Menettely : 2015/2123(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0335/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0335/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0406

MIETINTÖ     
PDF 147kWORD 73k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Lefteris Christoforou

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 14. marraskuuta 2015 hyväksymän yhteisen tekstin (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0335/2015),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 661/2014 mukaisesti ennakkomaksujen maksamista varten 50 000 000 euroa otetaan käyttöön unionin yleisen talousarvion määrärahoina;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(4) ja erityisesti sen 4 a artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä 'rahasto', tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)  Rahasto ei saa ylittää 500 miljoonan euron enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(6) 10 artiklassa säädetään.

(3)  Asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdan mukaan rahastosta voidaan ottaa käyttöön enintään 50 000 000 euroa ennakkomaksujen maksamista varten ja niitä vastaavat määrärahat voidaan ottaa unionin yleiseen talousarvioon,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2016 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ennakkomaksujen maksamista varten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

PERUSTELUT

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) perustettiin, jotta unioni voisi reagoida suurten luonnonkatastrofien aiheuttamiin hätätilanteisiin ja osoittaa näin solidaarisuutta Euroopan katastrofialueiden väestöä kohtaan. Rahaston tukea voidaan antaa jäsenvaltiolle tai jäsenyydestä neuvottelevalle maalle sellaisen suuren luonnonkatastrofin jälkeen, jonka aiheuttamat välittömät vahingot ovat yhteensä joko yli 3 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina tai yli 0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta, jos tämä määrä on edellistä pienempi. Rahaston tukea voidaan myöntää myös alueellisen katastrofin vuoksi. EUSR:n varojen käyttöönoton edellytyksistä on säädetty asiaa koskevassa perusasetuksessa (neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002), jota muutettiin vuonna 2014 (asetuksella (EU) N:o 661/2014).

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetussa asetuksessa(7) (10 artikla) säädetään, että solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ylittämällä rahoituskehyksen asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät.

Tämä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotus ei liity mihinkään tiettyyn luonnonkatastrofiin. Sen tarkoituksena on 50 miljoonan euron ottaminen Euroopan unionin yleiseen talousarvioon vuodeksi 2016 maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta ennakkomaksut voidaan maksaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti ensi vuonna mahdollisesti tapahtuvien katastrofien yhteydessä.

Tämä on suoraa seurausta parlamentin aikoinaan voimakkaasti ajamasta vuonna 2014 annetun muutosasetuksen(8) uudesta säännöksestä (4 a artikla), jonka pyrkimyksenä on tehostaa rahaston toimintaa nopeuttamalla avun maksamista katastrofista kärsiville maille siten, että maksetaan ennakkomaksuja ennen lopullista päätöstä avun myöntämisestä. Parlamentin vaatimuksesta muutosasetusta koskevaan lopulliseen kompromissiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan vuosittain talousarvioon voidaan ottaa enintään 50 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta talousarviomäärärahoja olisi oikeaan aikaan käytettävissä. Muutosasetus annettiin ensimmäistä kertaa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Jäsenvaltiolle voidaan sen pyynnöstä maksaa ennakkomaksu, kun komissio on alustavasti arvioinut solidaarisuusrahaston tukea koskevan hakemuksen. Ennakkomaksun määrä saa olla enintään 10 prosenttia ennakoidun avun määrästä, eikä se voi olla yli 30 miljoonaa euroa. Ennakkomaksun maksaminen ei vaikuta rahaston varojen käyttöönottoa koskevan lopullisen päätöksen tekemiseen, ja komissio perii jäsenvaltiolta takaisin perusteetta maksetut ennakot.

Esittelijä muistuttaa, että solidaarisuusrahasto ei ole pelkästään yksi unionin tuen muoto, vaan sillä halutaan myös antaa selvä poliittinen viesti solidaarisuudesta ja toimittaa kipeästi kaivattua apua hädässä oleville. Muun muassa ennakkomaksujen avulla varmistettava valmius nopeaan reagointiin auttaa edistämään näitä unionin tavoitteita.

Esittelijä suosittelee sen tähden näiden määrien ottamista vuoden 2016 talousarvioon.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(5)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(8)

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö