BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

  19.11.2015 - (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

  Budgetudvalget
  Ordfører: José Manuel Fernandes

  Procedure : 2015/2264(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0336/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0336/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

  (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

  –  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1], særlig artikel 11,

  –  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2],

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3], særlig punkt 12,

  –  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015 (COM(2015)0300) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2016 (COM(2015)0317) og nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

  –  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

  –  der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015[4] om forslag til det almindelige budget for 2016,

  –  der henviser til den fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 14. november 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

  –  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0336/2015),

  A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 og 4 har vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

  B.  der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen fra Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2016 ud over loftet for udgiftsområde 3 med 1 504 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til at finansiere foranstaltninger under den europæiske dagsorden for migration;

  C.  der henviser til, at Forligsudvalget, der var indkaldt med henblik på 2016-budgettet, ud over det endelige beløb på 1 506 mio. EUR ud over loftet for udgiftsområde 3, godkendte forslaget fra Parlamentets delegation om en yderligere anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med 24 mio. EUR ud over loftet for udgiftsområde 4 for at behandle udfordringernes eksterne dimension, som flygtningekrisen har skabt;

  D.  der henviser til, at det samlede beløb fra fleksibilitetsinstrumentet for regnskabsåret 2016, som omfatter de uudnyttede beløb fra regnskabsårene 2014 og 2015, derfor er fuldt opbrugt;

  1.  bemærker, at 2016-lofterne for udgiftsområde 3 og 4 ikke giver mulighed for en passende finansiering af hasteforanstaltninger på migrations- og flygtningeområdet;

  2.  er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 1 530 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger;

  3.  tilslutter sig desuden den foreslåede fordeling af de tilsvarende betalingsbevillinger på 734,2 mio. EUR i 2016, 654,2 mio. EUR i 2017, 83 mio. EUR i 2018 og 58,6 mio. EUR i 2019;

  4.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt; bemærker, at disse yderligere bevillinger kun er mulige takket være fremførsel af uudnyttede beløb fra fleksibilitetsinstrumenterne for regnskabsårene 2014 og 2015; understreger, at intet beløb vil blive fremført til regnskabsåret 2017, hvilket begrænser anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet op til dets årlige loft på 471 mio. EUR (2011-priser);

  5.  gentager sin mangeårige holdning, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

  6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

  7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

  om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen

  EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

  under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[5], særlig punkt 12,

  under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

  ud fra følgende betragtninger:

  (1)  Artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[6] tillader anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet inden for det årlige loft på 471 mio. EUR (2011-priser) for at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed under et eller flere udgiftsområder.

  (2)  Som følge af det presserende behov er det nødvendigt at tilvejebringe omfattende supplerende bevillinger for at finansiere foranstaltninger til at afhjælpe migrations- og flygtningekrisen.

  (3)  Efter en undersøgelse af alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) har det vist sig nødvendigt at gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet for at supplere de midler, der er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, ud over loftet for udgiftsområde 3 med 1 506 mio. EUR og udgiftsområde 4 med 24 mio. EUR til at finansiere hasteforanstaltninger på migrations- og flygtningeområdet. De uudnyttede årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet fra regnskabsårene 2014 og 2015, bør anvendes til dette formål.

  (4)  På baggrund af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet, fordeles over flere regnskabsår (734,2 mio. EUR i 2016, 654,2 mio. EUR i 2017, 83,0 mio. EUR i 2018 og 58,6 mio. EUR i 2019) —

  VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

  Artikel 1

  1.  For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 tages fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelsesbevillinger på 1 506 mio. EUR under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab og 24 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa).

  Beløbene skal anvendes til at finansiere foranstaltninger til håndtering af flygtningekrisen.

  2.  På grundlag af den forventede betalingsprofil vil betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet være som følger:

  734,2 mio. EUR i 2016

  654,2 mio. EUR i 2017

  83,0 mio. EUR i 2018

  58,6 mio. EUR i 2019.

  De specifikke beløb for hvert regnskabsår godkendes i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure.

  Artikel 2

  Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

  Udfærdiget i …

  På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

  Formand          Formand

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING

  I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  19.11.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  23

  2

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
  • [3]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0376
  • [5]    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [6]    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).