Menetlus : 2015/2123(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0335/2015

Esitatud tekstid :

A8-0335/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0406

RAPORT     
PDF 148kWORD 78k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Lefteris Christoforou

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse lepituskomitee poolt 14. novembril 2015 heaks kiidetud ühist teksti (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0335/2015),

A.  arvestades, et kooskõlas määrusega (EL) nr 661/2014, millega muudeti määrust (EÜ) nr 2012/2002, tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta ettemaksete tegemiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta,(4) eriti selle artikli 4a lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(5) eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele ning näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada maksimaalset summat, milleks on 500 miljonit eurot (2011. aasta hindades)(6).

(3)  Määruse (EÜ) 2012/2002 artikli 4a lõikes 4 on sätestatud, et fondi vahendid saab võtta kasutusele ettemaksete tegemiseks summas kuni 50 000 000 eurot ning vastavad assigneeringud kantakse liidu üldeelarvesse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames ettemaksete tegemiseks kasutusele 50 000 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) loodi selleks, et võimaldada liidul reageerida suurte loodusõnnetuste poolt põhjustatud kriisiolukordadele ning väljendada Euroopa solidaarsust Euroopa katastroofipiirkondadega. Fondist antakse suurte loodusõnnetuste korral rahalist abi liikmesriikidele ja ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele juhul, kui katastroof on põhjustanud otsest kahju kokku rohkem kui 3 miljardi euro eest (2011. aasta hindades) või 0,6 % ulatuses riigi kogurahvatulust, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Fondi vahendeid võib kasutusele võtta ka piirkondliku mõõtmega katastroofi korral. ELSFi kasutuselevõtu tingimused on sätestatud asjakohases alusaktis (nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002), mida 2014. aastal muudeti (määrus (EL) nr 661/2014).

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) määruse(7) artikli 10 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades), mis lisandub finantsraamistiku vastavate rubriikide vahenditele.

Käesolev ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ei ole seotud ühegi konkreetse loodusõnnetusega. Selle eesmärk on hoopis kanda liidu 2016. aasta üldeelarvesse 50 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et võimaldada järgmisel aastal asetleidvate katastroofide korral õigeaegset ja tõhusat ettemaksete tegemist.

See tuleneb otseselt 2014. aastal muudetud määruse(8) uuest sättest (artikkel 4a), mida Euroopa Parlament tugevalt toetab ja mille eesmärk on kiirendada katastroofis kannatanud riikidele abi väljamaksmist, tehes enne lõpliku otsuse langetamist ettemakse ja parandades seeläbi asjaomase fondi tulemuslikkust. Muutmismääruse lõplikku kompromissteksti, mis võeti esimest korda vastu seadusandliku tavamenetluse alusel, lisati seetõttu parlamendi nõudmisel säte, millega tehti ettepanek kanda igal aastal eelarvesse kulukohustuste ja maksetena kuni 50 miljonit eurot, et tagada eelarvevahendite õigeaegne kättesaadavus.

Ühtlasi tuleks märkida, et ettemakseid saab teha liikmesriigi taotlusel, kuid alles pärast asjaomase ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise taotluse esialgset hindamist komisjonis. Ettemakse ei tohi olla suurem kui 10 % eeldatavast rahalisest toetusest ega ületada 30 miljonit eurot. Ettemakse tegemine ei mõjuta fondi vahendite kasutuselevõtu lõplikku otsust ja Euroopa Komisjon nõuab liikmesriigilt põhjendamatult tehtud ettemaksed tagasi.

Raportöör tuletab meelde, et ELi Solidaarsusfond ei ole lihtsalt järjekordne ELi rahalise toetuse andmise vahend, vaid sellega saadetakse selge ja poliitiline solidaarsussõnum ning antakse katastroofis kannatanud kodanikele väga vajalikku abi. Seetõttu aitab kiire reageerimine, muu hulgas ettemaksete tegemise kaudu, liidul neid eesmärke saavutada.

Seetõttu soovitab raportöör kanda kõnealused summad 2016. aasta eelarvesse.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

19.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(5)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(7)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(8)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika