Procedura : 2015/2269(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0337/2015

Teksty złożone :

A8-0337/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0404

SPRAWOZDANIE     
PDF 158kWORD 76k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 8/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, zasobów własnych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 8/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, zasobów własnych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(4),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 6/2015 i nr 7/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 14 października 2015 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2015 przyjęty przez Komisję dnia 19 października 2015 r. (COM(2015)0545),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2015 przyjęte przez Radę dnia 10 listopada 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0337/2015),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2015 dotyczy korekty prognozy tradycyjnych zasobów własnych (cła), ujęcia w budżecie salda pozostałej części zasobów własnych opartych na VAT i DNB za 2014 r. oraz ujęcia w budżecie sald zasobów własnych opartych na VAT i DNB za 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2015 aktualizuje również prognozy dotyczące innych dochodów;

C.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2015 przewiduje ponadto zmniejszenie o kwotę 123 474 EUR środków na płatności i środków na zobowiązania w budżecie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;

D.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2015 przewiduje zmniejszenie wkładów opartych na DNB wnoszonych przez państwa członkowskie o 9,4 mld EUR;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 8/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące tego projektu;

2.  zwraca uwagę, że wpływ projektu budżetu korygującego nr 8/2015 we wszystkich jego aspektach to zmniejszenie wkładów państw członkowskich do budżetu Unii o 9 403,4 mln EUR;

3.  podkreśla, że niezbędne są pokaźne dodatkowe środki finansowe na rozwiązanie aktualnego kryzysu związanego z uchodźcami;

4.  odnotowuje, że państwa członkowskie do tej pory nie podjęły zobowiązań finansowych dla funduszu powierniczego na rzecz Afryki, funduszu powierniczego na rzecz Syrii oraz agencji ONZ wspierających uchodźców, ponownie potwierdzonych na nieformalnym posiedzeniu szefów państw i rządów UE w sprawie migracji w dniu 23 września 2015 r., na szczycie Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r. oraz na szczycie w La Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r.; ubolewa, że według danych Komisji państwa członkowskie na początku listopada 2015 r. miały zaległości w wysokości 2,3 mld EUR;

5.  zauważa, że konieczne będą dalsze wysiłki finansowe w celu zapewniania pomocy humanitarnej na szlakach tranzytowych i sprostania wyzwaniom związanym z przyjęciem bezprecedensowej liczby uchodźców w europejskich miastach i regionach;

6.  głęboko ubolewa, że w ramach procedury pojednawczej nie osiągnięto wiążącego kompromisu co do wykorzystania środków powracających w wyniku projektu budżetowego nr 8/2015 do rozwiązania kryzysu związanego z uchodźcami; niemniej jednak oczekuje, że państwa członkowskie wywiążą się w pełni ze swych wcześniejszych zobowiązań;

7.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2015;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 8/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

19.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.

(3)

  Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 261 z 7.10.2015.

(5)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(6)

  Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

(7)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(8)

  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności