Menettely : 2015/2269(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0337/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0337/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0404

MIETINTÖ     
PDF 141kWORD 68k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 2/2015, nro 3/2015, nro 4/2015 ja nro 5/2015(4),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 6/2015 ja nro 7/2015,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(5),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(6),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY(8),

–  ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2015 (COM(2015)0545),

–  ottaa huomioon neuvoston 10. marraskuuta 2015 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2015 (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0337/2015),

A.  toteaa, että lisätalousarvioesitys nro 8/2015 koskee perinteisten omien varojen (tullimaksut) ennakkoarvioiden tarkistamista, vuoden 2014 jäljellä olevien alv- ja BKTL-saldojen budjetointia sekä vuoden 2015 alv- ja BKTL-saldojen budjetointia;

B.  toteaa, että lisätalousarvioesitykseen nro 8/2015 sisältyy lisäksi muita tuloja koskevan ennusteen päivitys;

C.  toteaa, että lisätalousarvioesitykseen nro 8/2015 kuuluu myös 123 474 euron maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähennys, joka koskee Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarviota;

D.  panee merkille, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2015 johdosta jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuus vähenee 9,4 miljardilla eurolla;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.  toteaa, että lisätalousarvioesityksessä nro 8/2015 jäsenvaltioiden maksuosuuksia unionin talousarvioon vähennetään yhteensä 9 403,4 miljoonalla eurolla;

3.  tähdentää, että lisärahoitusta tarvitaan huomattavasti meneillään olevan pakolaiskriisin vuoksi;

4.  panee merkille, että jäsenvaltioiden rahoituslupaukset Afrikan erityisrahastoon, Syyrian erityisrahastoon sekä pakolaisia tukeville YK:n elimille vahvistettiin uudelleen maahanmuuttoasioista 23. syyskuuta 2015 pidetyssä EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa, 15. lokakuuta 2015 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa sekä Vallettan huippukokouksessa 11.–12. marraskuuta 2015, mutta niitä ei ole vielä lunastettu; pitää valitettavana, että komission tietojen mukaan jäsenvaltioiden lupaamasta rahoituksesta uupui marraskuun 2015 alussa 2,3 miljardia euroa;

5.  toteaa myös, että taloudellinen lisätuki on tarpeen humanitaarisen avun toimittamiseksi kauttakulkureiteille ja ennennäkemättömän suuren pakolaismäärän Euroopan kaupungeille ja alueille aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi;

6.  pitää erittäin valitettavana, että sovittelussa ei saatu aikaan selkeää kompromissia siitä, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2015 kautta takaisin saadut varat käytetään pakolaiskriisin ratkaisuun; odottaa jäsenvaltioiden kuitenkin kunnioittavan täysin aiempia sitoumuksiaan;

7.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2015;

8.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 8/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

  EUVL L 190, 17.7.2015, s. 1.

(4)

  EUVL L 261, 7.10.2015.

(5)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

  EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö