Menettely : 2015/2264(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0336/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0336/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0405

MIETINTÖ     
PDF 150kWORD 73k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: José Manuel Fernandes

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(2),

–  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 24. kesäkuuta 2015 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (COM(2015)0300), sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 (COM(2015)0317) ja 2/2016 (COM(2015)0513),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2015 vahvistaman ja 17. syyskuuta 2015 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 hyväksymänsä kannan(4) esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 14. marraskuuta 2015 hyväksymän yhteisen tekstin (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0336/2015),

A.  katsoo, että kun kaikki mahdollisuudet maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeiden 3 ja 4 sisällä on tutkittu, joustovälineestä on aiheellista ottaa käyttöön maksusitoumusmäärärahoja;

B.  ottaa huomioon, että komissio oli ehdottanut 1 504 miljoonan euron käyttöön ottamista joustovälineestä otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävinä maksusitoumusmäärärahoina, jotta täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta Euroopan muuttoliikeagendan alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että sen lisäksi, että vuoden 2016 talousarviota käsittelevässä sovittelukomiteassa sovittiin lopullisesta otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävästä 1 506 miljoonan euron määrästä, siellä päästiin myös yhteisymmärrykseen parlamentin valtuuskunnan ehdotuksesta ottaa joustovälineestä käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 24 miljoonan euron määrä, jotta voidaan hoitaa pakolaiskriisin aiheuttamien haasteiden ulkoista ulottuvuutta;

D.  ottaa huomioon, että joustovälineen varainhoitovuoden 2016 kokonaismäärä, joka sisältää käyttämättä jääneet määrät varainhoitovuosilta 2014 ja 2015, on näin ollen käytetty täysin loppuun;

1.  panee merkille, että otsakkeiden 3 ja 4 vuoden 2016 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti kiireellisiä toimenpiteitä muuttoliike- ja pakolaisasioiden alalla;

2.  hyväksyy sen vuoksi 1 530 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumusmäärärahoina;

3.  hyväksyy myös ehdotetun vastaavien maksumäärärahojen jakamisen siten, että ne ovat 734,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, 654,2 miljoonaa euroa vuonna 2017, 83 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 58,6 miljoonaa euroa vuonna 2019;

4.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta; toteaa, että nämä lisämäärärahat ovat mahdollisia ainoastaan siitä syystä, että joustovälineen varainhoitovuosien 2014 ja 2015 käyttämättä jääneet määrät on siirretty; korostaa, että varainhoitovuodelle 2017 ei siirretä varoja, mikä rajoittaa joustovälineen käyttöön ottamisen sen vuotuiseen enimmäismäärään eli 471 miljoonaan euroon (vuoden 2011 hintoina);

5.  toteaa olleensa jo pitkään sitä mieltä, että joustovälineellä aiemmin käyttöön otetuista sitoumuksista aiheutuvat maksut on laskettava yli enimmäismäärien, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta ottaa joustovälineen avulla käyttöön maksumäärärahoja tiettyjä budjettikohtia varten tekemättä ensin sitoumuksia;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(6) 11 artiklan nojalla joustovälineen varoja voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 471 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) sellaisten tarkasti määriteltyjen menojen rahoittamiseksi, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä.

(2)  Kiireellisten määrärahatarpeiden vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön merkittävä lisämäärä muuttoliike- ja pakolaiskriisin helpottamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi.

(3)  Sen jälkeen kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia määrärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) sisällä siten, että menojen enimmäismäärä ei ylittyisi, on aiheellista ottaa joustovälineen varoista otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 1 506 miljoonan euron määrä ja otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 24 miljoonan euron määrä, jotta täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta muuttoliike- ja pakolaisasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi. Tähän olisi käytettävä joustovälineen aiemmilta varainhoitovuosilta 2014 ja 2015 peräisin olevia käyttämättä jääneitä vuosittaisia määriä.

(4)  Joustovälineen käyttöönottoa vastaavat maksumäärärahat olisi oletetun maksuprofiilin perusteella jaettava useiden varainhoitovuosien ajalle siten, että ne ovat arviolta 734,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, 654,2 miljoonaa euroa vuonna 2017, 83 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 58,6 miljoonaa euroa vuonna 2019,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.  Otetaan joustovälineestä 1 506 miljoonaa euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja 24 miljoonaa euroa otsakkeeseen 4 (Globaali Eurooppa) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina Euroopan unionin varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon.

Määrärahat on tarkoitettu pakolaiskriisin hallintaa koskevien toimenpiteiden rahoittamiseen.

2.  Joustovälineen käyttöönottoa vastaavat maksumäärärahat ovat oletetun maksuprofiilin perusteella seuraavat:

734,2 miljoonaa euroa vuonna 2016;

654,2 miljoonaa euroa vuonna 2017;

83 miljoonaa euroa vuonna 2018;

58,6 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kunkin varainhoitovuoden määrät hyväksytään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies          Puheenjohtaja

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.

(5)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö