BETÆNKNING om våbeneksport: Gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

  23.11.2015 - (2015/2114(INI))

  Udenrigsudvalget
  Ordfører: Bodil Valero


  Procedure : 2015/2114(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0338/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0338/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om våbeneksport: Gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

  (2015/2114(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (i det følgende benævnt "den fælles holdning")[1],

  –  der henviser til revisionen af den fælles holdning, der blev foretaget af Rådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM),

  –  der henviser til Rådets sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[2],

  –  der henviser til Rådets afgørelse 2012/711/FUSP af 19. november 2012 om støtte til Unionens aktiviteter til fremme blandt tredjelande af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP,

  –  der henviser til EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 9. december 2003,

  –  der henviser til EU's sikkerhedsstrategi "Et sikkert Europa i en bedre verden", der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

  –  der henviser til traktaten om våbenhandel (ATT), som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 2. april 2013[3],

  –  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om ratificering af traktaten om våbenhandel (ATT)[4],

  –  der henviser til sin beslutning af 21. maj 2015 om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa, navnlig punkt 4, 10, 18, 19, 20 og 21[5],

  –  der henviser til Rådets afgørelse 2013/768/FUSP af 16. december 2013 om EU's aktiviteter til støtte for gennemførelsen af traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi[6],

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse[7], som ændret ved forordning (EU) nr. 599/2014, samt til listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. april 2014 til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen "Revision af eksportkontrolpolitikken: Sikkerhed og konkurrenceevne i en verden under forandring" (COM(2014)0244),

  –  der henviser til den fælles erklæring af 12. juni 2014 fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen om revision af ordningen for kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse,

  –  der henviser til Rådets konklusioner om revision af eksportkontrolpolitikken af 21. november 2014,

  –  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande[8],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet[9],

  –  der henviser til EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt ammunition hertil, som blev vedtaget den 15.-16. december 2005 af Det Europæiske Råd, og til Rådets fælles aktion 2002/589/FUSP af 12. juli 2002 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben og om ophævelse af den fælles aktion 1999/34/FUSP,

  –  der henviser til Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed[10],

  –  der henviser til den ajourførte udgave af Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der blev vedtaget af Rådet den 9. februar 2015,

  –  der henviser til brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr,

  –  der henviser til Wassenaar-arrangementet af 12. maj 1996 om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse sammenholdt med de i 2015 ajourførte lister over disse varer, teknologier og ammunition[11],

  –  der henviser til beslutningerne fra den 19. plenarforsamling inden for rammerne af Wassenaar-arrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse, som blev afholdt i Wien den 3.-4. december 2013,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. april 2015 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske dagsorden om sikkerhed, (COM(2015)0185)),

  –  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling, der blev vedtaget den 24. februar 2006,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2011 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring" (COM(2011)0637),

  –  der henviser til målene for bæredygtig udvikling, særlig udviklingsmål 16 og mål 16.4 herunder, hvori staterne opfordres til at reducere ulovlige våbenstrømme væsentligt,

  –  der henviser til Rådets afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine,

  –  der henviser til artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 346 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til FN-traktaten om våbenhandel, som trådte i kraft den 24. december 2014,

  –  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 24/35 af 8. oktober 2013 om våbenoverførslers indvirkning på menneskerettigheder i væbnede konflikter[12],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 132, stk. 2,

  –  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0338/2015),

  A.  der henviser til, at den globale sikkerhedssituation omkring EU har ændret sig på dramatisk vis, specielt i de sydlige og østlige nabolande;

  B.  der henviser til, at der i henhold til artikel 51 i FN-pagten er en naturlig ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar;

  C.  der henviser til, at det – for at kunne opnå international stabilitet og på grundlag af en vurdering af hver enkelt sag – er vigtigt at tilvejebringe afskrækkende midler, i fuld overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten og kriterium 4 i den fælles holdning om opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet;

  D.  der henviser til, at den ukontrollerede spredning af våben i alvorlig grad truer freden og sikkerheden, menneskerettighederne og den bæredygtige udvikling; der henviser til, at der hvert minut er en person, der dør et sted i verden som følge væbnet vold, og at der på samme tid fremstilles 15 nye våben;

  E.  der henviser til, at regulering af den internationale våbenhandel pr. definition er en global ambition; der henviser til, at EU i forbindelse med sine eksterne forbindelser er nødt til at sikre sammenhæng i hele sin optræden udadtil med henblik på at fremme demokrati og retsstatsprincippet, forebygge konflikter, udrydde fattigdom, fremme interkulturel dialog og opretholde den internationale stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at EU's medlemsstater i perioden 2010-2014 var ansvarlige for 25,4% af de faktiske leverancer af de vigtigste konventionelle våben på verdensplan[13];

  F.  der henviser til, at udryddelse af fattigdom i henhold til Lissabontraktaten er hovedmålet for EU's udviklingspolitik, og at det ligeledes er en af prioriteterne for EU's optræden udadtil med henblik på at skabe en mere stabil og velstående verden; der henviser til, at våbenforsyning til konfliktramte lande ikke alene øger risikoen for en eskalering af volden, men også har en negativ virkning på de pågældende landes udviklingspotentiale, hvilket fremgår af rapporter fra humanitære organisationer, som har opgjort denne virkning[14];

  G.  der henviser til, at medlemsstaterne i 2013 eksporterede våben til en samlet værdi af 36,7 mia. EUR, hvoraf eksporten til tredjelande udgjorde 26,7 mia. EUR; der henviser til, at det samlede budget for det europæiske naboskabsinstrument for perioden 2014-2020 til sammenligning er på 15,4 mia. EUR; der henviser til, at EU's medlemsstater tegnede sig for 36 % af den samlede våbeneksport til tredjelande, og at det næppe kan hævdes, at disse handelsstrømme er i EU's direkte sikkerhedsmæssige interesse;

  H.  der henviser til, at fælles holdning 2008/944/FUSP udgør en retligt bindende ramme, der fastsætter otte kriterier for eksport af konventionelle våben, som medlemsstaterne skal overholde, når de træffer afgørelse om udstedelse af tilladelse; der henviser til, at der navnlig bør tages behørigt hensyn til denne fælles holdning i forbindelse med udviklingen af et europæisk forsvarsmarked og en industriel og teknologisk basis for det europæiske forsvar;

  I.  der henviser til, at tredjelandene Albanien, Bosnien og Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Canada, Montenegro og Norge officielt har tilsluttet sig kriterierne og principperne i den fælles holdning;

  Globalt sikkerhedsmiljø og våbeneksport

  1.  er dybt bekymret over udbredelsen af væbnede konflikter, navnlig konflikterne i Ukraine, Syrien, Irak, Libyen og Yemen samt alle internationale konflikter, som – i en stadig mere globaliseret verden – udgør en trussel mod den globale stabilitet og sikkerhed og har gjort EU's naboskabsområde mindre stabilt og mindre sikkert; bemærker, at overførsel af våben til lande i konflikt kan have bidraget til disse konflikter;

  2.  finder det beklageligt, at udviklingen i løbet af de seneste to år har vist, at våben engang i mellem ender i hænderne på terrorister eller undertrykkende regimer eller i lande, hvor børn kan blive rekrutteret eller anvendt i forbindelse med fjendtligheder, eller regimer, der har tvivlsomme forbindelser til international terrorisme eller en aggressiv indenrigs- og udenrigspolitik, og mener derfor, at det er nødvendigt, at der vedtages effektive ordninger for kontrol med våbeneksport; fordømmer brugen af våben med henblik på at sprede usikkerhed og få væbnede konflikter til at blusse op internt og eksternt eller på at støtte intern undertrykkelse, regionale konflikter eller alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; finder det ligeledes beklageligt, at ulovlig våbenhandel fortsat er en stor og indbringende forretning;

  3.  beklager dybt, at omkring en halv million mennesker[15] hvert år dør som følge af væbnet vold, både i væbnede konflikter og i forbindelse med kriminalitet;

  4.  minder om, at overholdelsen af den fælles holdning er afgørende for virkeliggørelsen af EU's principper og værdier, navnlig inden for den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret og med henblik på at leve op til EU's ansvar for så vidt angår den regionale og den globale sikkerhed;

  5.  bemærker, at EU's medlemsstater er store våbeneksportører på verdensplan, idet de – i henhold til den 16. årsberetning – eksporterede for 36 711 mia. EUR til hele verden i 2013, hvoraf eksporten til andre medlemsstater udgjorde 10 735 EUR og eksporten til tredjelande 25 976 mia. EUR; gentager, at artikel 10 i den fælles holdning fastsætter, at medlemsstaternes overvejelser af hensyn til økonomiske, kommercielle og industrielle interesser ikke må indvirke på anvendelsen af de otte kriterier for våbeneksport;

  6.  beklager imidlertid, at der ofte ses gennem fingre med artikel 10, navnlig fordi de europæiske forsvarsvirksomheder i stigende grad kompenserer for en faldende omsætning i Europa gennem eksport til tredjelande; er alvorligt bekymret over følgerne for EU's sikkerhed og forsvar af overførslen af følsom viden og teknologi til tredjelande, hvilket indebærer en øget risiko for afhængighed af tredjelande med afvigende strategiske interesser, såsom Rusland;

  7.  minder om, at forsvarsindustrien bør tjene som et redskab til gennemførelse af medlemsstaternes forsvar og sikkerhed, som sikrer en ordning for forsyningssikkerhed i EU og samtidig bidrager til gennemførelsen af en styrket FUSP og FSFP, da dette er af stor betydning med henblik på at bidrage til at sikre stabilitet og sikkerhed i verden; erkender, at våbeneksport har medvirket til at styrke og videreudvikle det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis, som har været vigtig for mange forskellige innovationer og teknologiske fremskridt;

  8.  anerkender legitimiteten af eksport, der opfylder kriterierne i artikel 4, litra c), i fælles holdning 2008/944/FUSP fuldt ud og gennemføres som svar på en anmodning til EU i overensstemmelse med retten til selvforsvar; støtter leveringen af defensive våben i tilfælde af nødværge; noterer sig nogle medlemsstaters beslutning om at levere defensive våben til peshmergaerne i det irakiske Kurdistan og til Ukraine; bemærker, at der i denne sammenhæng ikke er nogen indbyrdes koordinering medlemsstaterne imellem;

  9.  påpeger, at afslag på og suspension af eksporttilladelser som følge af embargoer eller konflikter ganske vist er et positivt tegn, men at de også antyder, at EU's eksportpolitik udelukkende er af reaktiv karakter; mener, at det i overensstemmelse med den fælles holdning vil være nødvendigt at foretage en grundigere vurdering af de specifikke risici, der er forbundet med modtagerlandene, og af EU's sikkerhedsmæssige interesser, inden der gives tilladelse;

  10.  bemærker, at de risici, der hidrører fra omdirigering, smugling og oplagring af våben og sprængstoffer, er stigende og fortsat udgør en udfordring, der skal tages op; fremhæver risikoen for, at våben fra tredjelande med et højt korruptionsniveau kommer ind i Europa på grund af øget våbensmugling og mangel på kontrol ved indgangssteder, såsom havne, hvilket bringer borgernes sikkerhed i fare som fremhævet i en nylig rapport fra Europol[16];

  11.  understreger, at våbeneksportkontroller er en integrerende del af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og skal baseres på principperne i artikel 21 i TEU, navnlig fremme af demokrati og retsstatsprincippet samt fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed; minder om, at det er afgørende, at der sikres sammenhæng mellem våbeneksport og EU's troværdighed som fortaler for menneskerettighederne på verdensplan; er stærkt overbevist om, at en mere effektiv gennemførelse af de otte kriterier i den fælles holdning vil være et vigtigt bidrag til udviklingen af både FUSP og FSFP; opfordrer til, at der i forbindelse med EU's nye globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik tages ordentlig stilling til spørgsmål vedrørende våbeneksport i lyset af det ændrede sikkerhedsmiljø og de dermed forbundne risici og trusler mod Europas sikkerhedsmæssige interesser;

  12.  beklager, at illegitime, ulovlige og uregulerede våbenoverførsler fortsat underminerer den politiske stabilitet og er til hinder for den demokratiske, sociale og/eller økonomiske udvikling i visse dele af verden; erkender, at en ensartet fortolkning og en effektiv gennemførelse af kriterium 8 i fælles holdning 2008/944/FUSP ville være et afgørende bidrag til EU's politikkohærens for så vidt angår udviklingsmålene; opfordrer til, at opmærksomheden fortsat rettes mod kriterium 8 med henblik på at vurdere de eventuelle negative konsekvenser, som udgifter til militært udstyr har for udviklingsmulighederne i de fattigste modtagerlande;

  Traktaten om våbenhandel

  13.  glæder sig over ikrafttrædelsen af traktaten om våbenhandel; glæder sig over EU's opsøgende aktiviteter for at fremme en universel ratifikation og gennemførelse af traktaten om våbenhandel, og opfordrer til, at der gøres en vedvarende indsats i denne henseende, især over for lande, der er store våbenhandlere; opfordrer indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret traktaten om våbenhandel, til at gøre dette hurtigst muligt; erkender, at traktaten om våbenhandel – selv om den er et positivt resultat – stadig har sine begrænsninger og tvetydigheder (uklare begreber, undtagelse fra indberetningspligten, mangel på sanktioner);

  14.  glæder sig over de positive resultater af den første konference mellem de stater, der er parter i våbenhandelstraktaten, som blev afholdt i Cancún den 24.-27. august 2015, men påpeger, at der ikke blev nået til enighed om, hvilken model der skal anvendes til årsberetningerne; mener, at traktaten kun vil være virkelig vellykket, hvis der tages skridt til at gøre den alment gældende, og hvis der indføres bindende mekanismer eller sanktionsmekanismer, som skal anvendes i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne;

  15.  glæder sig over kravet om, at de stater, der har tiltrådt traktaten om våbenhandel, når de tager stilling til, om der skal gives tilladelse, skal tage højde for risikoen for, at de våben, der skal overføres, kan anvendes til at begå eller lette alvorlig kønsbaseret vold eller alvorlige voldshandlinger mod kvinder og børn; opfordrer medlemsstaterne til at skærpe ordlyden i den fælles holdning for så vidt angår kønsbaseret vold eller alvorlige voldshandlinger mod kvinder og børn;

  16.  glæder sig over, at EU har en retligt bindende ramme, som er unik på verdensplan, og hvorigennem kontrollen med våbeneksport bliver håndhævet, herunder i kriseområder og i lande med tvivlsomme menneskerettighedsforhold; glæder sig i den forbindelse over, at adskillige europæiske lande og tredjelande har tilsluttet sig ordningen for kontrol med våbeneksport på grundlag af den fælles holdning;

  17.  der henviser til, at Albanien, Bosnien og Hercegovina, Canada, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Montenegro og Norge har tilsluttet sig kriterierne og principperne i fælles holdning 2008/944/FUSP; bemærker, at et særligt system til udveksling af oplysninger mellem EU og disse tredjelande har været på plads siden 2012;

  Den fælles holdning

  18.  minder om, at den fælles holdning bør føre til en koordineret tilgang til våbenhandel, der ikke berører medlemsstaternes ret til som anført i artikel 3 i den fælles holdning at føre en mere restriktiv politik på nationalt plan; minder endvidere om, at afslag på at overføre militærteknologi eller våben under alle omstændigheder fortsat henhører under medlemsstaternes enekompetence, og at de fælles standarder, der er fastsat i den fælles holdning, skal betragtes som minimumsstandarder for forvaltningen af overførsler af militærteknologi i henhold til betragtning 3; påpeger, at en harmonisering på europæisk plan ikke bør bruges som et påskud for at udvande strengere nationale regler;

  19.  opfordrer medlemsstaterne til at fortolke kriterierne i den fælles holdning konsekvent og at anvende dem strengt i alle tilfælde og til ikke at lade politiske og økonomiske overvejelser dominere beslutningsprocessen; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at ophæve allerede indgåede kontrakter, hvis den pågældende aftale som følge af en markant ændret situation er i strid med den fælles holdning;

  20.  mener, at det reelle problem er, at den fælles holdning anvendes løst og fortolkes forskelligt i medlemsstaterne, og at det derfor er afgørende at forfølge en ensartet og ambitiøs anvendelse af de otte kriterier; påpeger i denne forbindelse, at der ikke er nogen sanktioner i tilfælde af overtrædelse af kriterierne, og finder det tilrådeligt, at der træffes foranstaltninger til at foretage uafhængige kontroller, og at der indføres sanktioner i tilfælde af overtrædelse af den fælles holdning;

  21.  bemærker COARM's revision af fælles holdning 2008/944 og konklusionen om, at den faktisk tjener de mål, som Rådet har fastsat, og er i overensstemmelse med traktaten om våbenhandel; bemærker, at der ikke blev indført nogen ændringer på trods af den alvorlige situation i Syrien og Irak, den stigende terrorvirksomhed samt konflikter og ustabilitet, som er udbredte i hele Mellemøsten og Nordafrika, og som igen vil kunne påvirke sikkerheden for selve Unionen;

  22.  noterer sig ajourføringen af brugervejledningen til Rådets fælles holdning og af EU's liste over militært udstyr; ser frem til COARM's vedtagelse af en ny onlinemekanisme til udveksling af oplysninger; glæder sig over de nye henvisninger, der er indført til aspekter af traktaten om våbenhandel, som endnu ikke er medtaget i den fælles holdning, og over ændringerne i den omfattende vejledning til kriterium 7; opfordrer til, at der gøres en indsats, især for så vidt angår retningslinjer for en effektiv gennemførelse af kriterium 8;

  23.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en strengere anvendelse af de otte kriterier; mener, at medlemsstaterne – herunder på europæisk plan inden for rammerne af COARM – bør udvide deres vurderinger til også at fokusere på situationen i bestemmelseslandet såvel som på den specifikke militærteknologi, der er tale om; opfordrer medlemsstaterne til at anvende strengere nationale kriterier;

  24.  er bekymret over den virkning, som trusler om søgsmål fra virksomheder i visse medlemsstater, uanset om de er reelle eller oplevede, kan have for behandlingen af ansøgninger om eksporttilladelse; minder medlemsstaterne om, at en streng og omhyggelig anvendelse af de otte kriterier giver mulighed for at begrunde afslag på udstedelse af tilladelser;

  25.  bemærker, at kriterium 2 kræver, at medlemsstaterne kun nægter at give eksporttilladelse, hvis der er en "klar risiko" for, at den militærteknologi eller det militære udstyr, der skal eksporteres, kan blive anvendt til intern undertrykkelse; mener, at dette kriterium giver mulighed for en uensartet anvendelse af de fælles regler; opfordrer til samråd med repræsentanter for Europarådet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og menneskerettighedsorganisationer med henblik på at præcisere kriterium 2 yderligere;

  26.  er kritisk indstillet over for forskellige medlemsstaters gentagne krænkelser af de otte kriterier; beklager, at der ikke findes nogen sanktionsmekanismer i tilfælde af, at en medlemsstat krænker de otte kriterier, og at der ikke er nogen planer om at indføre sådanne; mener, at der bør indføres mulighed for at foretage en uafhængig kontrol samt sanktionsmekanismer ved tilsidesættelser af den fælles holdning;

  27.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at behandle spørgsmålet om risiko i forbindelse med godkendelsesprocedurerne for våbenoverførsler på et forsigtighedsgrundlag, hvilket er standard i behandlingen af andre områder såsom terrorisme, hvidvaskning af penge og miljøhensyn;

  28.  er bekymret over, at den nuværende fælles holdning ikke omfatter en "ret til at anfægte" andre medlemsstaters udstedelse af eksportkontroltilladelser;

  29.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte oprettelsen af en uafhængig europæisk våbenkontrolmyndighed under ledelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik; mener, at en sådan myndighed bør have beføjelse til at afgive en udtalelse til medlemsstater, der har planer om at udstede en tilladelse, som er blevet nægtet af en anden medlemsstat eller af andre medlemsstater; mener, at denne rådgivning bør bestå af en uafhængig vurdering af de otte kriteriers anvendelighed; mener endvidere, at stater også bør kunne anmode om en sådan rådgivning med henblik på at vurdere anvendeligheden af de otte fælles kriterier for enhver europæisk eksporttilladelse;

  30.  understreger behovet for, at der sikres en mere sammenhængende politik om embargoer, og at de anvendes med øjeblikkelig virkning; opfordrer medlemsstaterne til at præcisere de nationale og internationale bestemmelser vedrørende eksport af "militære" og "ikke-militære" våben, som kunne føre til overførsler af håndvåben, der kan slippe gennem reguleringssystemerne ved at blive beskrevet som "ikke-militære";

  31.  mener, at der er behov for strengere kontrol med våbenmæglervirksomhed og aktiviteter relateret hertil i EU, som kan undslippe medlemsstaternes kontrolsystemer på grund af divergenser mellem sådanne systemer på nationalt plan; opfordrer derfor til, at der oprettes og effektivt gennemføres en registreringsordning, som indebærer, at mellemmænd forpligtes til fuldt ud at rapportere om deres aktiviteter;

  32.  minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben har til formål at sikre en effektiv kontrol af overførsler af skydevåben til civil brug; anerkender legitimiteten af eksport af jagt- og sportsvåben til civil brug i henhold til samme forordning; glæder sig over revisionen af EU's lovgivning om skydevåben (herunder om deaktivering, administrative sanktioner og signalvåben) og intentionen om at styrke politisamarbejdet med nabolande om våbensmugling; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke Europols kapaciteter;

  33.  opfordrer medlemsstaterne til i den fælles holdning at medtage en mekanisme, der automatisk indefryser eksisterende tilladelser til at eksportere våben til lande, imod hvilke der er indført en europæisk våbenembargo, efter at den pågældende eksportkontroltilladelse er blevet udstedt;

  34.  foreslår, at man undersøger muligheden for at anvende og udvide de otte kriterier til også at omfatte overførsel af våbeneksport-relaterede tjenesteydelser, såsom konsulentvirksomhed, og EU-baserede private militære virksomheders aktiviteter i tredjelande; opfordrer til, at der indføres en fælles EU-tilgang til spørgsmålet om flydende våbenlagre;

  35.  opfordrer alle medlemsstater, som endnu ikke overholder Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed fuldt ud, til at forklare, hvorfor de ikke overholder den, samt hvilke foranstaltninger de agter at træffe og hvornår, med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til den fælles holdning; opfordrer medlemsstaterne til at medtage tjenester til transport og finansiering af våben i deres lovgivning om våbenmæglervirksomhed;

  36.  er bekymret over muligheden for omdirigering af eksportartikler, og opfordrer medlemsstaterne til at oprette et effektivt kontrolsystem (overvågningssystemer, en klausul om forbud mod misbrug i slutbrugercertifikater og inspektioner på stedet af slutbrugere) og til i den forbindelse at styrke personalet, der skal beskæftige sig hermed; mener, at der bør være et forstærket samarbejde indbyrdes mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Europol og Eurojust samt med tredjelande med henblik på at lette retsforfølgning af mellemmænd og smuglere for ulovlige våbenoverførsler; opfordrer Rådet til i højere grad at tilpasse kriterium 7 til våbenhandelstraktatens artikel 11;

  37.  er dybt bekymret over den eventuelle omgåelse af EU's eksportkontrol gennem tilladt fremstilling i tredjelande eller gennem oversøiske datterselskaber af EU-baserede virksomheder; opfordrer COARM til grundigt at overveje dette problem i sin næste årsberetning;

  38.  anmoder om en øget koordinering på arbejdsniveau inden for Rådet og EU-Udenrigstjenesten for at sikre, at der tages behørigt hensyn til aspekter relateret til konfliktforebyggelse, udvikling og menneskerettigheder; opfordrer til regelmæssige samråd mellem COARM og COHOM samt til, at COARM samarbejder med alle relevante EU-aktører, som f.eks. EU's Efterretningsanalysecenter, EU's antiterrorkoordinator og EU's delegationer, for at skabe større sammenhæng og udveksle oplysninger, der kunne være relevante for afgørelser om tilladelser til våbenoverførsel, især med hensyn til risici i foreslåede modtagerlande, med henblik på at forbedre kvaliteten af de afgørelser, der træffes inden for rammerne af den fælles holdning;

  Gennemsigtighed

  39.  beklager den sene vedtagelse af den 16. årsberetning, som er den mest forsinkede nogensinde;

  40.  mener, at årsberetningerne om våbeneksport er vigtige redskaber til at fremme gennemsigtigheden i våbenhandel; beklager imidlertid, at kun 21 medlemsstater har indsendt en fuldstændig indberetning til den 16. årsberetning; noterer sig, at en fuldstændig indberetning omfatter data om den økonomiske værdi af både udstedte tilladelser til våbeneksport og den faktiske eksport, opdelt efter både bestemmelsessted og kategori i EU's liste over militært udstyr; bemærker, at Grækenland ikke har tilvejebragt nogen oplysninger, og at Tyskland og Det Forenede Kongerige ikke har indsendt nogen data om den faktiske våbeneksport, mens Frankrig har fremlagt et samlet tal for våbeneksporten, som ikke var opdelt efter de nævnte parametre; påpeger, at disse lande, med undtagelse af Grækenland, er de største våbeneksportører, og at de har et meget stort ansvar for den globale indvirkning af EU's våbeneksport; opfordrer de resterende medlemsstater til at opfylde deres pligt til at fremsende en årsberetning, til at fremsende data med tilbagevirkende kraft til den 16. årsberetning og til at gøre det rettidigt i forbindelse med de kommende årsberetninger;

  41.  noterer sig, at beretningen indeholder standardiserede oplysninger om udstedte eksporttilladelser, men ikke indeholder omfattende oplysninger om den reelle våbeneksport; opfordrer indtrængende Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant til at se nærmere på, hvordan man kan forbedre overholdelsen af indberetningspligten og øge gennemsigtigheden og den offentlige kontrol af rammerne for eksportkontrol, især ved at sikre, at medlemsstaterne indberetter al våbeneksport; opfordrer til, at denne mangel afhjælpes, og at der i overensstemmelse hermed fastsættes bestemmelser om, at årsberetningen skal fremhæve de faktiske eksportdata, opdelt efter type og destination;

  42.  anmoder om, at der indføres en standardiseret indberetnings- og fremsendelsesprocedure for oplysninger om den faktiske eksport og om tilladelser, med en tidsfrist, som skal overholdes og anvendes på ensartet vis i alle medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at redegøre for afslag på udstedelse af tilladelser og til i den forbindelse af give oplysninger, der er specifikke for den enkelte tilladelse, vedrørende modtagerlandet og den specifikke myndighed, en beskrivelse med angivelse af mængden af de produkter, der skal overføres, med hensyn til underkategorierne på listen over militært udstyr, sammen med den nøjagtige begrundelse for afslaget; foreslår, at årsberetningens format ændres, og at beretningen lanceres på ny som en offentlig, interaktiv og søgbar onlinedatabase;

  43.  anmoder om forbedrede høringer mellem medlemsstaterne i forbindelse med overførsler til skrøbelige og ustabile regioner eller lande, navnlig regioner eller lande, der udviser en aggressiv adfærd i deres nærområde; opfordrer til en gennemgribende og systematisk kontrol med gennemførelsen af EU's sanktionsordning over for Rusland i forbindelse med våbeneksport og salg af teknologier med dobbelt anvendelse; opfordrer medlemsstaterne til at oprette en liste over personer (herunder enheder og enkeltpersoner), der er blevet dømt for overtrædelse af våbeneksportrelateret lovgivning og for lignende tilfælde af påvist omdirigering, og over personer, som ikke er blevet dømt ved en domstol, men er kendt for at være indblandet i ulovlig våbenhandel eller i aktiviteter, der udgør en trussel mod den internationale sikkerhed; opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe detaljerede oplysninger om procedurer for tilbagekaldelse eller ophævelse af udstedte tilladelser for så vidt angår lande, der er genstand for en embargo;

  44.  finder det afgørende, at lande, der er kandidater til tiltrædelse af EU, bør leve op til EU's holdninger og principper for våbeneksport og våbenhandel;

  45.  opfordrer til overvågning af og samarbejde om bekæmpelse af ulovlig våbenhandel gennem samarbejdsprocedurer, der omfatter politiet og grænsemyndighederne og er baseret på udveksling af oplysninger og databaser, med det formål at minimere sikkerhedsrisiciene for EU og dets borgere;

  Offentlig kontrol

  46.  minder om, at regeringerne har det politiske ansvar for, hvorvidt militære produkter eller produkter med dobbelt anvendelse eksporteres; opfordrer medlemsstaterne til at give detaljerede oplysninger om hver enkelt af de tilladelser, der udstedes, således at det er muligt at foretage kontroller på EU-plan med henblik på at sikre, at der ikke er nogen lande, der undlader at opfylde kriterierne i den fælles holdning af hensyn til økonomiske, politiske eller personlige interesser; opfordrer til, at EU-Udenrigstjenesten/COARM påtager sig opgaven med at kontrollere tilladelser, som menes ikke at opfylde kriterierne i den fælles holdning;

  47.  er af den faste overbevisning, at borgerne og parlamenterne har ret til at blive udførligt underrettet om de afgørelser, som deres regeringer træffer vedrørende våbeneksport, eftersom de har indflydelse på sikkerheden og velfærden i deres land og i andre lande, og eftersom det også er i tråd med ønsket om gennemsigtighed og større offentlig kontrol; opfordrer til, at beretningerne forbliver offentlige;

  48.  opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til også at forbedre adgangen til oplysninger om EU's sanktioner og våbenembargoer, idet disse oplysninger sjældent er ajourførte eller sjældent præsenteres i en lettilgængelig form.

  49.  opfordrer til, at den parlamentariske kontrol styrkes på både nationalt og europæisk plan ved hjælp af årsberetninger til parlamenterne; opfordrer til, at den europæiske våbeneksport og den europæiske forsvarsindustripolitik drøftes på den næste interparlamentariske konference om FUSP/FSFP;

  50.  ser positivt på regelmæssige høringer af civilsamfundet som en faktor, der øger gennemsigtigheden; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten/COARM til at fortsætte denne dialog med civilsamfundet, NGO'er og tænketanke; tilskynder civilsamfundet og akademiske kredse til at foretage uafhængig kontrol med våbenhandelen;

  Nye teknologier og problemet med produkter med dobbelt anvendelse

  51.  mener, at den teknologiske udvikling gør det stadig mere vanskeligt at skelne mellem rent militær og rent civil brug, og at der derfor skal sættes særlig fokus på listen over produkter med dobbelt anvendelse i lyset af Wassenaar-arrangementet; opfordrer NF/HR, medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at der ikke er nogen smuthuller på Wassenaar-arrangementets niveau eller mellem listen over militært udstyr og bilagene til forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, og til at være særlig opmærksomme på ny teknologi af strategisk betydning, såsom fjernstyrede flysystemer, anvendt robotteknologi og overvågningsteknologi;

  52.  minder om, at spredning af visse overvågnings- og indtrængningsteknologier rundt om i verden ikke alene kan være til skade for menneskerettighederne, men også kan udgøre en betydelig trussel mod europæiske strategiske interesser og vores digitale infrastruktur;

  53.  glæder sig over Kommissionens igangværende initiativ til at modernisere EU's kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse og dens hensigt om at fremlægge et nyt lovgivningsmæssigt forslag i første halvdel af 2016 vedrørende intelligente og effektive politikker til regulering af kommerciel eksport af tjenesteydelser i forbindelse med gennemførelse og anvendelse af teknologier med dobbelt anvendelse, og til samtidig at sikre effektive beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forhindre, at sådanne eksportkontroller skader den videnskabelige forskning og forskningen i IT- sikkerhed; understreger, at forslaget også bør sigte mod at forbedre kontrolordningens sammenhæng og gennemsigtighed og fuldt ud tage hensyn til de sikkerhedsmæssige udfordringers forandrende karakter og den hastige teknologiske udvikling, især med hensyn til programmer og udstyr til overvågning og indtrængning; glæder sig over aftalen af 4. december 2013 mellem de stater, der er parter i Wassenaar-arrangementet, om at vedtage kontrolforanstaltninger inden for overvågning, retshåndhævelse og værktøjer til indsamling af oplysninger og systemer til overvågning af netværk; minder om det presserende behov for i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen fra april 2014 at imødegå den potentielt skadelige eksport af IKT-produkter og -tjenesteydelser, som kan anvendes i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne i visse tredjelande;

  54.  opfordrer medlemsstaterne til at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til effektivt at gennemføre og håndhæve kontrollen med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, mæglervirksomhed og transit; glæder sig over de igangværende EU-finansierede programmer for kapacitetsopbygning, der skal støtte tredjelandes kontrolsystemer for udførsel af produkter med dobbelt anvendelse; opfordrer medlemsstaterne til ligeledes at mobilisere uddannelseskapaciteter inden for EU;

  55.  understreger, at Kommissionen hurtigt bør kunne give virksomheder, som er i tvivl om, hvorvidt de skal ansøge om en eksporttilladelse, nøjagtige og ajourførte oplysninger om lovligheden eller de potentielt skadelige virkninger af potentielle transaktioner;

  56.  opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om en gennemgang af, hvordan EU's standarder for IKT kan anvendes til at forhindre potentielt skadelige virkninger af eksporten af sådanne teknologier eller andre tjenesteydelser til tredjelande, hvis anvendelse af begreber som "lovlig aflytning" ikke kan anses for at svare til definitionen heraf i EU, eller som f.eks. har kritisable menneskerettighedsforhold, eller hvor retsstaten ikke eksisterer;

  57.  bekræfter på ny, at EU's standarder – navnlig dem, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – bør gå forud for andre hensyn i forbindelse med vurderinger af hændelser, der involverer teknologier med dobbelt anvendelse, som er blevet anvendt på en måde, der kan begrænse menneskerettighederne;

  58.  beklager dybt, at visse europæiske virksomheder og internationale virksomheder, som handler med teknologier med dobbelt anvendelse, aktivt samarbejder med regimer, hvis handlinger krænker menneskerettighederne, når virksomhederne er bekendt med de pågældende skadelige virkninger for menneskerettighederne;

  59  opfordrer indtrængende Kommissionen til offentligt at udelukke virksomheder, der tager del i sådanne aktiviteter, fra EU's udbudsprocedurer, fra forsknings- og udviklingsfinansiering og fra enhver anden form for økonomisk støtte;

  60.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  16.11.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  52

  6

  6

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Inés Ayala Sender, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

  • [1]  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
  • [2]  EUT L 103 af 27.3.2015, s. 1.
  • [3]  Traktaten om våbenhandel, FN, 13-27217.
  • [4]  Vedtagne tekster P7_TA(2014)0081.
  • [5]  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0215.
  • [6]  EUT L 341 af 18.12.2013, s. 56.
  • [7]  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
  • [8]  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0288.
  • [9]  EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
  • [10]  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 79.
  • [11]  http://www.wassenaar.org/controllists/, "list of dual-use goods and technologies and munitions list" (liste over varer og teknologier med dobbelt anvendelse og liste over ammunition), Wassenaar-arrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse, 25. marts 2015.
  • [12]  A/HRC/RES/24/35.
  • [13]  Trends in International Arms Transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, marts 2015.
  • [14]  IANSA, Oxfam International and Saferworld, "Africa's missing billions – International arms flows and the cost of conflict", 2007.
  • [15]  "Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts", en rapport fra Geneve-erklæringen om væbnet vold og udvikling.
  • [16]  "Exploring Tomorrow's Organised Crime", 2015, Europol.