Procedură : 2015/2123(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0335/2015

Texte depuse :

A8-0335/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0406

RAPORT     
PDF 159kWORD 87k
19.11.2015
PE 560.718v01-00 A8-0335/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Lefteris Christoforou

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0335/2015),

A.  întrucât, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 661/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru plata unor avansuri

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(4), în special articolul 4a alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă rapid, eficient și cu flexibilitate situațiilor de urgență și să-și exprime solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

(2)  Fondul nu trebuie să depășească un cuantum maxim de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(6).

(3)  Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 prevede că se poate mobiliza din fond un cuantum de maximum 50 000 000 EUR pentru plata avansurilor, precum și pentru creditele corespunzătoare înscrise în bugetul general al Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene un cuantum de 50 000 000 EUR în credite de angajament și de plată pentru plata avansurilor.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a-i permite Uniunii să răspundă situațiilor de urgență provocate de catastrofe naturale majore și să își manifeste solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de o catastrofă. Fondul poate oferi asistență financiară statelor membre și țărilor care se află în etapa de negocieri în vederea aderării la Uniune, în cazul unei „catastrofe naturale majore”, adică dacă daunele totale directe provocate de catastrofă depășesc 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6% din VNB-ul țării în cauză, fiind reținută valoarea cea mai mică dintre acestea. Fondul poate fi mobilizat, de asemenea, în cazul unor catastrofe regionale. Condițiile care permit mobilizarea FSUE sunt stabilite în actul de bază relevant [Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului], modificat în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 661/2014].

Regulamentul de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020(7) (articolul 10) permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), peste plafoanele rubricilor relevante din cadrul financiar.

Prezenta propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului nu vizează o catastrofă anume. În schimb, obiectivul său este de a înscrie în bugetul general al Uniunii pentru 2016 suma de 50 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și de plată, această sumă fiind necesară pentru a plăti într-un mod mai rapid și mai eficient avansurile în cazul unei catastrofe care ar putea surveni în exercițiul următor.

Acest lucru este consecința directă a unei noi dispoziții din Regulamentul de modificare din 2014(8) (articolul 4a), susținută cu fermitate de Parlamentul European, care vizează accelerarea plății ajutorului către țările afectate prin plata unui avans înainte de a se lua decizia finală de atribuire, crescând astfel eficacitatea Fondului. La insistențele Parlamentului, compromisul final privind Regulamentul de modificare, adoptat pentru prima dată prin procedura legislativă ordinară, a inclus astfel o dispoziție care propune înscrierea în buget a unei sume de până la 50 de milioane EUR în credite de angajament și credite de plată în fiecare exercițiu, pentru a asigura disponibilitatea timpurie a resurselor bugetare.

Ar trebui remarcat faptul că se poate acorda un avans la cererea unui stat membru, după ce Comisia a realizat o evaluare preliminară a respectivului dosar în care se solicită finanțare din partea FSUE. Cuantumul avansului plătit nu ar trebui să depășească 10 % din contribuția financiară anticipată și, de asemenea, nu ar trebui să depășească suma de 30 de milioane EUR. Avansul se plătește fără a aduce atingere deciziei finale privind mobilizarea Fondului, iar Comisia Europeană va recupera de la statul membru în cauză eventualele sume plătite în avans în mod necuvenit.

Raportorul reamintește că FSUE nu este doar o altă formă de asistență financiară acordată de UE, ci contribuie, de asemenea, la transmiterea unui mesaj politic clar de solidaritate, oferind un sprijin foarte necesar cetățenilor afectați. O capacitate de reacție promptă, inclusiv prin plata unui avans, va ajuta Uniunea să își îndeplinească aceste obiective.

Raportorul recomandă, așadar, ca aceste sume să fie înscrise în bugetul pe 2016.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

19.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bogdan Brunon Wenta

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(5)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(7)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(8)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.

Notă juridică - Politica de confidențialitate