Postopek : 2015/2269(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0337/2015

Predložena besedila :

A8-0337/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0404

POROČILO     
PDF 148kWORD 75k
19.11.2015
PE 571.644v04-00 A8-0337/2015

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki je bil dokončno sprejet dne 17. decembra 2014(2),

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, ki je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015(3),

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 2/2015, št. 3/2015, št. 4/2015 in št. 5/2015, ki so bile dokončno sprejete 7. julija 2015(4),

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 6/2015 in št. 7/2015, ki sta bili dokončno sprejeti 14. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(6),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(7) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(8),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 8/2015, ki ga je Komisija sprejela dne 19. oktobra 2015 ((COM(2015)0545),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 8/2015, ki ga je Svet sprejel 10. novembra 2015 in ga isti dan posredoval Evropskemu parlamentu (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0337/2015),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 8/2015 nanaša na spremembo napovedi o tradicionalnih lastnih sredstvih (carine), vključitev preostalega salda DDV in BND za leto 2014 v proračun ter vključitev salda DDV in BND za leto 2015 v proračun;

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 8/2015 posodablja tudi napovedi v zvezi z drugimi prihodki;

C.  ker predlog spremembe proračuna št. 8/2015 za proračun Evropskega nadzornika za varstvo podatkov prav tako predvideva zmanjšanje sredstev za obveznosti in sredstev za plačila v znesku 123.474 EUR;

D.  ker so se na podlagi predloga spremembe proračuna št. 8/2015 prispevki držav članic iz naslova BND zmanjšali za 9,4 milijarde EUR;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 8/2015, ki ga je posredovala Komisija, in stališču Sveta o njem;

2.  ugotavlja, da se bodo zaradi vseh elementov predloga spremembe proračuna št. 8/2015 prispevki držav članic v proračun Unije zmanjšali za 9.403,4 milijona EUR;

3.  poudarja, da so potrebna precejšnja dodatna sredstva za obravnavanje sedanje begunske krize;

4.  ugotavlja, da finančne zaveze držav članic v zvezi s skrbniškim skladom za Afriko, skrbniškim skladom za Sirijo ter agencijami ZN za podporo beguncem, ki so bile ponovno potrjene na neuradnem srečanju predsednikov vlad in držav EU na temo migracij 23. septembra 2015, na Evropskem svetu 15. oktobra 2015 in na vrhunskem srečanju v Valetti 11. in 12. novembra 2015, še niso bile izpolnjene; obžaluje, da je po podatkih Komisije zaostanek držav članic v začetku novembra 2015 znašal 2,3 milijarde EUR;

5.  ugotavlja, da bodo potrebna dodatna finančna prizadevanja, da bi zagotovili humanitarno pomoč vzdolž tranzitnih poti in obvladali izzive, ki jih prinaša sprejetje doslej največjega števila beguncev v evropska mesta in regije;

6.  močno obžaluje, da med usklajevanjem ni bilo mogoče doseči trdnega sporazuma o uporabi vrnjenih sredstev iz predloga spremembe proračuna št. 8/2015 za obravnavo begunske krize; kljub temu pričakuje, da bodo države članice v celoti spoštovale zaveze iz preteklosti;

7.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 8/2015;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 8/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bogdan Brunon Wenta

(1)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

  UL L 69, 13.3.2015, str. 1.

(3)

  UL L 190, 17.7.2015, str. 1.

(4)

  UL L 261, 7.10.2015.

(5)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(6)

  UL L 103, 22.4.2015, str. 1.

(7)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(8)

  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov