Postup : 2015/2269(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0337/2015

Predkladané texty :

A8-0337/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0404

SPRÁVA     
PDF 154kWORD 76k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(13439/2015 – C8‑0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2012(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č. 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(4),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 6/2015 a č. 7/2015 prijaté s konečnou platnosťou 14. októbra 2015,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2015, ktorý prijala Komisia 19. októbra 2015 (COM(2015)0545),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015, ktorú Rada prijala 10. novembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  so zreteľom na článok 88 a článok 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0337/2015),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 sa týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov (clá), zahrnutia zvyšných zostatkov DPH a HND za rok 2014 a zahrnutia zostatkov DPH a HND za rok 2015;

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 takisto obsahuje najnovšie odhady iných príjmov;

C.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015 sa ďalej predpokladá zníženie rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 123 474 EUR, pokiaľ ide o viazané aj platobné rozpočtové prostriedky;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 navrhuje zníženie príspevkov členských štátov založených na HND o 9,4 miliardy EUR;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 v podobe predloženej Komisiou a pozíciu Rady k nemu;

2.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2015 vo všetkých svojich častiach vedie k zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie o 9 403 4 miliónov EUR;

3.  podčiarkuje, že na riešenie súčasnej utečeneckej krízy sú potrebné značné dodatočné finančné prostriedky;

4.  konštatuje, že členské štáty zatiaľ nesplnili svoje finančné prísľuby pre trustový fond pre Afriku, trustový fond pre Sýriu a agentúry OSN podporujúce utečencov, ktoré boli znovu potvrdené na neformálnom stretnutí hláv štátov a predsedov vlád venovanom migrácii z 23. septembra 2015, na rokovaní Európskej rady z 15. októbra 2015 a na samite vo Vallette 11. – 12. novembra 2015; odsudzuje skutočnosť, že podľa údajov Komisie predstavovala výška nesplnených finančných prísľubov členských štátov na začiatku novembra 2015 2,3 miliardy EUR;

5.  poznamenáva, že bude treba vyvinúť ďalšie finančné úsilie s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc na tranzitných trasách a zvládať problémy, ktoré predstavuje prijímanie bezprecedentného počtu utečencov v európskych mestách a regiónoch;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas zmierovacieho konania sa nepodarilo dosiahnuť definitívny kompromis v otázke využitia odlivu z opravného rozpočtu č. 8/2015 na riešenie utečeneckej krízy; napriek tomu však očakáva, že členské štáty v plnej miere dodržia dané záväzky;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2015;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 8/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015, s.

(5)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

  Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia