Procedūra : 2015/2264(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0336/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0336/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0405

ZIŅOJUMS     
PDF 163kWORD 84k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: José Manuel Fernandes

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 24. jūnijā (COM(2015)0300) un kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2016 (COM(2015)0317) un Nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 4. septembrī un Eiropas Parlamentam nosūtīja 2015. gada 17. septembrī (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 28. oktobrī pieņemto nostāju(4) par 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2015. gada 14. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0336/2015),

A.  tā kā pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 3. un 4. izdevumu kategorijā, tiek atzīts par nepieciešamu attiecībā uz saistību apropriācijām izmantot elastības instrumentu;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta finansējumu, par EUR 1504 miljoniem saistību apropriācijās pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai finansētu pasākumus saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā;

C.  tā kā papildus galīgajai summai, kas par EUR 1506 miljoniem pārsniedza 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, saistībā ar 2016. gada budžetu sasauktā Samierināšanas komiteja atbalstīja Parlamenta delegācijas priekšlikumu par elastības instrumenta turpmāku izmantošanu, par EUR 24 miljoniem pārsniedzot 4. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, lai risinātu bēgļu krīzes radīto problēmu ārējo dimensiju;

D.  tā kā līdz ar to kopējā summa, kas paredzēta ar 2016. finanšu gada elastības instrumentam, kurā iekļauj 2014. un 2015. finanšu gadā neizlietotos līdzekļus, ir pilnībā izsmelts,

1.  norāda, ka 2016. gadam paredzētais 3. un 4. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms nenodrošina pietiekamus līdzekļus, lai varētu finansēt svarīgus un steidzamus pasākumus migrācijas un bēgļu jomā;

2.  tāpēc atbalsta elastības instrumenta izmantošanu EUR 1530 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

3.  atbalsta arī ierosinājumu piešķirt attiecīgas maksājumu apropriācijas EUR 734,2 miljonu apmērā 2016. gadā, EUR 654,2 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 83 miljonu apmērā 2018. gadā un EUR 58,6 miljonu apmērā 2019. gadā;

4.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu; norāda, ka šīs papildu apropriācijas varēja piešķirt, tikai pateicoties iespējai pārnest neizlietotos līdzekļus no 2014. un 2015. finanšu gada elastības instrumenta; uzsver, ka nav līdzekļu, kurus pārnest uz 2017. finanšu gadu, līdz ar to nebūs iespējams pārsniegt elastības instrumentam noteikto maksimālo gada apjomu EUR 471 miljona apmērā (2011. gada cenās);

5.  atkārtoti pauž savu jau izsenis pausto nostāju, ka, neskarot iespēju maksājumu apropriācijas caur elastības instrumentu izmantot konkrētām budžeta pozīcijām bez iepriekšējas saistību apropriāciju paredzēšanas, maksājumi, kas izriet no iepriekš caur elastības instrumentu uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus maksimālajam apjomam;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(6) 11. pantā ir paredzēts izmantot elastības instrumentu, kura maksimālais gada apjoms ir EUR 471 miljons (2011. gada cenās), lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)  Ņemot vērā steidzamās vajadzības, ir nepieciešams izmantot ievērojamas papildu apropriācijas, lai risinātu migrācijas un bēgļu krīzi.

(3)  Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas apropriāciju pārdalīšanai 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsoniskums) un 4. izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa) maksimālā apjoma ietvaros, tiek atzīts par nepieciešamu izmantot elastības instrumentu, lai Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par EUR 1506 miljoniem un 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu — par EUR 24 miljoniem, lai finansētu pasākumus migrācijas un bēgļu jomā. Šajā nolūkā būtu jāizmanto elastības instrumenta 2014. un 2015. finanšu gadā neizlietotās gada summas.

(4)  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst plānotajai elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem, un tās tiek lēstas EUR 734,2 miljonu apmērā 2016. gadā, EUR 654,2 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 83,0 miljonu apmērā 2018. gadā un EUR 58,6 miljonu apmērā 2019. gadā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.  Attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu elastības instrumentu izmanto, lai nodrošinātu EUR 1506 miljonus saistību apropriācijās 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsoniskums) un EUR 24 miljonus saistību apropriācijās 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa).

Šīs summas izmanto, lai finansētu pasākumus bēgļu krīzes pārvaldībai.

2.  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

EUR 734,2 miljoni 2016. gadā;

EUR 654,2 miljoni 2017. gadā;

EUR 83,0 miljoni 2018. gadā;

EUR 58,6 miljoni 2019. gadā.

Konkrētas summas katram finanšu gadam apstiprina ikgadējās budžeta procedūras gaitā.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

19.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bogdan Brunon Wenta

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0376.

(5)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(6)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika