Procedure : 2015/2269(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0337/2015

Indgivne tekster :

A8-0337/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0404

BETÆNKNING     
PDF 147kWORD 69k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

PR_BUD_DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(3),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 og nr. 5/2015, endeligt vedtaget af Kommissionen den 7. juli 2015(4),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 6/2015 og nr. 7/2015, endeligt vedtaget den 14. oktober 2015,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(6),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(8),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015, vedtaget af Kommissionen den 19. oktober 2015 (COM(2015)0545),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015, vedtaget af Rådet den 10. november 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0337/2015),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 vedrører en revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter (toldafgifter), opførelse på budgettet af den resterende del af saldiene fra moms og BNI i 2014 og opførelse på budgettet af saldiene for egne indtægter fra moms og BNI i 2015;

B.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 også ajourfører overslaget over andre indtægter;

C.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 endvidere lægger op til en reduktion på 123 474 EUR af både forpligtelses- og betalingsbevillinger i budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse;

D.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 medfører et fald i BNI-bidraget fra medlemsstaterne på 9,4 mia. EUR;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 som forelagt af Kommissionen og Rådets holdning hertil;

2.  bemærker, at forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 med alle dets komponenter medfører et fald på 9 403,4 mio. EUR i medlemsstaternes bidrag til Unionens budget;

3.  understreger, at betydelige yderligere finansielle midler er nødvendige for at afhjælpe den nuværende flygtningekrise;

4.  bemærker, at medlemsstaternes økonomiske tilsagn til Afrika-trustfonden, Syrien-trustfonden og de FN-organer, der bistår flygtninge, som blev bekræftet på ny på det uformelle møde mellem EU's stats- og regeringschefer om migration den 23. september 2015, på Det Europæiske Råd den 15. oktober 2015 og på Vallettatopmødet den 11.-12. november 2015, endnu ikke er blevet opfyldt; beklager, at medlemsstaterne ifølge tal fra Kommissionen manglede at tilvejebringe 2,3 mia. EUR i begyndelsen af november 2015;

5.  bemærker, at det vil blive nødvendigt med en yderligere finansiel indsats for at yde humanitær bistand langs med transitruterne og håndtere de udfordringer, som modtagelsen af et hidtil uset antal flygtninge i europæiske byer og regioner er forbundet med;

6.  beklager dybt, at der ikke kunne findes noget solidt kompromis om at anvende det tilbageførte beløb fra forslag til ændringsbudget nr. 8/2015 til at afhjælpe flygtningekrisen; forventer ikke desto mindre, at medlemsstaterne fuldt ud vil opfylde deres tidligere indgåede forpligtelser;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2015;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 8/2015 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

  EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.

(3)

  EUT L 190 af 17.7 2015, s. 1.

(4)

  EUT L 261 af 7.10.2015.

(5)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(6)

  EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.

(7)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)

  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik