz 2014-es, 2015-ös és 2016-os igénybevételéhez kapcsolódó 2016. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 832,8 millió euróra becsli.

B.  2015. évi költségvetés

Az együttes következtetések alapján:

-  A 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra kerül.

1.  2016. évi költségvetés

1.1.  „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi következtetések másként nem rendelkeznek, a sem a Tanács, sem a Parlament által nem módosított költségvetési sorok, illetve azok a sorok, amelyekre vonatkozóan a megfelelő olvasat során a Parlament elfogadta a Tanács módosításait, megerősítésre kerülnek.

A többi költségvetési tétel tekintetében az egyeztetőbizottság az alábbi 1.2.–1.6. szakaszban foglalt következtetésekben állapodott meg:

1.2.  Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

A decentralizált ügynökségek számára (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában) nyújtott uniós hozzájárulás mértéke és az álláshelyek száma a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal módosított szinten kerül megállapításra az egyeztetőbizottság által elfogadott alábbi kiigazításokkal:

-  A létszámtervbeli, díjak alapján finanszírozott álláshelyek növelése az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA, Biocidokkal kapcsolatos tevékenységek) tekintetében (+ 3 álláshely), valamint az előirányzatok 1 350 000 eurós csökkentése;

-  A létszámtervbeli, díjak alapján finanszírozott álláshelyek növelése az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) tekintetében (+ 6 álláshely);

-  A létszámtervbeli, díjak alapján finanszírozott álláshelyek növelése az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tekintetében (+ 3 álláshely);

-  A létszámtervbeli álláshelyek és a kapcsolódó előirányzatok növelése az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) tekintetében (+ 5 álláshely és + 325 000 EUR);

-  A létszámtervbeli álláshelyek és a kapcsolódó előirányzatok növelése az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) tekintetében (+ 2 álláshely és + 130 000 EUR);

-  A létszámtervbeli álláshelyek és a kapcsolódó előirányzatok növelése az Eurojust tekintetében (+ 2 álláshely és + 130 000 EUR);

-  Az előirányzatok növelése az Európai Bankhatóság (EBH) tekintetében (+ 928 000 EUR);

-  Az előirányzatok csökkentése A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu.LISA) tekintetében (- 260 000 EUR).

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek számára (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában) nyújtott uniós hozzájárulás mértéke és az álláshelyek száma a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal kiigazított szinten kerül megállapításra.

Kísérleti projektek / előkészítő intézkedések

Megállapodás született egy 89 kísérleti projektből/előkészítő intézkedésből álló, összesen 64,9 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmazó átfogó csomaggal kapcsolatban a Parlament által javasolt formában.

Amikor úgy tűnik, hogy a kísérleti projektet vagy az előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedezi, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.3.  A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1a. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra, az egyeztetőbizottságban elfogadott alábbi kiigazításokkal:

•  A „Horizont 2020” keretprogram kötelezettségvállalásai az alábbi lebontásban nőnek:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

02 04 02 01

Vezető szerep az űrkutatásban

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások körében

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és gördülékeny európai közlekedési rendszer kialakítása

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése, ideértve az elektronikus infrastruktúrát is

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok, a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű gyártás és feldolgozás területén

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások körében

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerekből és más bioalapú termékekből

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható nyersanyagellátás biztosítása

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Tudomány a társadalommal és a társadalomért

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése, ideértve az elektronikus infrastruktúrát

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

„Horizont 2020” keretprogram – Az uniós szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatása

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Európai Innovációs és Technológiai Intézet – A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

322 875 370

324 676 361

1 800 991

 

Összesen

 

 

31 828 018

•  A „COSME” program kötelezettségvállalásai az alábbi lebontásban nőnek:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

160 447 967

172 842 972

12 395 005

 

Összesen

 

 

14 284 725

•  Az „Erasmus+” program kötelezettségvállalásai az alábbi lebontásban nőnek:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

 

Összesen

 

 

6 627 673

Következésképpen, valamint figyelembe véve a decentralizált ügynökségeket, illetve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 19 010,0 millió EUR, így az 1a. fejezet kiadási felső határa alatt nem marad tartalékkeret, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból pedig 543 millió EUR kerül felhasználásra.

1b. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra.

Figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 50 831,2 millió EUR, így az 1b. fejezet kiadási felső határa alatt 5,8 millió EUR tartalékkeret marad.

2. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra, további 140,0 millió EUR csökkentéssel, melynek oka az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek és a 11 06 62 01. költségvetési sor növelése. Ennek következtében az egyeztetőbizottság a következőkben állapodott meg:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Tudományos szakvélemények és ismeretek

8 485 701

8 680 015

194 314

 

Összesen

 

 

-139 805 686

Figyelembe véve a decentralizált ügynökségeket, a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 62 484,2 millió EUR, így a 2. fejezet kiadási felső határa alatt 1777,8 millió EUR tartalékkeret marad.

3. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra, az egyeztetőbizottságban elfogadott alábbi kiigazításokkal:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Az Unión belüli jobb állat-egészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

A növényeket károsító szervezetek időben történő észlelésének és felszámolásának biztosítása

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Hatékony, eredményes és megbízható ellenőrzések biztosítása

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Állat- és növény-egészségügyi vészhelyzeti alap

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

 

Összesen

 

 

-9 075 000

Következésképpen, valamint figyelembe véve a decentralizált ügynökségeket, a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, valamint a Rugalmassági Eszköz igénybevételét, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 4052,0 millió EUR, így a 3. fejezet kiadási felső határa alatt nem marad tartalékkeret, a Rugalmassági Eszközön keresztül pedig 1506,0 millió EUR kerül felhasználásra.

4. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra, az egyeztetőbizottságban elfogadott alábbi kiigazításokkal:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Humán fejlődés

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migráció és menekültügy

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Mediterrán országok – Jó kormányzás, emberi jogok és mobilitás

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Mediterrán országok – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Keleti partnerség – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása – Ernyőprogram

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

 

Összesen

 

 

132 303 941

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 9167,0 millió EUR, így a 4. fejezet kiadási felső határa alatt nem marad tartalékkeret, és a Rugalmassági Eszközön keresztül 24,0 millió EUR igénybevételére kerül sor.

5. fejezet

Az intézmények létszámtervében szereplő álláshelyek számát és a Bizottság által az 1/2016. és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetés-tervezetben javasolt előirányzatokat az alábbi kivételekkel jóváhagyták:

-  Európai Parlament, olvasatát jóváhagyták, 9 álláshelynyi csökkentés;

-  Tanács, olvasatát jóváhagyták;

-  Bíróság, 7 további álláshely jóváhagyva (+ 300 000 EUR);

-   Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és Régiók Bizottsága, az Európai Parlament olvasata jóváhagyva.

A Bizottság várhatón november 26-án hagyja jóvá a fizetések 2015. évi felülvizsgálatának költségvetési hatásairól szóló jelentést, mely 2015. július 1-jéig visszamenően kihat valamennyi uniós alkalmazott javadalmazására és a nyugdíjakra.

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 8935,2 millió EUR, így az 5. fejezet kiadási felső határa alatt 547,8 millió EUR tartalékkeret marad.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal módosított szinten kerülnek megállapításra, beleértve az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 50 millió EUR erejéig történő igénybevételét az előlegek kifizetésére.

1.4.  Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2016. évi költségvetésben 143 885,3 millió EUR, beleértve a Rugalmassági Eszköz igénybevételéhez kapcsolódó 832,8 millió eurót.

A kifizetési előirányzatok lebontása a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt, az 1/2016. és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottságban elfogadott alábbi kiigazításokkal:

1.  Elsőként, figyelembe kell venni a nem differenciált kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok megállapított szintjét, amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje azonos a kötelezettségvállalásokéval. Ez magában foglalja a decentralizált ügynökségeket is, amelyek esetében a kifizetési előirányzatokban megadott uniós hozzájárulás a fenti 1.2. szakaszban javasolt szinten kerül megállapításra. Az összevont hatás 140,0 millió eurós csökkentés;

2.  Minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés vonatkozásában a kifizetési előirányzatok szintje a vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzat 50%-a vagy a Parlament által javasolt szint, amennyiben az ennél alacsonyabb. A már folyamatban levő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása tekintetében a kifizetési előirányzatok szintje a költségvetési tervezetben meghatározott szint plusz a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 50%-a vagy a Parlament által javasolt összeg, amennyiben az ennél alacsonyabb. Az összevont hatás 29,5 millió eurós növelés;

3.  A kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos kiadások 460,1 millió euróval csökkennek a következő lebontásban:

 

 

 

 

euróban

Költségvetési sor

Megnevezés

2016-os DB (1&2. módosító indítvánnyal)

2016. évi költségvetés

Különbség

02 05 01

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2020-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

A GPS teljesítményének javítását lehetővé tevő műholdas szolgáltatások nyújtása, melyek 2020-ig fokozatosan lefedik az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) egész területét (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) lezárása

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése (Kopernikusz)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Az Európai Szociális Alap lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Vidékfejlesztési programok

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

A fenntartható vidékfejlesztésnek, valamint az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és innovatívabbá válásának előmozdítása

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Operatív technikai segítségnyújtás

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – A fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Az ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

 

Összesen

 

 

-460 100 000

4.  A fenti 1–3. bekezdésben a kifizetési előirányzatok összesített szintje  570,6 millió euróval alacsonyabb a Bizottság 1/2016. és 2/2016. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetében javasoltnál az érintett kiadási tételek vonatkozásában.

1.5.  Költségvetési megjegyzések

Az Európai Parlament vagy a Tanács által a költségvetési megjegyzések szövegéhez bevezetett módosításokat elfogadják, amennyiben azok nem módosítják vagy bővítik ki valamely meglévő jogalap hatályát, nem sértik az intézmények igazgatási autonómiáját, nem okoznak működési nehézségeket, illetve a fellépések a rendelkezésre álló forrásokból nem fedezhetők (a végrehajthatóságról szóló levél mellékletében jelzetteknek megfelelően).

1.6.  Új költségvetési sorok

Ha az egyeztetőbizottság által elfogadott vagy a költségvetési hatóság két ága között az egyes olvasatok során született megállapodás eredményeként létrejött együttes következtetések másként nem rendelkeznek, a Bizottság költségvetési tervezetében és az azt kiigazító 1/2016. és 2/2016. számú módosító indítványokban javasolt költségvetési nómenklatúra a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések kivételével változatlan marad, illetve a 18 04 01. jogcímcsoport (Európai polgári kezdeményezés) az alábbi két jogcímre bomlik: 18 04 01 01 Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése és 18 04 01 02 Európai polgári kezdeményezés.

2.  2015. évi költségvetés

A 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadják.

3.  Együttes nyilatkozatok

3.1.  A Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritás mindannyiuk számára, ezért újólag megerősítik azzal kapcsolatos elkötelezettségüket, hogy a lehető legjobban kihasználják az annak kezeléséhez rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokat, különös tekintettel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre.

Emlékeztetnek arra, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében »A többéves pénzügyi keret 2014–2017-es időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló [...] tartaléksávokból a többéves pénzügyi keretre vonatkozó összesített kötelezettségvállalási tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított összeghatárok felett, a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikai célokra kell rendelkezésre bocsátani«.

A Bizottság a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében levonja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelésének eredményéből adódó tanulságokat, és adott esetben javaslatokat nyújt be a kezdeményezés 2020-ig történő folytatására vonatkozóan.

A Tanács és a Parlament vállalja, hogy mielőbb megvizsgálja a Bizottság által ezzel összefüggésben benyújtott javaslatokat.”

3.2.  Együttes nyilatkozat a 2016–2020-as időszakra vonatkozó kifizetési előrejelzésről

„A 2015–2016-os időszakra vonatkozó kifizetési tervről szóló hatályos megállapodás alapján az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyugtázza a 2007 és 2013 közötti kohéziós programok tekintetében még teljesítetlen kifizetési követelésekből adódó kötelezettségállomány fokozatos leépítése, valamint valamennyi fejezet alatt a felhalmozódott kifizetetlen számlák nyomon követésének javítása céljából tett lépéseket. Ismételten kijelentik, hogy elkötelezettek az iránt, hogy megakadályozzák a jövőben a kötelezettségállomány ilyen felhalmozódását, mégpedig többek között egy korai előrejelző rendszer létrehozása révén.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az elfogadott kifizetési terv alapján az egész év folyamán aktívan figyelemmel fogják kísérni a 2016. évi költségvetés végrehajtásának az alakulását; a 2016. évi költségvetésben szereplő előirányzatok lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy 2016 végére 2 milliárd EUR körüli összegre csökkentse a 2007 és 2013 közötti kohéziós programok tekintetében még teljesítetlen kifizetési követelésekből adódó év végi kötelezettségállományt.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a kifizetések végrehajtását és át fogja tekinteni az aktualizált előrejelzéseket az intézményközi megállapodás melléklete 36. pontjának megfelelően e célból összehívott intézményközi üléseken, amelyekből 2016 folyamán legalább hármat kell tartani politikai szinten.

Ezzel összefüggésben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy ezeken a megbeszéléseken foglalkozni kell a kifizetéseknek a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret végéig várható alakulásával kapcsolatos hosszabb távú előrejelzésekkel is.”

3.3.  Az Európai Parlament nyilatkozata az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról

Az Európai Parlament elkötelezett a létszámtervében szereplő álláshelyek számának további csökkentése mellett, és amellett, hogy ezt 2019-ig az alábbi időrendnek megfelelően teljesíti, figyelembe véve, hogy 2016-ban 18 álláshelynyi nettó csökkentésre kerül sor:

Éves nettó csökkentések az Európai Parlament létszámtervében engedélyezett álláshelyek teljes számában az előző évhez képest

Fennmaradó megvalósítandó csökkentés az 5%-os cél teljesítéséhez[6]

2017

2018

2019

2017–2019

179

-60

-60

-59

-179

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím:

Az Európai Unió 2016-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése

Hivatkozások

[xxxxx/2015] – C8‑0000/2015] – [2015/xxxx](BUD)

Küldöttség elnöke: az elnök

Martin Schulz

Illetékes bizottság

  Elnök

BUDG

Jean Arthuis

Előadó(k)

José Manuel Fernandes

Gérard Deprez

A megvizsgált jogiaktus-tervezetek

COM(2015)0300, COM(2015)0317, COM(2015)0513

A Tanács álláspontja

  Az elfogadás dátuma

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

11706/2015 – C8‑0274/20154.9.2015

 

8.9.2015

Az Európai Parlament álláspontjának dátuma

28.10.2015

P8_TA(2015)0376

A Tanácsnak az Európai Parlament módosító javaslatait elutasító levelének dátuma

28.10.2015

Az egyeztetőbizottság ülései

9.11.2015

13.11.2014

 

 

A parlamenti küldöttség jóváhagyásának dátuma az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésével összhangban

14.11.2015

Jelenlévő képviselők

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Péter Niedermüller, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Daniele Viotti, Patricija Šulin

Az egyeztetőbizottsági megállapodás dátuma

14.11.2014

A közös szövegtervezet jóváhagyása elnökök által történő megállapításának, valamint a tervezet Európai Parlamenthez és Tanácshoz történő továbbításának dátuma

14.11.2015

A benyújtás dátuma

[0.0.0000]

  • [1]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0376.
  • [2]  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
  • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [4]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [5]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [6]   Az Európai Parlament úgy tekinti, hogy az 5%-os csökkentés hatálya nem terjed ki a létszámtervében a képviselőcsoportokhoz tartozó ideiglenes álláshelyekre.