Postupak : 2015/2269(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0337/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0337/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0404

IZVJEŠĆE     
PDF 150kWORD 77k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., u obliku u kojemu je konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, u obliku u kojemu je konačno donesena 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015, u obliku u kojemu su konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 6/2015 i br. 7/2015, u obliku u kojemu su konačno donesene 14. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(6),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 8/2015. koji je Komisija usvojila 19. listopada 2015. (COM(2015)0545),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015. koje je Vijeće usvojilo 10. studenog 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 10. studenog 2015. (13439/2015 – C8‑0341/2015),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0337/2015),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 8/2015 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (carine) i na unošenje u proračun ostatka salda vlastitih sredstava koja proizlaze iz PDV-a i BND-a za 2014. te salda vlastitih sredstava koja proizlaze iz PDV-a i BND-a za 2015.;

B.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 također ažuriraju predviđanja ostalih vlastitih sredstava;

C.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 također predviđa smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu Europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 123 474 EUR;

D.  budući da iz nacrta izmjene proračuna br. 8/2015 proizlazi smanjenje doprinosa država članica na temelju BND-a u iznosu od 9,4 milijarde EUR;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 8/2015, u obliku u kojemu ga je podnijela Komisija, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  napominje da nacrt izmjene proračuna br. 8/2015 u svojoj cijelosti za posljedicu ima smanjenje doprinosa država članica proračunu Unije u iznosu od 9 403,4 milijuna EUR;

3.  ističe da su za rješenje trenutačne izbjegličke krize potrebna znatna dodatna financijska sredstva;

4.  napominje da države članice još nisu ispunile svoje financijske obveze prema uzajamnom fondu za Afriku, uzajamnom fondu za Siriju i agencijama UN-a koje pružaju pomoć izbjeglicama; te obveze potvrdile su na neslužbenom sastanku čelnika država i vlada o migraciji održanom 23. rujna 2015., sastanku Europskog vijeća od 15. listopada 2015. i sastanku na vrhu u Valletti od 11. i 12. studenog 2015.; izražava žaljenje što su prema podacima Komisije početkom studenog 2015. države članice trebale uplatiti još 2,3 milijarde EUR;

5.  napominje da će za pružanje humanitarne pomoći duž tranzitnih ruta i za nošenje s izazovima koje predstavlja dosad nezabilježen broj izbjeglica u europskim gradovima i regijama biti potrebna dodatna financijska sredstva;

6.  izražava duboko žaljenje što tijekom mirenja nije postignut jasan kompromis kako bi se sredstva iz nacrta izmjene proračuna br. 8/2015 preusmjerila za izbjegličku krizu; međutim očekuje da će države članice u cijelosti ispuniti obveze koje su preuzele;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015.;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 8/2015. konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.11.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bogdan Brunon Wenta

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

  SL L 69, 13.3.2015., str. 1.

(3)

  SL L 190, 17.7.2015., str. 1.

(4)

  SL L 261, 7.10.2015.

(5)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(6)

  SL L 103, 22.4.2015., str. 1.

(7)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(8)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti