Eljárás : 2015/2269(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0337/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0337/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0404

JELENTÉS     
PDF 151kWORD 74k
19.11.2015
PE 571.644v01-00 A8-0337/2015

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Saját források és az európai adatvédelmi biztos) szóló tanácsi álláspontról

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Saját források és az európai adatvédelmi biztos) szóló tanácsi álláspontról

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(4),

–  tekintettel a 6/2015. és a 7/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. október 14-én fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító, 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(8),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. október 19-én benyújtott, 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0545),

–  tekintettel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló, a Tanács által 2015. november 10-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon továbbított álláspontra (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0337/2015),

A.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját forrásokra (vámok) vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatáról szól: a héa és a GNI 2014. évi egyenlegei fennmaradó összegeinek, valamint a 2015. évi héa- és GNI-egyenlegek költségvetésbe való beviteléről;

B.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet az egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzést is aktualizálja;

C.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet továbbá 123 474 eurós csökkentést irányoz elő az európai adatvédelmi biztos költségvetésében mind a kötelezettségvállalások, mind a kifizetések tekintetében;

D.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet eredményeként a tagállamok GNI-alapú hozzájárulásai 9,4 milliárd euróval csökkennek;

1.  tudomásul veszi a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet egészében véve 9,4034 milliárd eurós csökkentést eredményez a tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulásaiban;

3.  hangsúlyozza, hogy további jelentős pénzügyi eszközökre van szükség a jelenlegi menekültválság kezeléséhez;

4.  megállapítja, hogy a tagállamok pénzügyi adományai a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, a Szükséghelyzeti Alap Szíriáért és a menekülteket támogató ENSZ-ügynökségek részére – amelyeket az uniós állam- és kormányfők 2015. szeptember 23-i ülésén, a 2015. október 15-i Európai Tanácson és a 2015. november 11–12-i vallettai csúcson megerősítettek – még nem kerültek kifizetésre; sajnálja, hogy a Bizottság adatai szerint a tagállamok 2,3 milliárd eurós elmaradásban voltak 2015. november elején;

5.  megállapítja, hogy további pénzügyi erőfeszítésekre lesz szükség a tranzitútvonalak mentén történő humanitárius segítségnyújtás biztosításához, illetve a minden eddiginél nagyobb számú menekült befogadásával járó kihívások kezeléséhez az európai városokban és régiókban;

6.  rendkívül sajnálja, hogy az egyeztetések során nem sikerült határozott kompromisszumot elérni a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő visszafolyó összegeknek a menekültválság kezelésére való felhasználásáról; mindazonáltal számít arra, hogy a tagállamok teljes mértékben betartják korábbi kötelezettségvállalásaikat;

7.  jóváhagyja a 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 8/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

19.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 69., 2015.3.13., 1. o.

(3)

HL L 190., 2015.7.17., 1. o.

(4)

HL L 261., 2015.10.7.

(5)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(6)

HL L 103., 2015.4.22., 1. o.

(7)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(8)

  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat