RAPORT referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

18.11.2015 - (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Delegația Parlamentului European la comitetul de conciliere
Raportor: José Manuel Fernandes (secțiunea III - Comisia)
Gérard Deprez (alte secțiuni)

Procedură : 2015/2132(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0333/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

(14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere și declarațiile Parlamentului, Consiliului și Comisiei (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  având în vedere scrisorile rectificative nr. 1/2016 (COM(2015)0317) și nr. 2/2016 (COM(2015)0513) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016[1] și amendamentele bugetare pe care le conține,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene[2],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[4],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5],

–  având în vedere articolele 90 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul delegației sale la comitetul de conciliere (A8-0333/2015),

1.  aprobă proiectul comun convenit de comitetul de conciliere, care constă în ansamblul alcătuit din următoarele documente:

-   lista liniilor bugetare nemodificate comparativ cu proiectul de buget sau cu poziția Consiliului;

-   sumele totale aferente rubricilor cadrului financiar;

-   sumele linie cu linie pentru toate posturile bugetare;

-   un document consolidat în care sunt prezentate sumele și textul final aferente tuturor liniilor modificate în timpul concilierii;

2.  confirmă declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.   confirmă declarația sa cu privire la aplicarea punctului 27 din Acordul interinstituțional;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organelor interesate, precum și parlamentelor naționale.

ANEXĂ:

FINAL 14.11.2015

Buget 2016 – Concluzii comune

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1.  Bugetul 2016

2.  Bugetul 2015 – Bugetul rectificativ nr. 8/2015

3.  Declarații comune

Sinteză

A.  Bugetul 2016

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

-  cuantumul total al creditelor de angajament din bugetul 2016 se stabilește la 155 004,2 milioane EUR; în ansamblu, acesta lasă o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2016, de 2 331,4 milioane EUR în credite de angajament;

-  cuantumul total al creditelor de plată din bugetul 2016 se stabilește la 143 885,3 milioane EUR;

-  instrumentul de flexibilitate pentru 2016 se mobilizează pentru a pune la dispoziție suma de 1 506 milioane EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) și suma de 24 de milioane EUR în credite de angajament la rubrica 4 (Europa globală);

-  creditele de plată din 2016 aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate în 2014, 2015 și 2016 sunt estimate de Comisie la 832,8 milioane EUR.

B.  Bugetul 2015

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

-  bugetul rectificativ nr. 8/2015 este acceptat sub forma propusă de Comisie.

1.  Bugetul 2016

1.1.  Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare nemodificate nici de Consiliu, nici de Parlament și liniile bugetare pentru care Parlamentul a acceptat amendamentele Consiliului în cursul lecturii lor respective.

În ceea ce privește celelalte posturi bugetare, comitetul de conciliere a convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.6 de mai jos.

1.2.  Aspecte transversale

Agențiile descentralizate

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și în credite de plată) și numărul de posturi pentru toate agențiile descentralizate sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind convenite în cadrul comitetului de conciliere următoarele adaptări:

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal (finanțate pe bază de comisioane) a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA Biocide, +3 posturi) și reducerea creditelor cu 1 350 000 EUR;

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal (finanțate pe bază de comisioane) a Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA, +6 posturi);

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal (finanțate pe bază de comisioane) a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA, +3 posturi);

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal și a creditelor aferente ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER, +5 posturi și +325 000 EUR);

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal și a creditelor aferente ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA, +2 posturi și +130 000 EUR);

-  majorarea numărului de posturi din schema de personal și a creditelor aferente ale Eurojust (+2 posturi și +130 000 EUR);

-  majorarea creditelor pentru Autoritatea Bancară Europeană (ABE, +928 000 EUR);

-  reducerea creditelor aferente Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA, -260 000 EUR).

Agențiile executive

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și în credite de plată) și numărul de posturi pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016.

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

A fost aprobat un pachet cuprinzător de 89 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), ce corespund unei sume de 64,9 milioane EUR în credite de angajament, conform propunerii Parlamentului.

Când un proiect-pilot sau o acțiune pregătitoare pare să fie acoperită de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet respectă pe deplin plafoanele pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare prevăzute în Regulamentul financiar.

1.3.  Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament

După ce a luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, comitetul de conciliere a convenit următoarele:

Rubrica 1a

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind aduse adaptările următoare convenite în comitetul de conciliere:

•  Angajamentele pentru Orizont 2020 se majorează în modul următor:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

02 04 02 01

Poziția de lider în sectorul spațial

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Creșterea nivelului de inovare în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Consolidarea infrastructurilor europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurilor

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Poziția de lider în nanotehnologii, materiale avansate, laseri, biotehnologie, producție și procesare avansate

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Creșterea nivelului de inovare în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Asigurarea unei aprovizionări în cantitate suficientă cu alimente sigure, sănătoase și de calitate și cu alte bioproduse

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Știință cu și pentru societate

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurii

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Poziția de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Promovarea unor societăți europene sigure

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Orizont 2020 — Sprijin științific și tehnic orientat către client pentru politicile Uniunii

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Institutul European de Inovare și Tehnologie — integrarea triunghiului cunoașterii format din învățământul superior, cercetare și inovare

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Promovarea unor societăți europene sigure

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

322 875 370

324 676 361

1 800 991

 

Total

 

 

31 828 018

•  Angajamentele pentru COSME se majorează în modul următor:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

02 02 01

Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

160 447 967

172 842 972

12 395 005

 

Total

 

 

14 284 725

•  Angajamentele pentru Erasmus+ se majorează în modul următor:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

 

Total

 

 

6 627 673

Prin urmare, după luarea în considerare a agențiilor descentralizate, proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 19 010,0 milioane EUR, fără nicio marjă în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 1a și cu utilizarea marjei globale pentru angajamente pentru o sumă de 543 de milioane EUR.

Rubrica 1b

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016.

După ce au fost luate în considerare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 50 831,2 milioane EUR, lăsând o marjă de 5,8 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 1b.

Rubrica 2

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind aplicată o reducere suplimentară de 140,0 de milioane EUR în urma creșterii nivelului veniturilor alocate FEGA și a majorării de la linia bugetară 11 06 62 01. Ca urmare, comitetul de conciliere a convenit următoarele:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

05 03 01 10

Schemă de plată de bază (BPS)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Consiliere și cunoștințe științifice

8 485 701

8 680 015

194 314

 

Total

 

 

-139 805 686

După ce au fost luate în considerare agențiile descentralizate, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 62 484,2 milioane EUR, lăsând o marjă de 1 777,8 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 2.

Rubrica 3

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind aduse adaptările următoare convenite în comitetul de conciliere:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

09 05 05

Acțiuni multimedia

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Asigurarea unei stări de sănătate mai bune a animalelor și a unui nivel înalt de protecție a animalelor în Uniune

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Asigurarea detectării în timp util a organismelor dăunătoare pentru plante și eradicarea lor

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Asigurarea de controale eficace, eficiente și fiabile

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fondul pentru măsuri de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

 

Total

 

 

-9 075 000

Prin urmare, după luarea în considerare a agențiilor descentralizate, proiectelor-pilot, acțiunilor pregătitoare și a mobilizării instrumentului de flexibilitate pentru migrație, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 4 052,0 de milioane EUR, fără nicio marjă în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 3 și cu mobilizarea a 1 506,0 milioane EUR prin intermediul instrumentului de flexibilitate.

Rubrica 4

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind aduse adaptările următoare convenite în comitetul de conciliere:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

13 07 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Dezvoltare umană

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Securitatea alimentară și nutrițională și agricultura durabilă

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migrație și azil

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Sprijin pentru reformele politice și alinierea treptată aferentă la acquis-ul Uniunii

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Sprijin pentru reformele politice și alinierea treptată aferentă la acquis-ul Uniunii

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Țările mediteraneene — Buna guvernanță, drepturile omului și mobilitatea

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Țările mediteraneene — Combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Parteneriatul estic — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Sprijin acordat altor mecanisme de cooperare multinațională cu țările vecine — Program unic

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Furnizare de ajutor umanitar și ajutor alimentar rapide, eficace și bazate pe nevoi

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

 

Total

 

 

132 303 941

Prin urmare, după luarea în considerare a proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 9 167,0 de milioane EUR, fără nicio marjă în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 4 și cu mobilizarea a 24,0 de milioane EUR prin intermediul instrumentului de flexibilitate.

Rubrica 5

Au fost aprobate numărul de posturi din schemele de personal ale instituțiilor și creditele propuse de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, cu următoarele excepții:

-  Parlamentul European, a cărui buget a fost aprobat în conformitate cu propria lectură, cu reducerea a 9 posturi;

-  Consiliul, a cărui buget a fost aprobat în conformitate cu propria lectură;

-  Curtea de Justiție, pentru care au fost autorizate 7 posturi suplimentare (+300 000 EUR);

-  Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, pentru care a fost aprobată lectura Parlamentului European.

Se așteaptă ca la 26 noiembrie Comisia să aprobe raportul privind impactul bugetar al actualizării salariilor pentru 2015, care va avea efect retroactiv începând cu 1 iulie 2015 asupra remunerației personalului tuturor instituțiilor UE și asupra pensiilor.

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 8 935,2 milioane EUR, lăsând o marjă de 547,8 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 5.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, inclusiv mobilizarea a 50 de milioane EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru plățile în avans.

1.4.  Credite de plată

Cuantumul total al creditelor de plată din bugetul 2016 se stabilește la 143 885,3 milioane EUR, inclusiv 832,8 milioane EUR aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate.

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, fiind aduse adaptările următoare convenite în comitetul de conciliere:

1.  În primul rând, se ține seama de nivelul convenit al creditelor de angajament pentru cheltuieli nediferențiate, în cazul cărora nivelul creditelor de plată este egal cu nivelul angajamentelor. Aceeași dispoziție se aplică în cazul agențiilor descentralizate, care beneficiază de o contribuție din partea Uniunii Europene sub formă de credite de plată stabilită la nivelul propus în secțiunea 1.2 de mai sus. Efectul combinat reprezintă o reducere de 140,0 de milioane EUR.

2.  Creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi se stabilesc la 50% din creditele de angajament corespunzătoare sau la nivelul propus de Parlament, dacă acesta este inferior; în cazul prelungirii proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare existente, nivelul plăților este cel definit în proiectul de buget, la care se adaugă 50% din noile credite de angajament corespunzătoare, sau corespunde nivelului stabilit de Parlament, dacă acesta este inferior. Efectul combinat reprezintă o majorare cu 29,5 milioane EUR.

3.  Cheltuielile aferente creditelor de plată se reduc cu 460,1 milioane EUR, după cum urmează:

 

 

 

 

în EUR

Linia bugetară

Denumirea

PB 2016 (inclusiv SR 1 și 2)

Bugetul 2016

Diferență

02 05 01

Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Furnizarea de servicii prin satelit care îmbunătățesc performanțele GPS pentru a acoperi treptat întreaga regiune a Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC) până în 2020 (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Finalizarea programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și pe date in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Dezvoltarea unei capacități autonome a Uniunii de observare a Pământului (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă (2007-2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă”

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Fondul social european — Asistență tehnică operațională

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programe de dezvoltare rurală

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Promovarea dezvoltării rurale durabile și a unui sector agricol al Uniunii mai echilibrat din punct de vedere teritorial și al mediului, mai ecologic și mai inovator

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni în tranziție — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni mai dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Cooperare teritorială europeană

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Finalizarea proiectelor din cadrul Fondului de coeziune (înainte de 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Fondul de coeziune — Obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER — Întreprinderea comună europeană pentru ITER – Fuziune pentru Energie (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Finalizarea Întreprinderii comune europene pentru ITER — Fuziune pentru Energie (F4E) (2007-2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

 

Total

 

 

-460 100 000

4.  Nivelul combinat al creditelor de plată de la subpunctele 1-3 de mai sus este cu 570,6 milioane EUR mai scăzut decât nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, în ceea ce privește posturile de cheltuieli în cauză.

1.5.  Observații bugetare

Modificările aplicate de Parlamentul European sau de Consiliu observațiilor bugetare se consideră convenite în măsura în care nu modifică și nici nu extind domeniul de aplicare al unui temei juridic existent, nu afectează autonomia administrativă a instituțiilor, nu creează dificultăți de funcționare și pot fi acoperite de resursele disponibile (conform anexei la scrisoarea privind executabilitatea).

1.6.  Linii bugetare noi

Cu excepția unei mențiuni contrare în concluziile comune convenite în cadrul comitetului de conciliere sau convenite de ambele componente ale autorității bugetare în lecturile lor respective, nomenclatura bugetară propusă de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 și nr. 2/2016, rămâne neschimbată, cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, precum și a împărțirii articolului 18 04 01, „Inițiativă cetățenească europeană”, în două posturi separate: 18 04 01 01, „Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii”, și 18 04 01 02, „Inițiativă cetățenească europeană”.

2.  Bugetul 2015

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 8/2015 este aprobat sub forma propusă de Comisie.

3.  Declarații comune

3.1.  Declarație comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună ridicată și, în acest sens, își reafirmă voința de a rezolva această problemă utilizând resursele bugetare disponibile, în special Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), în modul cel mai bun posibil.

Acestea reamintesc că, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, « marjele păstrate disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament pe perioada 2014-2017 constituie o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016-2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor ».

În contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Comisia va trage concluzii pe baza rezultatelor evaluării YEI, însoțite, după caz, de propuneri pentru continuarea inițiativei până în 2020.

Consiliul și Parlamentul se angajează să examineze rapid propunerile înaintate de Comisie în acest sens.

3.2.  Declarație comună referitoare la previziunile privind plățile pentru perioada 2016-2020

Pe baza actualului acord privind un plan de plăți 2015-2016, Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc măsurile luate în vederea eliminării treptate a numărului cererilor de plată neonorate pentru programele de coeziune din perioada 2007-2013, precum și a îmbunătățirii monitorizării oricăror întârzieri la plata facturilor în cadrul tuturor rubricilor. Acestea își reafirmă angajamentul de a împiedica o astfel de acumulare de întârzieri în viitor, inclusiv prin crearea unui sistem de avertizare timpurie.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor monitoriza în mod activ, pe parcursul întregului an, stadiul execuției bugetului 2016, în conformitate cu planul de plăți convenit de comun acord; în special, creditele prevăzute în bugetul 2016 vor permite Comisiei să reducă numărul cererilor de plată neonorate la sfârșitul exercițiului pentru programele de coeziune din perioada 2007-2013 până la un nivel de aproximativ 2 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2016.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor continua să evalueze execuția plăților și previziunile actualizate în cadrul unor reuniuni interinstituționale specifice, în conformitate cu punctul 36 din anexa la acordul interinstituțional, evaluare care ar trebui să aibă loc cel puțin de trei ori în 2016 la nivel politic.

În acest context, Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reuniunile respective ar trebui să abordeze, de asemenea, previziunile pe termen lung privind evoluția preconizată a plăților până la sfârșitul CFM 2014-2020.

3.3.  Declarația Parlamentului European cu privire la aplicarea punctului 27 din Acordul interinstituțional

Parlamentul European s-a angajat să reducă numărul total de posturi din schema sa de personal și să finalizeze acest proces până în 2019, în conformitate cu următorul calendar, având în vedere că, în 2016, va avea loc o reducere netă de 18 posturi:

Reducerea anuală netă a numărului total de posturi autorizate în schema de personal

a Parlamentului European comparativ cu anul precedent

Reduceri de realizat pentru a atinge obiectivul de 5%[6]

2017

 

2018

 

2019

 

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

Referințe

[xxxxx/2015] – C8-0000/2015] – [2015/xxxx](BUD)

Președintele delegației: Președintele

Martin Schulz

Comisie competentă în fond

  Președinte

BUDG

Jean Arthuis

Raportori:

José Manuel Fernandes

Gérard Deprez

Proiecte de acte examinate

COM(2015)0300, COM(2015)0317, COM(2015)0513

Poziția Consiliului

  Data adoptării

  Data anunțului în plen

11706/2015 – C8-0274/2015

4.9.2015

8.9.2015

Data poziției PE

28.10.2015

P8_TA(2015)0376

Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

28.10.2015

Reuniunile comitetului de conciliere

9.11.2015

13.11.2014

 

 

Data adoptării de către delegația Parlamentului în conformitate cu articolul 314 alineatul (5) din TFUE

14.11.2015

Membri titulari prezenți

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Péter Niedermüller, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Daniele Viotti, Patricija Šulin

Data acordului în comitetul de conciliere

14.11.2014

Data constatării de către copreședinți(te) a aprobării proiectului comun și transmiterea acestuia la PE și la Consiliu

14.11.2015

Data depunerii

[0.0.0000]

  • [1]  Texte adoptate la acea dată, P8_TA-PROV(2015)0376.
  • [2]  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
  • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [5]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [6]  Parlamentul European consideră că posturile temporare atribuite grupurilor politice și identificate în schema sa de personal nu sunt vizate de reducerea de 5%.