Postopek : 2015/2123(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0335/2015

Predložena besedila :

A8-0335/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0406

POROČILO     
PDF 157kWORD 82k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou)

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil spravni odbor 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0335/2015),

A.  ker se v skladu z Uredbo (EU) št. 661/2014, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2012/2002, v splošnem proračunu Unije da na voljo znesek v višini 50.000.000 EUR za plačilo predplačil prek odobritev,

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(4) in zlasti člena 4a(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) ter zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)  Sredstva Sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(6).

(3)  V členu 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 je določeno, da je Sklad mogoče uporabiti v znesku do največ 50.000.000 EUR za plačilo predplačil in da se ustrezne odobritve lahko vnesejo v splošni proračun Unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se uporabi Solidarnostni sklad Evropske unije, da se za plačilo predplačil zagotovi znesek v višini 50.000.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

OBRAZLOŽITEV

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen, da se Uniji omogoča hitro odzivanje na izredne razmere, ki jih povzročijo večje naravne nesreče, in kot izraz evropske solidarnosti s prizadetimi evropskimi regijami. Sklad lahko zagotovi finančno pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu, v primeru večje naravne nesreče, če skupna neposredna škoda, ki jo povzroči nesreča, presega 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,6 % BND države, kar je nižje. Sklad se lahko uporabi tudi v primeru regionalne nesreče. Pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije so določeni v ustreznem temeljnem aktu (Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002), ki je bil spremenjen leta 2014 (Uredba (EU) št. 661/2014).

Uredba o večletnem finančnem okviru 2014–2020(7) (člen 10) dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) poleg ustreznih razdelkov finančnega okvira.

Pričujoči predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta ni vezan na specifično nesrečo. Njegov namen je v splošni proračun Unije za leto 2016 vpisati znesek 50 milijonov EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za pravočasno in učinkovito plačilo predplačil v primeru nesreče, ki bi se pripetila prihodnje leto.

To je neposreden izid nove določbe iz spremenjene uredbe iz leta 2014(8) (člen 4a), ki jo je Evropski parlament odločno zagovarjal in je namenjena pospeševanju izplačila pomoči prizadetim regijam prek izplačila predplačila pred končno odločitvijo o dodelitvi, s čimer se krepi učinkovitost sklada. Na vztrajanje Parlamenta je končni kompromis glede spremenjene uredbe, ki je bil sprejet prvič z rednim zakonodajnim postopkom, vključil določbo, s katero se vsako leto predlaga znesek v višini do 50 milijonov EUR v obveznostih in plačilih, da se zagotovi pravočasna razpoložljivost proračunskih sredstev.

Opozoriti velja, da se na prošnjo države članice in po tem, ko Komisija predhodno oceni zadevno prošnjo za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, lahko zagotovi predplačilo. Višina predplačila ne bi smela presegati 10 % predvidenega finančnega prispevka oziroma 30 milijonov EUR. Predplačilo se izplača brez poseganja v končni sklep o uporabi sklada, Evropska komisija pa bo od držav članic izterjala neupravičeno izplačana predplačila.

Poročevalec opozarja, da pri Solidarnostnem skladu Evropske unije ne gre zgolj za še eno obliko finančne podpore EU, temveč ta prispeva tudi k izražanju jasnega političnega sporočila o solidarnosti, hkrati pa prizadetim državljanom zagotavlja prepotrebno pomoč. Hitro odzivanje, tudi z izplačilom predplačila, bo tako pomagalo Uniji pri uresničitvi teh ciljev.

Zato poročevalec priporoča vključitev teh zneskov v proračun za leto 2016.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bogdan Brunon Wenta

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(5)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(7)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(8)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov