Procedură : 2015/2269(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0337/2015

Texte depuse :

A8-0337/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0404

RAPORT     
PDF 150kWORD 77k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015(3),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, adoptate definitiv la 7 iulie 2015(4),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 6/2015 și nr. 7/2015, adoptate definitiv la 14 octombrie 2015,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 adoptat de Comisie la 19 octombrie 2015 (COM(2015)0545),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 adoptată de Consiliu la 10 noiembrie 2015 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0337/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale (taxele vamale), includerea în buget a soldurilor TVA și VNB restante pe 2014 și includerea în buget a soldurilor TVA și VNB pe 2015;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 actualizează și previziunile pentru alte venituri;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 mai prevede, în plus, o reducere de 123 474 EUR în credite de angajament și de plată la bugetul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

D.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 are drept consecință o reducere a contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB de 9,4 miliarde EUR,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015, prezentat de Comisie, și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  observă că proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015, în toate elementele sale, are un impact de 9 403,4 de milioane EUR, reprezentând o reducere a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii;

3.  subliniază că este nevoie de mijloace financiare suplimentare pentru a face față actualei crize a refugiaților;

4.  constată că angajamentele financiare ale statelor membre pentru Fondul fiduciar pentru Africa, Fondul fiduciar pentru Siria pentru agențiile ONU care sprijină refugiații, reconfirmate la reuniunea informală a Șefilor de stat sau de guvern din UE privind migrația din 23 septembrie 2015, la Consiliul European din 15 octombrie 2015 și la summitul de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 nu au fost încă onorate; regretă că, potrivit datelor Comisiei, statele membre aveau angajamente restante de 2,3 miliarde EUR la începutul lui noiembrie 2015;

5.  observă că vor fi necesare eforturi financiare suplimentare pentru a acorda asistență umanitară pe rutele de tranzit și a face față problemelor generate de primirea unui număr nemaiîntâlnit de refugiați în orașele și regiunile Europei;

6.  regretă profund că nu s-a putut ajunge la niciun compromis ferm la procedura de conciliere privind utilizarea restituirilor de la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 pentru a răspunde crizei refugiaților; cu toate acestea, speră că statele membre își vor onora integral angajamentele anterioare;

7.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 8/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

19.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

  JO L 69, 13.3.2015, p. 1.

(3)

  JO L 190, 17.7.2015, p. 1.

(4)

  JO L 261, 7.10.2015.

(5)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(6)

  JO L 103, 22.4.2015, p. 1.

(7)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(8)

  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate