Procedură : 2015/2264(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0336/2015

Texte depuse :

A8-0336/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0405

RAPORT     
PDF 164kWORD 90k
19.11.2015
PE 571.655v01-00 A8-0336/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 11,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300), modificat prin scrisorile rectificative nr. 1/2016 (COM(2015)0317) și 2/2016 (COM(2015)0513),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  având în vedere poziția sa adoptată la 28 octombrie 2015(4) privind proiectul de buget general 2016,

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0336/2015),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubricile 3 și 4, este necesară mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 1 504 milioane EUR în credite de angajament peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2016 unor măsuri din cadrul Agendei europene privind migrația;

C.  întrucât, în plus față de suma finală de 1 506 milioane EUR peste plafonul de la rubrica 3, Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2016 a aprobat propunerea delegației Parlamentului referitoare la mobilizarea unei sume suplimentare din instrumentul de flexibilitate în valoare de 24 milioane EUR peste plafonul de la rubrica 4, pentru a răspunde unor probleme privind dimensiunea externă a provocărilor pe care le presupune criza refugiaților;

D.  întrucât valoarea totală a instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2016, care include sumele neutilizate din exercițiile financiare 2014 și 2015, este, prin urmare, complet epuizată,

1.  ia act de faptul că plafoanele de la rubricile 3 și 4 din bugetul pe 2016 nu permit finanțarea adecvată a măsurilor urgente din domeniul migrației și refugiaților;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru suma de 1 530 milioane EUR în credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 734,2 milioane EUR în 2016, 654,2 milioane EUR în 2017, 83 milioane EUR în 2018 și 58,6 milioane EUR în 2019;

4.  reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil; ia act de faptul că aceste credite suplimentare sunt disponibile numai grație reportărilor creditelor neutilizate din cadrul instrumentelor de flexibilitate aferente exercițiilor financiare 2014 și 2015; subliniază că în exercițiul financiar 2017 nu se vor reporta sume, limitându-se astfel orice mobilizare a instrumentului de flexibilitate la plafonul său anual de 471 milioane EUR (la prețurile din 2011);

5.  își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul instrumentului de flexibilitate pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de mobilizare prin intermediul instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate destinate crizei refugiaților

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013(6) permite mobilizarea instrumentului de flexibilitate în limita unui plafon anual de 471 de milioane EUR (la prețurile din 2011), pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici.

(2)  Având în vedere nevoile urgente, este necesar să se mobilizeze importante sume suplimentare pentru a gestiona criza migranților și refugiaților.

(3)  După ce au fost examinate toate posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) și de la rubrica 4 (Europa globală), este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a completa finanțarea în bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, peste plafoanele de la rubrica 3 cu 1 506 milioane EUR și de la rubrica 4 cu 24 milioane EUR, pentru finanțarea unor măsuri în domeniul migrației și refugiaților. Pentru această mobilizare ar trebui să se utilizeze sumele anuale neutilizate disponibile pentru instrumentele de flexibilitate în exercițiile financiare 2014 și 2015.

(4)  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să se distribuie pe mai multe exerciții financiare și sunt estimate la 734,2 milioane EUR în 2016, 654,2 milioane EUR în 2017, 83,0 milioane EUR în 2018 și 58,6 milioane EUR în 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.  În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se pune la dispoziție suma de 1 506 de milioane EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) și suma de 24 de milioane EUR în credite de angajament la rubrica 4 (Europa globală).

Sumele respective se vor utiliza pentru finanțarea măsurilor de gestionare a crizei refugiaților.

2.  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt după cum urmează:

734,2 milioane EUR în 2016;

654,2 milioane EUR în 2017;

83,0 milioane EUR în 2018;

58,6 milioane EUR în 2019.

Sumele specifice pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

19.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bogdan Brunon Wenta

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 103, 22.4.2015, p. 1.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0376.

(5)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate