Процедура : 2014/0222(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0340/2015

Внесени текстове :

A8-0340/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0466

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 176kWORD 73k
23.11.2015
PE 564.919v02-00 A8-0340/2015

относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Сандра Калниете

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (13079/2014),

–  като взе предвид проекта на Протокол към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13078/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0282/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0340/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Социалистическа република Виетнам.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

Правна информация - Политика за поверителност