Postup : 2015/2123(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0335/2015

Predkladané texty :

A8-0335/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0406

SPRÁVA     
PDF 165kWORD 81k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Lefteris Christoforou

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016

(COM(2015)0281 – C8‑0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0335/2015),

A.  keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 661/2014, ktorým bolo zmenené nariadenie (ES) č. 2012/2002, sa na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie dáva k dispozícii suma 50 000 000 EUR;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 4a ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom oblastí postihnutých katastrofami.

(1)(2)  Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(6).

(2)(3)  V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že fond možno mobilizovať v maximálnej výške 50 000 000 EUR na vyplácanie záloh a vo výške zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený, aby Únia mohla reagovať na núdzové situácie spôsobené veľkými prírodnými katastrofami a prejaviť európsku solidaritu s oblasťami v Európe, ktoré zasiahli katastrofy. Z fondu môže byť poskytnutá pomoc členským štátom a krajinám, ktoré sa zúčastňujú na prístupových rokovaniach, v prípade „veľkej prírodnej katastrofy“, t. j. ak priame škody spôsobené katastrofou presiahnu sumu 3 miliardy EUR v cenách roku 2011, resp. 0,6 % HND danej krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Fond možno mobilizovať aj v prípade regionálnej katastrofy. Podmienky mobilizácie FSEÚ sú stanovené v príslušnom základnom akte (nariadení Rady (ES) č. 2012/2002), ktorý bol zmenený v roku 2014 (nariadením (EÚ) č. 661/2014).

Nariadenie o VFR na roky 2014 – 2020(7) (článok 10) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) nad rámec príslušných okruhov finančného rámca.

Súčasný návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady nesúvisí s konkrétnou katastrofou. Naopak, jeho cieľom je začleniť do všeobecného rozpočtu Únie na rok 2016 sumu 50 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné počas budúceho roka včas a účinne vyplácať zálohy v prípade katastrofy.

Vyplýva to priamo z nového ustanovenia pozmeňujúceho nariadenia z roku 2014(8) (článok 4a), o ktoré sa výrazne zasadzoval Európsky parlament a ktorého cieľom je urýchliť rozdeľovanie pomoci pre postihnuté krajiny vyplatením zálohy ešte pred prijatím rozhodnutia o poskytnutí zálohy, a tým zvýšiť účinnosť fondu. Na naliehanie Parlamentu bolo teda do konečného kompromisného znenia pozmeňujúceho nariadenia, ktoré bolo prvýkrát prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu, začlenené ustanovenie, ktorým sa navrhuje, aby sa do rozpočtu zahrnula suma 50 miliónov EUR viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov za každý rok s cieľom zaistiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov.

Treba poznamenať, že zálohu možno poskytnúť na žiadosť členského štátu a po tom, ako Komisia predbežne posúdi príslušnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z FSEÚ. Výška zálohy by nemala presiahnuť 10 % predpokladaného finančného príspevku (a sumu 30 miliónov EUR). Vyplatením zálohy nie je dotknuté konečné rozhodnutie o mobilizácii fondu, pričom Komisia bude vymáhať vrátenie neoprávnene vyplatených záloh.

Spravodajca pripomína, že FSEÚ nie je len inou formou finančnej podpory EÚ, ale prispieva aj k vyslaniu jasného politického signálu solidarity a zároveň poskytuje postihnutým občanom tak veľmi potrebnú pomoc. Únii pomôže pri dosahovaní týchto cieľov schopnosť rýchlo reagovať, a to aj prostredníctvom vyplatenia zálohy.

Spravodajca preto odporúča, aby uvedené sumy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2016.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bogdan Brunon Wenta

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(5)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(8)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia