POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

19.11.2015 - (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: José Manuel Fernandes

Postopek : 2015/2264(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0336/2015
Predložena besedila :
A8-0336/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1], zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2],

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2015 (COM(2015)0300), kakor je bil spremenjen s pisnimi predlogi sprememb št. 1/2016 (COM(2015)0317) in 2/2016 (COM(2015)0513),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2015 in ga 17. septembra 2015 posredoval Evropskemu parlamentu (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega 28. oktobra 2015[4], o predlogu splošnega proračuna za leto 2016,

–  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil spravni odbor 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0336/2015),

A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev za prevzem obveznosti v okviru razdelkov 3 in 4 zdi potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti za ta sredstva;

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi dopolnila financiranje iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2016, pri čemer je za financiranje ukrepov v okviru evropske agende o migracijah v sredstvih za prevzem obveznosti za 1.504 milijonov EUR presegla zgornjo mejo razdelka 3;

C.  ker se je spravni odbor, ki se je sestal v zvezi s proračunom za leto 2016, poleg končnega zneska 1.506 milijonov EUR nad zgornjo mejo razdelka 3 strinjal s predlogom delegacije Parlamenta o dodatni uporabi instrumenta prilagodljivosti v znesku 24 milijonov EUR nad zgornjo mejo razdelka 4, za reševanje zunanje razsežnosti izzivov, ki jih prinaša begunska kriza;

D.  ker je zato skupni znesek instrumenta prilagodljivosti za proračunsko leto 2016, ki zajema tudi neuporabljene zneske iz proračunskih let 2014 in 2015, v celoti izkoriščen;

1.  ugotavlja, da zgornji meji razdelkov 3 in 4 za leto 2016 ne dopuščata ustreznega financiranja nujnih ukrepov na področju migracij in beguncev;

2.  zato soglaša s tem, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 1.530 milijonov EUR;

3.  prav tako soglaša s predlagano razporeditvijo ustreznih sredstev za plačila v višini 734,2 milijona EUR v letu 2016, 654,2 milijona EUR v letu 2017, 83 milijonov EUR v letu 2018 in 58,6 milijona EUR v letu 2019;

4.  poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv; ugotavlja, da so bila dodatna sredstva na voljo zgolj po zaslugi prenosa neuporabljenih sredstev v okviru instrumenta prilagodljivosti iz proračunskih let 2014 in 2015; ugotavlja, da ne bo prenosa sredstev v proračunsko leto 2017, zaradi česar bo morebitna uporaba instrumenta prilagodljivosti omejena na letno zgornjo mejo 471 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011);

5.  ponovno izraža svoje dolgoletno mnenje, da se lahko plačila, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile predhodno opravljene prek instrumenta prilagodljivosti, upoštevajo zgolj nad zgornjo mejo, pri čemer se ne posega v možnost, da se sredstva za plačila uporabijo za specifične proračunske vrstice prek instrumenta prilagodljivosti, ne da bi se pred tem prevzele obveznosti;

6.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[5], zlasti točke 12 tega sporazuma,

Ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ker:

(1)  Člen 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[6] omogoča uporabo instrumenta prilagodljivosti v okviru letne zgornje meje 471 milijonov EUR (cene iz leta 2011) za financiranje jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)  Zaradi nujnih potreb je treba uporabiti pomemben dodatni znesek za financiranje ukrepov, s katerimi bi ublažili migracijsko in begunsko krizo.

(3)  Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelkih 3 (Varnost in državljanstvo) in 4 (Globalna Evropa) je videti, da bo treba za financiranje ukrepov na področju migracij in beguncev z instrumentom prilagodljivosti dopolniti financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, in sicer za 1.506 milijonov EUR nad zgornjo mejo razdelka 3 in za 24 milijonov EUR nad zgornjo mejo razdelka 4. Uporabijo se tudi neporabljeni letni zneski, ki so na voljo v okviru instrumenta prilagodljivosti za proračunski leti 2014 in 2015.

(4)  Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bi bilo treba sredstva za plačila, ki ustrezajo sredstvom v okviru instrumenta prilagodljivosti, porazdeliti na več proračunskih let, po ocenah pa znašajo 734,2 milijona EUR v letu 2016, 654,2 milijona EUR v letu 2017, 83 milijonov EUR v letu 2018 in 58,6 milijona EUR v letu 2019.

STA SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.  V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovita zneska 1.506 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) in 24 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 4 (Globalna Evropa).

Zneska se uporabita za financiranje ukrepov za obvladovanje begunske krize.

2.  Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bo porazdelitev sredstev za plačila v okviru uporabe instrumenta prilagodljivosti naslednja:

734,2 milijona EUR v letu 2016;

654,2 milijona EUR v letu 2017;

83 milijonov EUR v letu 2018;

58,6 milijona EUR v letu 2019;

Določeni zneski za posamezno proračunsko leto se odobrijo v skladu z letnim proračunskim postopkom.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik  Predsednik

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [4]  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376.
  • [5]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [6]  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).