Ziņojums - A8-0337/2015Ziņojums
A8-0337/2015

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

19.11.2015 - (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Eider Gardiazabal Rubial

Procedūra : 2015/2269(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0337/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0337/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[1] un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī[2],

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī[3],

–  ņemot vērā budžeta grozījumus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 un Nr. 5/2015, kurus galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 7. jūlijā[4],

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 6/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 14. oktobrī,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[5],

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[6],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[7],

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[8],

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 19. oktobrī (COM(2015)0545),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 10. novembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0337/2015),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu (proti, muitas nodokļu) prognožu pārskatīšanu, budžeta līdzekļu sadali attiecībā uz vēl palikušo 2014. gada PVN un NKI pašu resursu atlikumu un budžeta līdzekļu sadali attiecībā uz 2015. gada PVN un NKI pašu resursu atlikumu;

B.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu arī tiek atjauninātas citu ieņēmumu prognozes;

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektā ir arī paredzēts par EUR 123 474 samazināt saistību un maksājumu apropriācijas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja budžetā;

D.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu tiks panākts uz NKI balstīto dalībvalstu iemaksu samazinājums EUR 9,4 miljardu apmērā,

1.  ņem vērā Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu un attiecīgo Padomes nostāju;

2.  norāda, ka ar visiem budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projekta elementiem dalībvalstu iemaksas Savienības budžetā tiek samazinātas par EUR 9 403,4 miljoniem;

3.  uzsver — lai risinātu pašreizējo bēgļu krīzi, ir nepieciešams ievērojams finanšu līdzekļu papildinājums;

4.  norāda, ka joprojām nav īstenotas dalībvalstu finanšu saistības, kas attiecībā uz Āfrikai paredzēto trasta fondu, Sīrijai paredzēto trasta fondu un ANO aģentūrām, kuras atbalsta bēgļus, tika atkārtoti apstiprinātas ES valstu vai valdību vadītāju 2015. gada 23. septembra neformālajā sanāksmē par migrāciju, 2015. gada 15. oktobra Eiropadomes sanāksmē un 2015. gada 11. un 12. novembra Valletas samitā; pauž nožēlu par to, ka, pamatojoties uz Komisijas datiem, 2015. gada novembra sākumā dalībvalstis joprojām nebija iemaksājušas EUR 2,3 miljardus;

5.  norāda, ka būs nepieciešami papildu finanšu centieni, lai sniegtu humāno palīdzību tranzīta maršrutos un risinātu problēmas, ko rada nepieredzēta skaita bēgļu uzņemšana Eiropas pilsētās un reģionos;

6.  pauž dziļu nožēlu par to, ka samierināšanas procesā netika panākts stingrs kompromiss par saistībā ar budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu atmaksāto summu izmantošanu bēgļu krīzes risināšanai; tomēr sagaida, ka dalībvalstis pilnībā ievēros savas iepriekšējās saistības;

7.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu;

8.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 8/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

19.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [2]  OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.
  • [3]  OV L 190, 17.7.2015., 1. lpp.
  • [4]  OV L 261, 7.10.2015.
  • [5]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [6]  OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
  • [7]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [8]    OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.