Процедура : 2013/0440(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0339/2015

Внесени текстове :

A8-0339/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0467

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 166kWORD 60k
23.11.2015
PE 560.913v02-00 A8-0339/2015

относно проекторешението на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Барбара Лохбилер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (05432/2015),

–  като взе предвид проекта на Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (18204/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0062/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0339/2015),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Социалистическа република Виетнам.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

Правна информация - Политика за поверителност