Eljárás : 2015/2123(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0335/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0335/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0406

JELENTÉS     
PDF 160kWORD 88k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 11-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Lefteris Christoforou

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2015. november 14-én jóváhagyott közös szövegtervezetre (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0335/2015),

A.  mivel a 2012/2002/EK rendeletet módosító 661/2014/EU rendelettel összhangban 50 000 000 euró összeg érhető el az előlegek kifizetésére az Unió általános költségvetésének előirányzatai révén;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 4a. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(6) 10. cikkének értelmében az alap éves maximális összege (2011-es árakon) 500 millió EUR.

(3)  A 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig lehet igénybe venni előlegfizetés céljára, a kapcsolódó előirányzatokat pedig be kell vezetni az Unió általános költségvetésébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2016-os költségvetési évre szóló általános költségvetése terhére 50 000 000 EUR összeget igénybe kell venni kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában előlegfizetés céljára.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt ...

  az Európai Parlament részéről   a Tanács részéről

  az elnök  az elnök

INDOKOLÁS

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) azért hozták létre, hogy lehetővé tegye az Európai Unió számára a reagálást a jelentős természeti katasztrófákra és kifejezésre juttassa az Európa katasztrófa sújtotta régióival való európai szolidaritást. Az alap pénzügyi támogatást nyújt a tagállamok és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok számára „jelentős természeti katasztrófákˮ esetén, vagyis akkor, amennyiben a katasztrófa által okozott kár meghaladja a 3 milliárd eurót 2011-es árakon, vagy az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb. Igénybe vehető regionális katasztrófa esetén is. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja igénybevételének feltételeit a vonatkozó alap-jogiaktus tartalmazza (2012/2002/EK tanácsi rendelet), amely 2014-ben módosításra került (661/2014/EU rendelet).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet(7) (10. cikk) 500 millió euró (2011-es árakon) éves plafonig teszi lehetővé teszi az alap igénybevételét, a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül.

Az Európai Parlament és a Tanács jelenlegi határozatra irányuló javaslata nem egy konkrét katasztrófával összefüggésben született. Célja ehelyett 50 millió euró elkülönítése az Unió 2016-os költségvetésében kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, az előlegek időben és hatékonyan történő kifizetése érdekében, egy jövő évben esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén.

Ez a 2014-es módosító rendelet(8) egy új rendelkezésének (4a cikk) közvetlen eredménye, amely mellett az Európai Parlament határozottan kiállt, és amelynek célja az érintett országoknak szánt segély folyósításának meggyorsítása egy előleg révén, mielőtt a végleges odaítélésről szóló határozat megszületne, ezzel javítva az alap hatékonyságát. A Parlament ösztönzésére a módosító rendelet végső kompromisszumos szövege, amelyet először a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadtak el, egy 50 millió euróig terjedő összegű előirányzatot tartalmazott a költségvetésben kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában minden évre, a költségvetési források kellő időben való rendelkezésre állása érdekében.

Meg kell jegyezni, hogy az előleget valamely tagállam kérésére lehet kifizetni azt követően, hogy a Bizottság előzetesen értékelte az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmet. Az előleg összege nem haladhatja meg a várható pénzügyi hozzájárulás 10%-át (illetve 30 millió eurót). Az előleg az alap igénybevételéről szóló végső határozattól függetlenül kerül kifizetésre, továbbá az Európai Bizottság kötelezi a tagállamokat a jogosulatlanul kifizetett előlegek visszatérítésére.

Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUSZA nem egyszerűen az uniós pénzügyi támogatások egy új válfaja, hanem erősíti a szolidaritás egyértelmű politikai üzenetét, miközben biztosítja az érintett polgárok által sürgősen igényelt segítségnyújtást. A gyors reagálás kerete, beleértve az előleg kifizetését is, lehetővé teszi az Unió számára, hogy elérje ezeket a célkitűzéseket.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fenti összegeket vegyék fel a 2016-os költségvetésbe.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

19.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(5)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(7)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(8)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat