Postup : 2015/2264(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0336/2015

Předložené texty :

A8-0336/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0405

ZPRÁVA     
PDF 164kWORD 85k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Komise dne 24. června 2015 (COM(2015)0300), ve znění návrhů na změnu č. 1/2016 (COM(2015)0317) a 2/2016 (COM(2015)0513),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Rada dne 4. září 2015 a postoupila Evropskému parlamentu dne 17. září 2015 (11706/2015 – C8–0274/2015),

–  s ohledem na svůj postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 přijatý dne 28. října 2015(4),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 14. listopadu 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0336/2015),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhů 3 a 4 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu okruhu 3 o 1 504 milionů EUR v prostředcích na závazky na financování opatření v rámci Evropského programu pro migraci;

C.  vzhledem k tomu, že kromě konečné částky 1 506 milionů EUR nad rámec stropu okruhu 3 dohodovací výbor svolaný k projednávání rozpočtu na rok 2016 souhlasil s návrhem delegace Parlamentu uvolnit z nástroje pružnosti další částku ve výši 24 milionů EUR nad rámec stropu okruhu 4 s cílem řešit vnější rozměr problémů, které vyvolává uprchlická krize;

D.  vzhledem k tomu, že celková částka nástroje pružnosti na rozpočtový rok 2016, která zahrnuje nevyužité prostředky z rozpočtových roků 2014 a 2015, je tím plně vyčerpána;

1.  konstatuje, že stropy okruhů 3 a 4 na rok 2016 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat naléhavá opatření v oblasti migrace a uprchlíků;

2.  souhlasí proto s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 1 530 milionů EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 734,2 milionu EUR v roce 2016, 654,2 milionu EUR v roce 2017, 83 milionů EUR v roce 2018 a 58,6 milionu EUR v roce 2019;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější; poznamenává, že tyto dodatečné prostředky je možné získat pouze díky přenosu nepoužitých prostředků z nástroje pružnosti z rozpočtových roků 2014 a 2015; zdůrazňuje, že do rozpočtového roku 2017 nebude přenesena žádná částka, a jakékoli uvolňování prostředků z nástroje pružnosti tak bude omezeno na jeho roční strop ve výši 471 milionů EUR (v cenách roku 2011);

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5), a zejména na článek 12 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Článek 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(6) umožňuje uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v rámci ročního stropu ve výši 471 milionů EUR (v cenách roku 2011) na financování přesně určených výdajů, které nebylo možno financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2)  Vzhledem k naléhavým potřebám je nezbytné uvolnit značnou dodatečnou částku na financování opatření ke zmírnění migrační a uprchlické krize.

(3)  Po prozkoumání všech možností přerozdělení prostředků v rámci výdajového stropu okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) a okruhu 4 (Globální Evropa) se zdá být nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti s cílem doplnit financování souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu okruhu 3 o 1 506 milionů EUR a nad rámec stropu okruhu 4 o 24 milionů EUR na financování opatření v oblasti migrace a uprchlíků. Uvolněny by měly být nevyužité roční částky z nástroje pružnosti z rozpočtových roků 2014 a 2015.

(4)  Na základě očekávaného profilu plateb by měly být prostředky na platby, které odpovídají tomuto uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, rozloženy na několik rozpočtových roků a odhadují se na 734,2 milionu EUR v roce 2016, 654,2 milionu EUR v roce 2017, 83,0 milionu v roce 2018 a 58,6 milionu EUR v roce 2019,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.  Do souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z nástroje pružnosti uvolní částka 1 506 milionů EUR v prostředcích na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) a 24 milionů EUR v prostředcích na závazky v okruhu 4 (Globální Evropa).

Tyto částky se použijí k financování opatření zaměřených na řešení uprchlické krize.

2.  Na základě očekávaného profilu plateb budou odpovídající prostředky na platby uvolněné z nástroje pružnosti v této výši:

734,2 milionu EUR v roce 2016;

654,2 milionu EUR v roce 2017;

83,0 milionu EUR v roce 2018;

58,6 milionu EUR v roce 2019.

Konkrétní částky na jednotlivé rozpočtové roky budou schváleny v rámci ročního rozpočtového procesu.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne …

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bogdan Brunon Wenta

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0376.

(5)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),

Právní upozornění - Ochrana soukromí