Procedūra : 2015/2132(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0333/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0333/2015

Debates :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0407

ZIŅOJUMS     
PDF 225kWORD 227k
18.11.2015
PE 571.728v01-00 A8-0333/2015

par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu

(14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

Referenti: José Manuel Fernandes (III iedaļa – Komisija)

Gérard Deprez (pārējās iedaļas)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu

(14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopīgo budžeta projektu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, un Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumus (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 24. jūnijā (COM(2015)0300),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 4. septembrī un Eiropas Parlamentam nosūtīja 2015. gada 17. septembrī (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ņemot vērā grozījumu vēstules Nr. 1/2016 (COM(2015)0317) un Nr. 2/2016 (COM(2015)0513) attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

–  ņemot vērā 2015. gada 28. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(1) un tajā ietvertos budžeta grozījumus,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 90. pantu un 91. pantu,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A8-0333/2015),

1.  apstiprina Samierināšanas komitejas pieņemto kopīgo budžeta projektu, kuru veido šādu dokumentu kopums:

–  negrozīto budžeta pozīciju saraksts salīdzinājumā ar budžeta projektu vai Padomes nostāju;

–  finanšu shēmas izdevumu kategoriju kopsummas;

–  budžeta summas pozīciju pa pozīcijai;

–  konsolidēts dokuments, kurā norādītas visu samierināšanas procesā grozīto pozīciju summas un galīgais teksts;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  apstiprina savu paziņojumu par Iestāžu nolīguma 27. punkta piemērošanu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo normatīvo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS

GALĪGĀ VERSIJA 14.11.2015.

2016. gada budžets – Kopīgie secinājumi

Kopīgos secinājumus veido šādas sadaļas:

1.  2016. gada budžets

2.  2015. gada budžets — budžeta grozījums Nr. 8/2015

3.  Kopīgie paziņojumi

KOPSAVILKUMA PĀRSKATS

A.  2016. gada budžets

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem:

–  kopējais saistību apropriāciju apjoms 2016. gada budžetā ir EUR 155 004,2 miljoni; kopumā 2016. gadam saglabājas rezerve līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam EUR 2331,4 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

–  kopējais maksājumu apropriāciju apjoms 2016. gada budžetā ir EUR 143 885,3 miljoni;

–  ir izmantots 2016. gada elastības instruments, lai nodrošinātu EUR 1506,0 miljonus saistību apropriācijās 3. izdevumu kategorijā (“Drošība un pilsoniskums”) un EUR 24,0 miljonus saistību apropriācijās 4. izdevumu kategorijā (“Globālā Eiropa”);

–  2016. gada maksājumu apropriācijas, kas atbilst plānotajai elastības instrumenta izmantošanai 2014., 2015. un 2016. gadā, Komisijas ir aplēsusi EUR 832,8 miljonu apmērā.

B.  2015. gada budžets

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem:

–  ir pieņemts Komisijas ierosinātais budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projekts.

1.  2016. gada budžets

1.1.  „Slēgtās” pozīcijas

Ja šajos secinājumos nav norādīts citādi, ir apstiprinātas visas budžeta pozīcijas, kuras Padome vai Parlaments nav grozījuši, un tās pozīcijas, par kurām Parlaments attiecīgajos lasījumos ir piekritis Padomes ierosinātajiem grozījumiem.

Par pārējām budžeta pozīcijām Samierināšanas komiteja ir panākusi vienošanos secinājumos, kas iekļauti turpmākajā 1.2.–1.6. sadaļā.

1.2.  Horizontālie jautājumi

Decentralizētās aģentūras

Visām decentralizētām aģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu to ir ierosinājusi Komisija budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar šādiem pielāgojumiem, par kuriem ir vienojusies Samierināšanas komiteja:

–  palielināt no maksām finansētās štata vietas Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA darbības biocīdu jomā, + 3 štata vietas) un samazināt apropriācijas par EUR 1 350 000;

–  palielināt no maksām finansētās štata vietas Eiropas Aviācijas aģentūrai (EASA, + 6 štata vietas);

–  palielināt no maksām finansētās štata vietas Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA, + 3 štata vietas);

–  palielināt štata vietas un ar tām saistītās apropriācijas Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER, + 5 štata vietas un + EUR 325 000);

–  palielināt štata vietas un ar tām saistītās apropriācijas Pamattiesību aģentūrai (FRA, + 2 štata vietas un + EUR 130 000);

–  palielināt štata vietas un ar tām saistītās apropriācijas Eurojust (+ 2 štata vietas un + EUR 130 000);

–  palielināt apropriācijas Eiropas Banku iestādei (EBI, + EUR 928 000);

–  samazināt apropriācijas Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA, - EUR 260 000).

Izpildaģentūras

Izpildaģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu to ir ierosinājusi Komisija budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, a.

Izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības

Visaptverošs pasākumu kopums, kuru veido 89 izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības (IP/SD) par kopējo summu EUR 64,9 miljoni saistību apropriācijās, ir apstiprināts tāds, kādu to ir ierosinājis Parlaments.

Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo juridisko pamatu, lai atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu.

Šajā pasākumu kopumā ir pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā.

1.3.  Finanšu shēmas izdevumu kategorijas — saistību apropriācijas

Ņemot vērā minētos secinājumus par „slēgtajām” budžeta pozīcijām, aģentūrām, izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Samierināšanas komiteja vienojās par turpmāk minētajām summām.

1.a izdevumu kategorija

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar šādiem pielāgojumiem, par kuriem ir vienojusies Samierināšanas komiteja:

•  palielinātas “Apvārsnis 2020” paredzētās saistības, ar šādu sadalījumu:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

02 04 02 01

Vadošā pozīcija kosmosa jomā

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Inovācijas palielināšana mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Resursefektīvas un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas izveide un ilgtspējīga izejvielu piegāde

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Nodrošināt pietiekamu apgādi ar nekaitīgu un augstvērtīgu pārtiku un bioloģiskajiem produktiem

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Resursu ziņā efektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Eiropas pētniecības infrastruktūru stiprināšana, ieskaitot e-infrastruktūras

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Vadība nanotehnoloģiju, progresīvu materiālu, lāzertehnoloģijas, biotehnoloģijas un progresīvas ražošanas un apstrādes jomā

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Inovācijas paplašināšana mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Nekaitīgas, veselīgas un augstas kvalitātes pārtikas un citu bioproduktu pietiekamu krājumu nodrošināšana

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Pāreja uz uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Iekļaujošas, novatoriskas un domājošas Eiropas sabiedrības veicināšana

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Zinātne kopā ar sabiedrību un sabiedrībai

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Pētniecības stiprināšana nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Eiropas pētniecības infrastruktūras stiprināšana, ieskaitot e-infrastruktūru

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT)

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Iekļaujošas, novatoriskas un domājošas Eiropas sabiedrības veicināšana

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

„Apvārsnis 2020“ – Uz klientu orientēts zinātnisks un tehnisks atbalsts Savienības politikai

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts – izglītības, pētniecības, un inovācijas zināšanu trīsstūra integrēšana

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

322 875 370

324 676 361

1 800 991

 

Kopā

 

 

31 828 018

•  palielinātas “COSME” paredzētās saistības, ar šādu sadalījumu:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

02 02 01

Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves tirgiem uzlabošana

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā

160 447 967

172 842 972

12 395 005

 

Kopā

 

 

14 284 725

•  palielinātas “Erasmus+” paredzētās saistības, ar šādu sadalījumu:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

 

Kopā

 

 

6 627 673

Tādējādi, kā arī ņemot vērā decentralizētās aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts EUR 19 010,0 miljonu apmērā, bez rezerves 1.a izdevumu kategorijas maksimālajās robežās un paredzot iespēju izmantot vispārējo saistību rezervi EUR 543 miljonu apmērā.

1.b izdevumu kategorija

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kāds tas ir ierosināts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016.

Ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts EUR 50 831,2 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 5,8 miljonu apmērā 1.b izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

2. izdevumu kategorija

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar papildu samazinājumu EUR 140,0 miljonu apmērā, kas ir radies no lielākiem ELGF piešķirtajiem ieņēmumiem un palielinājumu budžeta pozīcijā 11 06 62 01. Līdz ar to Samierināšanas komiteja vienojās par šādām summām:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

05 03 01 10

Pamata maksājuma shēma (PMS)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Zinātniskie ieteikumi un informācija

8 485 701

8 680 015

194 314

 

Kopā

 

 

-139 805 686

Ņemot vērā decentralizētās aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts EUR 62 484,2 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 1777,8 miljonu apmērā 2. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

3. izdevumu kategorija

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar šādiem pielāgojumiem, par kuriem ir vienojusies Samierināšanas komiteja:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

09 05 05

Rīcība saistībā ar multividi

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Augstāka dzīvnieku veselības statusa un augsta dzīvnieku aizsardzības līmeņa nodrošināšana Savienībā

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Laicīga augiem kaitīgo organismu atklāšana un to izskaušanas nodrošināšana

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Iedarbīgu, efektīvu un uzticamu oficiālo kontroļu nodrošināšana

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fonds ārkārtas pasākumiem dzīvnieku un augu veselības jomā

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

 

Kopā

 

 

-9 075 000

Tādējādi, kā arī ņemot vērā decentralizētās aģentūras, izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības un elastības instrumenta izmantošanu migrācijas jomā, saistību līmenis ir noteikts EUR 4052,0 miljonu apmērā, bez rezerves 3. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās un paredzot iespēju izmantot EUR 1 506,0 miljonus no elastības instrumenta.

4. izdevumu kategorija

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar šādiem pielāgojumiem, par kuriem ir vienojusies Samierināšanas komiteja:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Pārtikas un uztura nodrošinājums un ilgtspējīga lauksaimniecība

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migrācijas un patvēruma jautājumi

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Vidusjūras reģiona valstis – Cilvēktiesības un mobilitāte

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Vidusjūras reģiona valstis – Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Vidusjūras reģiona valstis – Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Austrumu partnerība – Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Atbalsts citu veidu sadarbībai starp vairākām kaimiņvalstīm – visaptveroša programma

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Neatliekamas, efektīvas un vajadzībām pielāgotas humānās un pārtikas palīdzības sniegšana

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

 

Kopā

 

 

132 303 941

Tādējādi, kā arī ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts EUR 9167,0 miljonu apmērā, bez rezerves 4. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās un paredzot iespēju izmantot elastības instrumentu EUR 24,0 miljonu apmērā.

5. izdevumu kategorija

ES iestādēm paredzētais štata vietu skaits un apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ir ierosinājusi Komisija, ar šādiem izņēmumiem:

–  Eiropas Parlamenta budžeta lasījums ir apstiprināts, paredzot samazinājumu par 9 štata vietām;

–  Padomes budžeta lasījums ir apstiprināts;

–  Tiesas budžeta lasījums ir apstiprināts, papildus piešķirot 7 štata vietas (+ EUR 300 000);

–  ir apstiprināts Eiropas Parlamenta lasījums attiecībā uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lieto komitejas un Reģionu komitejas budžetu.

Tiek sagaidīts, ka 26. novembrī Komisija apstiprinās ziņojumu par to, kādu ietekmi uz budžetu radīs 2015. gada algu pielāgojums, kuru ar atpakaļejošu spēku no 2015. gada 1. jūlija piemēros attiecībā uz visu ES iestāžu darbinieku algām un pensijām.

Tādējādi, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts EUR 8935,2 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 547,8 miljonu apmērā 5. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

Saistību apropriāciju apjoms ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, paredzot Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu EUR 50 miljonu apmērā, lai veiktu avansa maksājumus.

1.4.  Maksājumu apropriācijas

Kopējais maksājumu apropriāciju apjoms 2016. gada budžetā ir noteikts EUR 143 885,3 miljonu apmērā, tostarp paredzot elastības instrumenta izmantošanu EUR 832,8 miljonu apmērā.

Maksājumu apropriāciju sadalījums ir noteikts tāds, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, ar turpmāk minētajiem pielāgojumiem, par kuriem ir vienojusies Samierināšanas komiteja.

1.  Pirmkārt, ir ņemts vērā to saistību apropriāciju apjoms, kas noteikts nediferencētajiem izdevumiem, kuru maksājumu apropriāciju apjoms pēc definīcijas ir vienāds ar saistību apropriāciju apjomu. Tas attiecas arī uz decentralizētajām aģentūrām, kurām ES iemaksa maksājumu apropriācijās ir noteikta 1.2. sadaļā ierosinātajā apjomā. Ar šo principu tiek panākts budžeta samazinājums EUR 140,0 miljonu apmērā.

2.  Maksājumu apropriācijas visiem jaunajiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām tiek noteiktas 50 % apmērā no atbilstošajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apjomā, ja tas ir mazāks. Jau esošo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību pagarināšanas gadījumā maksājumu apropriāciju apjoms tiek noteikts tāds, kā norādīts budžeta projektā, plus 50 % no atbilstošajām jaunajām saistību apropriācijām, vai Parlamenta ierosinātajā apjomā, ja tas ir mazāks. Ar šo principu tiek panākts budžeta palielinājums EUR 29,5 miljonu apmērā.

3.  Maksājumu apropriācijām paredzētie izdevumi tiek samazināti par EUR 460,1 miljonu ar šādu sadalījumu:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2016. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1 un 2)

2016. gada budžets

Starpība

02 05 01

Globālās satelītu radionavigācijas infrastruktūru un pakalpojumu („Galileo“) izveide un nodrošināšana līdz 2020. gadam

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Ar satelītiem saistītu pakalpojumu sniegšana, uzlabojot GPS veiktspēju, lai līdz 2020. gadam pakāpeniski aptvertu visu Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) valstu reģionu (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Eiropas satelītu navigācijas programmu pabeigšana (EGNOS un GALILEO)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Darbības pakalpojumu sniegšana, kuru pamatā ir novērošana no kosmosa un in situ dati (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Savienības autonomas Zemes novērošanas spējas izveide (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība (2007.–2013. gads)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Eiropas Sociālais fonds – Pārejas reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Eiropas Sociālais fonds – Attīstītākie reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Eiropas Sociālais fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Lauku attīstības programmas

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Pasākumi, kas veicina ilgtspējīgu lauku attīstību un teritorijas un vides ziņā līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, noturīgāku, konkurētspējīgāku un novatoriskāku Savienības lauksaimniecības nozari

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Pārejas reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Vairāk attīstīti reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Eiropas teritoriālā sadarbība

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Operatīvā tehniskā palīdzība

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Kohēzijas fonda projektu pabeigšana (līdz 2007. gadam)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Kohēzijas fonds (KF) – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Kohēzijas fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

ITER iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – ITER Eiropas kopuzņēmums – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

ITER Eiropas kopuzņēmuma pabeigšana – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E) (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

 

Kopā

 

 

-460 100 000

4.  1.–3. punktā noteikto maksājumu apropriāciju kopējais apjoms attiecīgajos izdevumu posteņos ir par EUR 570,6 miljoniem zemāks nekā tas, kādu to Komisija ierosināja budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016.

1.5.  Budžeta piezīmes

Ir apstiprināti Eiropas Parlamenta vai Padomes ieviestie grozījumi budžeta piezīmju tekstā, ar nosacījumu, ka tie nedrīkst grozīt vai paplašināt pašreizējā juridiskā pamata darbības jomu, skart iestāžu administratīvo neatkarību vai apgrūtināt darbību un ka tos ir iespējams finansēt ar pieejamajiem resursiem (kā norādīts izpildes iespēju vēstules pielikumā).

1.6.  Jaunas budžeta pozīcijas

Ja Samierināšanas komitejas apstiprinātajos kopīgajos secinājumos vai abu budžeta lēmējiestāžu attiecīgajos lasījumos nav noteikts citādi, budžeta nomenklatūra, kas ierosināta Komisijas iesniegtajā budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstulēm Nr. 1 un Nr. 2/2016, netiek mainīta, izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības un budžeta panta 18 04 01 (“Eiropas Pilsoņu iniciatīva”) sadalīšanu divos posteņos: 18 04 01 01 (“Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī”) un 18 04 01 02 (“Eiropas Pilsoņu iniciatīva”).

2.  2015. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projekts (BGP) ir apstiprināts Komisijas ierosinātajā redakcijā.

3.  Kopīgie paziņojumi

3.1.  Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka jaunatnes bezdarba samazināšana joprojām ir ļoti svarīga un kopēja politiska prioritāte, un tādēļ tie atkārtoti apstiprina apņēmību šīs problēmas risināšanai pēc iespējas labāk izmantot pieejamos budžeta resursus, un jo īpaši Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Tie atgādina, ka saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 14. panta 1. punktu "Rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam saistību apropriācijām 2014.–2017. gadam, ir vispārējā DFS rezerve saistībām, kas jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.–2020. gadam politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, īpaši jaunatnes nodarbinātību".

Saistībā ar DFS starpposma pārskatīšanu Komisija ņems vērā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas izvērtējumā gūtos rezultātus, ko attiecīgā gadījumā papildinās ar priekšlikumiem attiecībā uz iniciatīvas turpinājumu līdz 2020. gadam.

Padome un Parlaments apņemas drīzumā izskatīt Komisijas šajā sakarā iesniegtos priekšlikumus.

3.2.  Kopīgs paziņojums par maksājumu prognozi 2016.–2020. gadam

Pamatojoties uz pašreizējo vienošanos par maksājumu plānu 2015.–2016. gadam, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir gandarīti par pasākumiem, kas veikti, lai pakāpeniski atbrīvotos no neizpildītajiem maksājumu pieprasījumiem 2007.–2013. gada kohēzijas programmās un lai uzlabotu uzraudzību pār jebkādiem nesamaksāto rēķinu uzkrājumiem visās izdevumu kategorijās. Tie atkārtoti apņemas novērst – tostarp izveidojot agrīnas brīdināšanas sistēmu – līdzīgu uzkrājumu rašanos nākotnē.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija visa gada gaitā aktīvi uzraudzīs 2016. gada budžeta īstenošanas stāvokli saskaņā ar maksājumu plānu, par kuru panākta vienošanās; it īpaši 2016. gada budžetā paredzētās apropriācijas dos Komisijai iespēju līdz 2016. gada beigām līdz apmēram EUR 2 miljardu apjomam samazināt gada beigu uzkrājumus ar neizpildītajiem maksājumu pieprasījumiem 2007.–2013. gada kohēzijas programmās.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija turpinās pārraudzīt maksājumu īstenošanu un atjauninātās prognozes, saskaņā ar Iestāžu nolīguma pielikuma 36. punktu tiekoties šim jautājumam veltītās iestāžu sanāksmēs, kurām 2016. gadā politiskajā līmenī būtu jānotiek vismaz trīs reizes.

Šajā sakarībā Eiropas Parlaments, Padome, Komisija atgādina, ka minētajās sanāksmēs būtu jāpievēršas arī ilgāka termiņa prognozēm par maksājumu paredzamo dinamiku līdz 2014.–2020. gada DFS beigām.

3.3.  Eiropas Parlamenta paziņojums par Iestāžu nolīguma 27. punkta piemērošanu

Eiropas Parlaments ir apņēmies turpināt kopējā štata vietu skaita samazināšanu štatu sarakstā un to panākt līdz 2019. gadam saskaņā ar norādīto grafiku, ņemot vērā, ka 2016. gada neto samazinājums būs 18 štata vietas.

Parlamenta apstiprināto štata vietu kopskaita gada samazinājums

salīdzinājumā ar iepriekšējā gada plānu

Paredzētais samazinājums, lai panāktu 5 % mērķi(6)

2017

 

2018

 

2019

 

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

Atsauces

[xxxxx/2015] – C8-0000/2015] – [2015/xxxx](BUD)

Delegācijas vadītājs(-a): Parlamenta priekšsēdētājs

Martin Schulz

Par jautājumu atbildīgā komiteja

  Priekšsēdētājs

BUDG

Jean Arthuis

Referents(-i)

José Manuel Fernandes

Gérard Deprez

Izskatītie akta projekti

COM(2015)0300, COM(2015)0317, COM(2015)0513

Padomes nostāja

  Pieņemšanas datums

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

11706/2015 – C8-0274/2015

4.9.2015

8.9.2015

EP nostājas datums

28.10.2015

P8_TA(2015)0376

Datums Padomes vēstulei par to, ka tā neapstiprina EP grozījumus

28.10.2015

Samierināšanas komitejas sanāksmes

9.11.2015

13.11.2014

 

 

Datums, kad pieņēma Parlamenta delegācija saskaņā ar LESD 314. panta 5. punktu

14.11.2015

Deputāti, kas bija klāt balsošanā

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Péter Niedermüller, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Daniele Viotti, Patricija Šulin

Datums, kad panākta vienošanās Samierināšanas komitejā

14.11.2014

Datums, kad līdzpriekšsēdētāji konstatējuši, ka kopīgais dokuments ir apstiprināts un nosūtīts uz EP un Padomi

14.11.2015

Iesniegšanas datums

[0.0.0000]

(1)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0376.

(2)

OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(5)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(6)

Eiropas Parlaments uzskata, ka mērķis par 5 % samazinājumu neattiecas uz politisko grupu štatu sarakstā iekļautajām pagaidu štata vietām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika