Процедура : 2015/2123(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0335/2015

Внесени текстове :

A8-0335/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0406

ДОКЛАД     
PDF 179kWORD 87k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г.

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Лефтерис Христофору

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г.

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 14 ноември 2015 г. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0335/2015),

A.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършването на авансови плащания

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(4), и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации и да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(6) фондът не може да надхвърля максимална сума от 500 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)  Член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 предвижда възможността да се мобилизират суми от Фонда до максимален размер от 50 000 000 EUR за авансови плащания и съответните бюджетни кредити да се записват в общия бюджет на Съюза,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в .. на ...

За Европейския парламент  За Съвета

Председател     Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден, за да може Съюзът да реагира при извънредни ситуации, причинени от големи природни бедствия и да изразява европейска солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. Фондът може да предоставя финансова помощ на държави членки и държави, в процес на преговори за присъединяване към Съюза, в случай на „голямо природно бедствие“, когато причинените от него общи преки щети се оценяват или на над 3 милиарда евро по цени от 2011 г. или на над 0,6% от брутния национален доход на съответната държава (която от двете суми е по-ниска). Фондът може да бъде мобилизиран също така в случай на регионално бедствие. Условията за мобилизиране на ЕСФС са изложени в съответния основен акт (Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета), изменен през 2014 г. (Регламент (ЕС) № 661/2014).

Регламентът за МФР за периода 2014 ‒ 2020 г.(7), в своя член 10, предвижда възможност за мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) над съответните функции от финансовата рамка.

Настоящото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета не е свързано с конкретен случай на бедствие. Вместо това целта му е записване в общия бюджет на Съюза за 2016 г. сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за своевременно и ефикасно изплащане на авансови суми в случай на бедствие догодина.

Това е пряко свързано с нова разпоредба в изменящия регламент от 2014 г.(8) (член 4а), за която Европейският парламент твърдо се застъпва, която цели ускоряване на предоставянето на помощ на засегнатите държави чрез изплащане на авансова сума преди да бъде прието окончателното решение за отпускане на средства, като по този начин се повишава ефективността на фонда. По настояване на Парламента окончателният компромисен текст на изменящия регламент, приет за първи път по обикновената законодателна процедура, включва разпоредба, с която се предлага бюджетирането на сума до максимален размер от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания всяка година, за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси.

Следва да се отбележи, че авансово плащане може да бъде изплатено по искане на държава членка и след извършване на предварителна оценка от страна на Комисията на съответното заявление до ФСЕС. Размерът на авансовата сума не следва да надвишава 10% от очаквания общ размер на финансовата помощ и не следва да превишава 30 милиона евро. Изплащането на авансова сума не влияе върху окончателното решение за мобилизиране на средства от фонда, а неправомерно изплатените авансови суми се възстановяват от Европейската комисия от държавата членка.

Докладчикът напомня, че ФСЕС не е просто още една форма на финансова подкрепа от ЕС, а че също така допринася за изпращането на ясно политическо послание за солидарност, като същевременно предоставя така необходимата помощ на засегнатите граждани. Един капацитет за бърза реакция, включително чрез авансови плащания, ще помогне на Съюза за постигането на тези цели.

Следователно докладчикът препоръчва тези суми да бъдат включени в бюджета за 2016 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bogdan Brunon Wenta

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(5)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(7)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(8)

ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.

Правна информация - Политика за поверителност