Procedura : 2015/2123(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0335/2015

Teksty złożone :

A8-0335/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0406

SPRAWOZDANIE     
PDF 167kWORD 85k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r.

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Lefteris Christoforou

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r.

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020(2),w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 14 listopada 2015 r. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0335/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 661/2014 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 kwota 50 000 000 EUR jest udostępniona na wypłaty zaliczek za pośrednictwem środków w budżecie ogólnym Unii

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(4), a w szczególności jego art. 4a ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych oraz okazanie solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(6).

(3)  Art. 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 przewiduje możliwość uruchomienia funduszu w kwocie do 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek i zapisanie odpowiednich środków w budżecie ogólnym Unii,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia na wypłatę zaliczek kwoty 50 000 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

UZASADNIENIE

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony, aby umożliwić Unii reagowanie na sytuacje nadzwyczajne spowodowane poważnymi klęskami żywiołowymi oraz wyrażenie solidarności europejskiej z regionami dotkniętymi takimi klęskami w Europie. Z funduszu można oferować pomoc finansową państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii w przypadku wystąpienia poważnej klęski żywiołowej, jeśli łączne bezpośrednie szkody spowodowane przez tę klęskę żywiołową przekraczają 3 mld EUR w cenach z 2011 r. lub 0,6 % DNB danego kraju, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Środki z funduszu można także uruchamiać w przypadku wystąpienia regionalnej klęski żywiołowej. Warunki uruchomienia FSUE są określone w odpowiednim akcie podstawowym (rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002), zmienionym w 2014 r. (rozporządzenie (UE) nr 661/2014).

Rozporządzenie w sprawie WRF na lata 2014–2020(7) (art. 10) dopuszcza możliwość uruchomienia środków z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), powyżej limitów właściwych działów ram finansowych.

Obecny projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nie dotyczy konkretnej klęski żywiołowej. Jego celem jest natomiast ujęcie w budżecie ogólnym Unii na 2016 r. kwoty 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności, na wypłatę zaliczek w sposób szybki i skuteczny w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w przyszłym roku.

Jest on bezpośrednim skutkiem nowego przepisu rozporządzenia zmieniającego z 2014 r.(8) (art. 4a), którego zdecydowanie broni Parlament Europejski i który ma na celu przyspieszenie wypłaty pomocy poszkodowanym państwom poprzez wypłatę zaliczki przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu finansowania, co zwiększy skuteczność funduszu. W wyniku nalegań ze strony Parlamentu w ostatecznym kompromisie w sprawie rozporządzenia zmieniającego, przyjętego po raz pierwszy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, zawarty jest przepis, zgodnie z którym co roku do budżetu wpisana zostaje maksymalna kwota 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności, w celu zapewnienia szybkiej dostępności zasobów budżetowych.

Należy zauważyć, że zaliczka może być udzielona na wniosek państwa członkowskiego i po dokonaniu przez Komisję wstępnej oceny odnośnego wniosku o środki z FSUE. Kwota zaliczki nie może przekraczać 10% kwoty zakładanego wkładu finansowego i nie może przekraczać 30 mln EUR. Zaliczka jest wypłacana bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia funduszu, a nienależnie wypłacone zaliczki zostaną odzyskane od państw członkowskich przez Komisję Europejską.

Sprawozdawca przypomina, że FSUE nie jest tylko kolejną formą wsparcia finansowego z UE, lecz przyczynia się on również do wysłania jasnego sygnału politycznego o solidarności, a jednocześnie oferuje bardzo potrzebną pomoc obywatelom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych. Możliwość szybkiego reagowania, w tym poprzez wypłatę zaliczki, pomoże Unii osiągnąć te cele.

Sprawozdawca zaleca zatem ujęcie w budżecie na 2016 r. powyższych kwot.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

19.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bogdan Brunon Wenta

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(5)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(7)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(8)

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności