Процедура : 2015/2269(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0337/2015

Внесени текстове :

A8-0337/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0404

ДОКЛАД     
PDF 169kWORD 77k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

–  като взе предвид коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

–  като взе предвид коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(4),

–  като взе предвид коригиращи бюджети № 6/2015 и № 7/2015, приети окончателно на 14 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020(5),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(6),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(8),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 8/2015, приет от Комисията на 19 октомври 2015 г. (COM(2015)0545),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015, приета от Съвета на 10 ноември 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0337/2015),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2015 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (мита), включването в бюджета на остатъка от салдата по ДДС и БНД за 2014 г. и бюджетирането на салдата по ДДС и БНД за 2015 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2015 също така актуализира прогнозата за другите приходи;

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2015 предвижда освен това намаление от 123 474 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните;

Г.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2015 води до намаление на вноските на база БНД на държавите членки в размер на 9,4 млрд. евро;

1.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 8/2015 във вида, в който е представен от Комисията, както и позицията на Съвета по него;

2.  отбелязва, че проект на коригиращ бюджет № 8/2015, по отношение на всички негови елементи, се изразява в намаление от 9 403,4 милиона евро на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза;

3.  подчертава, че са необходими значителни допълнителни финансови средства за преодоляване на настоящата криза с бежанците;

4.  отбелязва, че финансовите ангажименти на държавите членки по отношение на доверителния фонд за Африка, доверителния фонд за Сирия и на агенциите на ООН в подкрепа на бежанците, които бяха потвърдени по време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно миграцията от 23 септември 2015 г., на заседанието на Европейския съвет на 15 октомври 2015 г., и от срещата на високо равнище на 11-12 ноември 2015 г. в Ла Валета, все още не са изпълнени; изразява съжаление, че според данните на Комисията държавите членки изостават с 2,3 милиарда EUR в началото на ноември 2015 г.;

5.  отбелязва, че ще бъдат необходими допълнителни финансови усилия за осигуряване на хуманитарна помощ по транзитните маршрути и за справяне с предизвикателствата, породени от приемането на безпрецедентен брой на бежанци в градовете и регионите на Европа;

6.  изразява дълбоко съжаление, че не беше възможно постигането на категоричен компромис в рамките на помирителната процедура за използването на постъпилите обратно средства от проект на коригиращ бюджет № 8/2015 за справяне с кризата с бежанците; въпреки това очаква, че държавите членки ще изпълнят изцяло своите предишни ангажименти;

7.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015;

8.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 8/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

  ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.

(3)

  ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.

(4)

  OВ L 261, 7.10.2015 г.

(5)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(6)

  ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

(7)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)

  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност