Процедура : 2015/2264(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2015

Внесени текстове :

A8-0336/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0405

ДОКЛАД     
PDF 181kWORD 90k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300), изменен с Писма за внасяне на корекции № 1/2016 (COM(2015)0317) и № 2/2016 (COM(2015)0513),

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на Парламента на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8–0274/2015),

–  като взе предвид своята позиция от 28 октомври 2015 г.(4) относно проекта на общ бюджет за 2016 г.,

–  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 14 ноември 2015 г. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0336/2015),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 и функция 4, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2016 година над тавана по функция 3 с 1 504 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения за финансиране на мерки по европейската програма за миграция;

В.  като има предвид, че в допълнение към окончателна сума в размер на 1 506 милиона евро над тавана по функция 3, помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2016 г., одобри предложението на делегацията на Парламента за допълнително мобилизиране на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 24 милиона евро над тавана по функция 4 с цел справяне с външното измерение на предизвикателствата, произтичащи от кризата с бежанците;

Г.  като има предвид, че общият размер на средствата по Инструмента за гъвкавост за финансовата 2016 година, което включва неизползваните суми от финансовите 2014 и 2015 години, следователно е напълно изчерпан;

1.  отбелязва, че таваните за 2016 г. за функция 3 и функция 4 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията и бежанците;

2.  ето защо е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 1 530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  освен това изразява съгласие с предложеното разпределение на съответстващите бюджетни кредити за плащания в размер на 734,2 милиона евро през 2016 г., 654,2 милиона евро през 2017 г., 83 милиона евро през 2018 г. и 58,6 милиона евро през 2019 г.;

4.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза; отбелязва, че тези допълнителни бюджетни кредити са възможни единствено благодарение на пренасянето на неизползваните суми от Инструмента за гъвкавост за финансовите 2014 и 2015 години; подчертава, че никаква сума няма да бъде пренесена към финансовата 2017 година, като по този начин всяко мобилизиране на Инструмента за гъвкавост бъде ограничено до неговия годишен таван от 471 милиона евро (по цени от 2011 г.);

5.  отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(6) позволява мобилизирането на Инструмента за гъвкавост в рамките на годишния таван от 471 милиона евро (по цени от 2011 г.) с цел да се позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)  Поради спешните нужди е необходимо да бъдат мобилизирани значителни допълнителни средства за финансиране на мерки за облекчаване на кризата с миграцията и бежанците.

(3)  След като разгледаха всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на тавана на разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство) и функция 4 (Глобална Европа), изглежда необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година над тавана на функция 3 с 1 506 милиона евро и на функция 4 с 24 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията и бежанците. За това мобилизиране следва да се използват неизползваните годишни суми, предоставени на Инструмента за гъвкавост за финансовите 2014 и 2015 години.

(4)  Въз основа на очаквания профил на плащанията, бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства от Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за няколко финансови години, като размерът им се изчислява на 734,2 милиона евро за 2016 г., 654,2 милиона евро за 2017 г., 83,0 милиона евро за 2018 г. и 58,6 милиона евро за 2019 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година ще бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за предоставяне на сумата от 1 506 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) и 24 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 4 (Глобална Европа).

Тези суми ще се използват за финансиране на мерки за управлението на кризата   с бежанците.

2.  Въз основа на очаквания профил на плащанията, бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

734,2 милиона евро през 2016 г.;

654,2 милиона евро през 2017 г.;

83,0 милиона евро през 2018 г.;

58,6 милиона евро през 2019 г.;

Конкретните суми за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в … на ... г.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bogdan Brunon Wenta

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0376.

(5)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

Правна информация - Политика за поверителност